Categorieën
Natuurmonumenten

In beroep tegen uitbreiding garnalenvisserij Ooster- en Westerschelde

Wij zijn ernstig bezorgd over de toenemende druk op de natuur in de Zeeuwse delta. Daarom heeft Natuurmonumenten hoger beroep aangetekend tegen de verleende vergunning voor garnalenvisserij in de Europees beschermde natuurgebieden, de Ooster- en Westerschelde.
De Oosterschelde valt onder het natuurtype Grote Baaien, en is daarin uniek voor Nederland. In heel Europa gaat het slecht met dit type natuur. Uit recent onderzoek blijkt dat negatieve effecten van garnalenvisserij (= bodemberoerende visserij) niet kan worden uitgesloten.

Belangrijke natuur

De Zeeuwse-Delta is van uitzonderlijk groot internationaal belang voor vogels, vissen en ander maritieme leven. Wij vinden dan ook dat de visserijdruk in deze gebieden niet mag toenemen, tenzij vooraf zeker is dat hierdoor geen schade aan de natuur ontstaat. Het hoger beroep diende 21 september 2020 bij de Raad van State. Wij vinden dat alle economische activiteiten in de Ooster- en Westerschelde integraal moeten worden afgewogen in relatie tot de natuurbelangen. 

Voorzorgprincipe

De genoemde gebieden zijn als Natura 2000 (N2000) bestempeld en daarom geldt er een instandhoudingsverplichting en zou er vanuit het voorzorgprincipe moeten worden gehandeld. Als bij voorbaat niet is uit te sluiten dat er negatieve effecten voor de natuur  zijn, mag er geen vergunning worden afgeven.

Toename visserij

Sinds de aanwijzing van de Ooster- en Westerschelde als Natura 2000 gebieden is de visserij intensiteit flink toegenomen. Bij de vergunningverlening werd uitgegaan van 2015 als ijkjaar (beginsituatie) terwijl er in dat jaar al sprake was van een veel hogere visserij intensiviteit t.o.v. het jaar waarin de gebieden werden aangewezen als N2000 gebied.

Daarbij is bovendien bij het bepalen van het aantal visserijuren voor het beoogde ijkjaar een berekening toegepast waardoor het aantal “geviste uren” te hoog uitkomt. Hiermee wordt op twee verschillende manieren een intensievere uitgangssituatie (met meer visserijuren) ingeboekt voor de vergunning.

Biodiversiteit beschermen

In het jaar waarin het vijfde Global Biodiversity Outlook rapport van de Verenigde Naties concludeert dat geen van de biodiversiteitsdoelen die 10 jaar geleden zijn opgesteld is gehaald, in het jaar waarin rapport na rapport ons om de oren slaat met afnemende biodiversiteit wereldwijd, zal ook Nederland haar verantwoordelijkheid moeten nemen.  We moeten grenzen trekken die recht doen aan het belang van de biodiversiteit en de natuur. Niet alles kan overal. De alsmaar toenemende economische activiteiten, in wat onze best beschermde natuurgebieden zouden moeten zijn, vinden wij voldoende reden voor ons bezwaar. Wij denken daarbij de Natuurwetgeving aan onze kant te vinden.

De uitspraak van de Raad van State wordt verwacht over 6 weken (vanaf de zittingsdatum).

Dit bericht is afkomstig van de website van Natuurmonumenten:

https://www.natuurmonumenten.nl/nieuws/beroep-tegen-uitbreiding-garnalenvisserij-ooster-en-westerschelde

Categorieën
Natuurmonumenten

Nestbescherming Oosterschelde groot succes

De nestbescherming van bontbekplevieren, strandplevieren en scholeksters op strandjes langs de Oosterschelde heeft succes. Afgelopen periode zijn veel van de beschermde nesten uitgekomen waarbij meer dan de helft van de kuikens vliegvlug is geworden. Ook in Kattendijke, waar vorig jaar een nest moedwillig werd vertrapt, zijn drie kuikens groot gebracht.

Vanaf de start van het broedseizoen in april hebben Natuurmonumenten en Nationaal Park Oosterschelde zich ingezet voor de bescherming van kwetsbare grondbroeders langs de Oosterschelde. “De nesten van deze vogels liggen vaak op de grond, tussen de stenen van de dijk, tussen de schelpen op de strandjes of het gras van de dijk”, vertelt boswachter Paul Begijn van Natuurmonumenten. “Dit zijn tevens de plekken waar mensen graag recreëren. Verstoring ligt daarom snel op de loer waardoor nesten steeds vaker mislukken.” Daarom hebben Natuurmonumenten en Nationaal Park Oosterschelde afgelopen tijd op zo’n tien locaties schapenrasters geplaatst op plekken waar bontbekplevieren, strandplevieren en scholeksters broeden. Met succes, want veel van de nesten zijn succesvol uitgekomen.

Hoopgevende resultaten
In totaal zijn binnen het project ruim 90 nesten geteld op strandjes en dijken langs de Oosterschelde. Een groot deel daarvan is goed afgeschermd binnen het raster. Op een aantal plekken werden nesten aangetroffen buiten het raster en op rustigere afgelegen delen langs de Oosterschelde. Boswachter Paul Begijn is positief gestemd bij het opmaken van de tussenbalans. “De resultaten zijn erg hoopgevend en tonen aan dat de genomen maatregelen effect hebben. Gezien de kwetsbare status van de soorten is dit prachtig nieuws. Het geeft moed om het project de komende jaren voort te zetten en waar kan nog breder te trekken.”

Draagvlak omgeving
Volgens Begijn was het ook belangrijk om draagvlak te krijgen bij de omgeving en overheidsinstanties. “Vanaf begin af aan hadden we zowel het waterschap als de gemeentes aan ons zijde. Dit was met name belangrijke voor het kunnen afzetten van de trajecten, die veelal op waterschapsgronden liggen. Maar ook de omgeving heeft goed gereageerd. Mensen respecteerden de afgesloten trajecten en zijn desgewenst een stukje verderop gaan zitten.” Bij Kattendijke werd aanvankelijk zelfs het hele strandje afgezet, waar inwoners graag komen om te genieten van de Oosterschelde. Begijn: “Inmiddels zijn daar drie kuikens succesvol groot gebracht en is een koppel bontbekplevieren zelfs begonnen aan een tweede legsel. Ditmaal wel iets meer in een uithoekje van het strand, waardoor we een deel kunnen vrijgeven voor recreatie.”

Als dank voor de inwoners van Kattendijke en om te laten zien waar we het voor doen, worden de inwoners binnenkort uitgenodigd voor een excursie over kustbroedvogels.

Dit bericht is afkomstig van de website van Natuurmonumenten:

https://www.natuurmonumenten.nl/nieuws/nestbescherming-oosterschelde-groot-succes