Job Expired

Vereniging Milieudefensie zoekt een algemeen bestuurslid, beoogd secretaris
In het bestuur van Vereniging Milieudefensie komt een vacature vrij voor een algemeen bestuurslid, beoogd secretaris van het Dagelijks bestuur. Verkiezingen voor deze functie vinden plaats op de Algemene Ledenvergadering van 10 december 2016.

Organisatie
Milieudefensie staat voor een eerlijke transitie naar een fossielvrije, circulaire en democratische maatschappij. De organisatie ontwikkelt campagnes op de thema’s Voedsel, Verkeer, Energie & Grondstoffen, Klimaat en TTIP. Milieudefensie is financieel gezond. Inkomstenbronnen zijn gediversifieerd naar overheidsfinanciering, subsidies, fondsen, eenmalige giften en ledencontributies.

Milieudefensie werd in 1971 opgericht als een raad van verontruste wetenschappers. In 1972 kreeg de organisatie haar huidige naam en verschoof het accent van het verenigen van wetenschappers naar het mobiliseren van burgers op grassroot niveau. Sindsdien onderscheidt Milieudefensie zich door toonaangevende campagnes op uiteenlopende gebieden. De laatste jaren is o.a. campagne gevoerd tegen Shell in Nigeria, megastallen, schaliegas en klimaatverandering en vóór gezonde lucht.

Milieudefensie is een Nederlandse vereniging die lokaal, landelijk en wereldwijd actief is. De organisatie telt thans bijna 90.000 leden en donateurs en ruim 75 betaalde professionals die samenwerken in de werkorganisatie van Milieudefensie. De werkorganisatie houdt kantoor in Amsterdam en wordt aangestuurd door directeur Donald Pols. De hoofdlijnen van het beleid worden vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering (ALV) die twee keer per jaar bijeenkomt.

De actieve leden van de vereniging zijn deels georganiseerd in 65 lokale afdelingen, die ondersteunend zijn aan de campagnes van Milieudefensie en bijdragen aan het succes hiervan. De achterban van Milieudefensie bestaat behalve uit leden en donateurs ook uit sympathisanten en mensen die, al dan niet tijdelijk, in één of meer campagnes actief zijn. Samen vormen zij de voelsprieten en de executieve kracht van Milieudefensie.

In Europees en mondiaal verband is Milieudefensie onderdeel van respectievelijk Friends of the Earth Europe en van Friends of the Earth International (FOEI). FOEI is het grootste grassroot milieunetwerk ter wereld, met lid organisaties in 70 landen, verspreid over alle continenten. Milieudefensie werkt uiteraard samen met andere NGO’s zoals Greenpeace, Natuur & Milieu, OxfamNovib en de FNV.

Recente ontwikkelingen
Afgelopen zomer is een nieuw Algemeen Beleidsplan (ABP) vastgesteld dat richting geeft aan de positionering en activiteiten van Milieudefensie. Centraal in het ABP staat een eerlijke transitie naar
een duurzame en circulaire economie. Dat vraagt iets van bedrijven, van het bestuur en beleid van overheden en van de waarden die burgers drijven. De rol die Milieudefensie voor zichzelf ziet, is die van waakhond en versneller van de transitie.

Milieudefensie laat zien welke gevolgen huidige productie- en consumptiepatronen wereldwijd hebben voor mens en milieu. Zij versnelt de omslag naar een duurzame en rechtvaardige wereld door bedrijven en overheden door middel van campagnes te bewegen tot een ander beleid. Dit gebeurt door het activeren en mobiliseren van burgers en lokale groepen in Nederland en daarbuiten en wordt gefaciliteerd door het feit dat Milieudefensie onderdeel is van het internationale netwerk Friends of the Earth International (FOEI).

Binnen de thema’s waarop Milieudefensie actief is, volgt zij de ontwikkelingen op de voet, voert zij campagnes en zorgt voor een relevant netwerk en samenwerkingsrelaties met potentiële medestanders. Het is de bedoeling dat ook het bestuur hierin zijn verantwoordelijkheid neemt en het strategisch netwerk helpt ontwikkelen en benutten.

Organisatiecultuur
Bij Milieudefensie werken mensen vanuit een hoge intrinsieke motivatie en betrokkenheid bij de doelstellingen van de organisatie. Dit maakt Milieudefensie een enthousiaste, gepassioneerde en waarde-gestuurde omgeving, waaraan iedereen vanuit zijn of haar expertise aan bijdraagt. Leden, donateurs en medewerkers hebben veelal een uitgesproken visie en goede communicatieve vaardigheden. Zij stellen misstanden aan de kaak, protesteren, vragen aandacht en creëren transparantie. De organisatiecultuur is informeel, sterk inhoudelijk gedreven en weinig hiërarchisch. Verantwoordelijkheden liggen laag in de organisatie.

Het bestuur
Het bestuur van Milieudefensie voert het bestuur over de vereniging, inclusief de werkorganisatie. Voor de leden van de vereniging vormt het bestuur de vertegenwoordiging en de leiding. Voor de werkorganisatie fungeert het bestuur als betrokken sparringpartner en als toezichthouder. Het bestuur ziet toe op de voortgang en de uitvoering van het ABP en organiseert en faciliteert samen met de directeur de strategische reflectie op het ABP. Dit gebeurt aan de hand van drie pijlers: systeemverandering, bewegingsopbouw en communicatie/marketing & fondsenwerving.

Het bestuur is de ‘linking pin’ tussen de vereniging en haar werkorganisatie. Dit geeft het bestuur een bijzondere rol. Als vertegenwoordiging van de leden en eindverantwoordelijk orgaan, gaat haar verantwoordelijkheid verder dan die van een Raad van Toezicht. Dit maakt het nodig dat het bestuur ook zelf relaties organiseert en onderhoudt met mensen in de voor Milieudefensie relevante omgevingen, teneinde het strategisch denken te versterken. Tegelijkertijd functioneert de werkorganisatie van Milieudefensie, binnen overeengekomen kaders, met een zekere zelfstandigheid in de uitwerking van strategie en beleid en de daarmee gepaard gaande kennis en netwerkcontacten. Dit is wenselijk met het oog op daadkracht, veerkracht en effectiviteit.

Het bestuur streeft naar een professionele en verbindende manier van werken. Ook wordt een scherpere taakverdeling tussen Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur nagestreefd.

Dagelijks bestuur
In het Dagelijks Bestuur (DB) participeren de voorzitter, de penningmeester, de secretaris en de directeur van de werkorganisatie. Het DB houdt het toezicht op de bedrijfsvoering van de werkorganisatie en geeft invulling aan het werkgeverschap naar de directeur van Milieudefensie. Het dagelijks bestuur komt circa zes keer per jaar bij elkaar.

Algemeen Bestuur
Het Algemeen Bestuur (AB) komt circa zes keer per jaar bij elkaar. Ook vindt jaarlijks een bestuursretraite plaats. Het AB is de linking pin tussen de vereniging en de werkorganisatie en ziet toe op de voortgang en uitvoering van het ABP. Milieudefensie heeft met betrekking tot het bestuur de volgende bepalingen geformuleerd:

 • Het bestuur dient een afspiegeling te zijn van de vereniging en de organisatie, hier wordt in de samenstelling van het bestuur rekening mee gehouden. Het bestuur streeft naar een diversiteit op het gebied van geslacht, etniciteit en maatschappelijke achtergrond.
 • Het bestuur bestaat uit tenminste zeven en ten hoogste elf natuurlijke personen.
 • De voorzitter en penningmeester worden gekozen door de ALV. Het algemeen bestuur wijst uit zijn midden een secretaris aan.
 • Na verkiezing door de Algemene Ledenvergadering hebben bestuursleden een zittingstermijn van drie jaar. Na deze termijn kan een bestuurslid zich nog éénmaal voor drie jaar verkiesbaar stellen. De maximale zittingsduur in het bestuur van Milieudefensie is derhalve zes jaar. Na deze zes jaar kan een bestuurslid gedurende tenminste één jaar niet voor een bestuursfunctie gekozen of benoemd worden.

Leden Bestuur
Op dit moment heeft het algemeen bestuur de volgende leden:

 • Herman Verhagen, scheidend voorzitter (tevens dagelijks bestuur)
 • Hans Valkenburg, penningmeester (tevens dagelijks bestuur)
 • Kim Nackenhorst, scheidend secretaris (tevens dagelijks bestuur)
 • Ronald Lubberts, bestuurslid
 • Nicole Bakker, bestuurslid
 • Bernadette Vieverich, bestuurslid namens de OR
 • Hans Mandjes, bestuurslid namens de Lokale Afdelingen

Positie
Bestuursleden van Milieudefensie hebben een uitdagende rol met een specifieke portefeuille. De bestuursfunctie die thans vacant is, is die van secretaris. Het betreffende bestuurslid wordt als bestuurslid door de ALV benoemd, waarna het bestuur hem of haar zal benoemen als secretaris.

Het bestuurslid neemt actief deel aan het bestuur van de vereniging. De algemene taken en verantwoordelijkheden van ieder lid van het bestuur zijn de volgende:

 • is proactief betrokken bij de voorbereiding van de langetermijnkoers van Milieudefensie en de uitwerking hiervan in het Algemeen Beleidsplan;
 • bewaakt de voortgang en kwaliteit van de behandeling van de bestuurlijke onderwerpen zoals deze zijn vastgelegd in het Algemeen Beleidsplan en in de activiteitenplannen en faciliteert de strategische reflectie;
 • bereidt de bestuursvergaderingen voor, neemt actief deel en levert een constructieve bijdrage vanuit de integrale bestuursverantwoordelijkheid en binnen de eigen portefeuille;
 • neemt binnen het bestuur actief deel aan de doorontwikkeling en professionalisering van het bestuur zelf;
 • zorgt voor de navolging en de opvolging van de Statuten, het Huishoudelijk reglement en de besluiten van het verenigingsbestuur en alle andere regels en bepalingen.

De specifieke taken van de secretaris zijn:

 • in samenspraak met de voorzitter voorbereiden van de vergaderingen van het dagelijks bestuur;
 • verantwoordelijkheid nemen voor de voorbereiding en het goed verloop van de ALV’s en daarover contact onderhouden met de voorzitter, de werkorganisatie en de leden;
 • verslaglegging van extra bijeenkomsten (waaronder DB-bijeenkomsten);
 • samen met de andere DB-leden toezicht houden op de voorbereiding en de uitvoering van het beleid van het AB en het coördineren van de huishoudelijke taken van het bestuur in het licht daarvan;
 • zorgen voor de verbinding met de leden, waar nodig en gepast (bijv. ALV en correspondenties);
 • Waar nodig optreden als plaatsvervanger van de voorzitter.

Kandidaatprofiel
De boven beschreven rol en verantwoordelijkheid van het bestuur vragen om een bestuurslid met gezag, organisatiesensitiviteit, stijlflexibiliteit en doortastend vermogen. De secretaris borgt de administratief-secretariële continuïteit van het bestuur. Gevraagd wordt een bestuurslid dat op professioneel en verbindende wijze acteert binnen het spanningsveld tussen de verantwoordelijkheid van het bestuur naar de vereniging en die naar de werkorganisatie anderzijds. Iemand die bijdraagt aan de bundeling van krachten, intern en extern, ten behoeve van de doelen van Milieudefensie.

Gevraagde kennis en ervaring

 • Academisch werk- en denkniveau
 • Ervaring als bestuurder en/of toezichthouder, bij voorkeur in het bestuur van een vereniging c.q. maatschappelijke organisatie of instelling. Ervaring met bestuurlijke administratieve processen strekt tot aanbeveling
 • Verbondenheid met de doelstelling en de aard van Milieudefensie
 • Het hebben van een netwerk in de wereld van maatschappelijke organisaties, ambtelijk en politiek Den Haag wordt als een toegevoegde waarde gezien

Gevraagde bestuursstijl

 • Bezit goed ontwikkelde algemene bestuurlijke kwaliteiten; is gecommitteerd op inhoud; faciliterend en verbindend op het procesniveau en stevig en besluitvaardig in de procedure
 • Bestuurt op hoofdlijnen en bewaakt ten opzichte van de werkorganisatie de balans tussen kritische reflectie en constructief samenwerken
 • Participeert actief in de strategische reflectie op de hoofdlijnen van het beleid door verbindend samen te werken met mensen binnen en buiten de organisatie
 • Is in staat om mensen te motiveren en kan actief bijdragen aan het bevorderen van de teamgeest binnen en effectiviteit van het bestuur

Gevraagde overige persoonskenmerken

 • Beschikt over een goed ontwikkeld strategisch inzicht, politiek gevoel en analytisch vermogen
 • Is (zelf)reflectief van aard en kan dit uitdragen
 • Is een teamspeler en heeft gevoel voor de interne dynamiek van de vereniging
 • Gaat op integere wijze met vertrouwelijke gegevens om.

Remuneratie
Het bestuur van Milieudefensie is onbezoldigd, enkel onkosten worden vergoed.

Selectieproces
Stuur uw cv en motivatiebrief tot 31 oktober 2016 naar hans@hansvalkenburg.nl.

De gesprekken met de geselecteerde kandidaten vinden plaats op woensdag 2 november 2016 op het kantoor van Ebbinge te Amsterdam. Milieudefensie neemt met u contact hierover op.

Meer informatie

 • Deze vacature is vervallen!
Email Me Jobs Like These
Showing 1–0 of 0 jobs
Deel deze vacature
Informatie Goede Doel
 • Aantal vacatures 0 Jobs
 • Locatie Amsterdam
 • Volledig adres Nieuwe Looiersstraat 31, Amsterdam, Nederland
Connect with us
Neem contact op met Fondsen.org