Categorieën
Milieudefensie

Rutte, de keuze is niet klimaat óf economie

Nobelprijswinnaars, economen en De Nederlandsche Bank wijzen er al langer op: het huidige economische systeem, dat draait op fossiele brandstoffen en de uitputting van het natuurlijk kapitaal, is failliet. We moeten naar een klimaateconomie waarin vervuilen geld kost en vergroenen loont.

Het kabinet vervalt echter in oude patronen. Het heeft de CO2-heffing voor grote bedrijven uitgesteld en de stikstofaanpak verkruimeld. De salarissen in de zorg gaan niet omhoog, maar de luchtvaartsector en multinationals krijgen grote financiële injecties. Nederland heeft politici nodig die snappen dat een economie draait als de gewone dingen zoals wonen, eten en reizen duurzaam geregeld zijn.

Critici doen een klimaateconomie af als een sprookje, maar uit doorrekeningen van onderzoeksbureau CE Delft, in opdracht van Milieudefensie, blijkt dat plannen als een warmtefonds om huizen te isoleren, veelvliegerstaksen en een fonds voor transitie naar biologische landbouw betaalbaar zijn. Sterker nog: lagere inkomens gaan erop vooruit, de plannen scheppen werkgelegenheid en een aantal van deze maatregelen financiert zichzelf of levert geld op. Het schrappen van belastingvoordelen voor vervuilende bedrijven en de allerrijksten doet de rest. Klimaat en economie kunnen elkaar versterken, er zijn alleen duidelijke keuzes voor nodig.

Donald Pols
directeur Milieudefensie

Dit artikel verscheen in NRC Handelsblad en ook in nrc.next van 31 augustus 2020

Dit artikel is afkomstig van de website van Milieudefensie:

https://milieudefensie.nl/actueel/rutte-de-keuze-is-niet-klimaat-of-economie

Categorieën
Milieudefensie

Kabinet blijft inzetten op olie, gas en kolen, wacht op energieplannen EU

Fiscale prikkels voor fossiele brandstoffen passen niet in de energietransitie, erkent het kabinet vandaag in reactie op onderzoek van Milieudefensie en Oil Change International. Toch doet minister Wiebes in een brief aan de Kamer geen enkel voorstel om de miljardensteun af te bouwen.

Afschaffing van subsidies kan volgens Wiebes alleen in Europees verband. Milieudefensie vindt dat het kabinet zelf verantwoordelijkheid moet nemen. Directeur Donald Pols: “De fossiele industrie krijgt van de Nederlandse regering nog altijd meer dan 15.000 euro overheidssteun per minuut. Het kabinet doet er niks aan en wacht op de EU. Maar Nederland kan vandaag nog besluiten om een einde te maken aan de miljoenen voordelen voor de zware industrie en de exportsteun voor de mondiale fossiele infrastructuur.“

Tot voor kort ontkende de Nederlandse overheid fossiele steun te verlenen, maar uit het onderzoek van Milieudefensie bleek in juli van dit jaar dat de steun van Nederland aan de fossiele sector tussen 2016 en 2020 tenminste 8,3 miljard euro per jaar bedroeg. Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat het afschaffen van 5 miljard aan steun net zoveel klimaatwinst kan opleveren als de sluiting van 3 kolencentrales. Onderzoek dat het kabinet liet doen, komt uit op ruim 4 miljard euro aan fossiele steun per jaar.

Nederland heeft ingestemd uiterlijk dit jaar te stoppen met subsidies die schadelijk zijn voor het klimaat, onder andere in de G20, bij de ondertekening van het Parijs-akkoord en ook in het Environment Action Programme van de EU uit 2013. Pols: ”Daarbij kan de regering de opkomende economische crisis gebruiken om sneller over te schakelen naar een schone economie waarvan we ook op lange termijn profijt hebben. Daar past het subsidiëren van fossiele energie niet meer in. Dus overheid, stop je subsidies voor fossiel en subsidieer onze groene toekomst.”

Dit artikel is afkomstig van de website van Milieudefensie:

https://milieudefensie.nl/actueel/kabinet-blijft-inzetten-op-olie-gas-en-kolen-wacht-op-energieplannen-eu

Categorieën
Greenpeace

Rechtszaak tegen 3,4 miljard staatssteun voor KLM

Greenpeace: ‘Steunpakket zonder klimaatvoorwaarden moet van tafel’

Greenpeace Nederland stapt naar de rechter om het kabinet te dwingen de huidige staatssteun aan KLM in te trekken, omdat klimaatvoorwaarden ontbreken. Als eerste stap heeft Greenpeace vandaag de overheid formeel op de hoogte gesteld. “Het kabinet verzaakt om harde afspraken te maken met KLM over het tegengaan van de vervuiling”, aldus Dewi Zloch, expert Klimaat en Energie bij Greenpeace. “We willen groen en eerlijk uit deze crisis komen. Deze miljardensubsidie voor grote vervuiler KLM staat hier haaks op. Dat is onverteerbaar voor iedereen die hard werkt aan de omslag naar een duurzame samenleving. Deze staatssteun stort ons dieper in de klimaatcrisis, en dat is in strijd met de zorgplicht die de Nederlandse overheid heeft voor zijn burgers. Zoals de Hoge Raad dat eerder ook in het Urgenda-vonnis heeft bekrachtigd.”

Klimaatplan KLM ontbreekt

KLM heeft geen gedegen klimaatplan en het klimaatbeleid van dit kabinet schiet voor de luchtvaartsector hopeloos tekort. “Ondertussen vliegen de kerosineknallers ons om de oren, met vliegtickets ver beneden de kostprijs. Dat is onhoudbaar. Dit steunpakket is bedoeld om de werknemers van KLM zekerheid te geven. Maar juist dat is de overheid niet gelukt. Want hoewel KLM nu voorlopig overeind wordt gehouden, wordt deze grote vervuiler niet toekomstbestendig gemaakt en worden alsnog duizenden mensen op straat gezet. En dat is niet alleen een slechte zaak voor klimaat, natuur en gezondheid, maar ook voor de werknemers van KLM die nu op de lange termijn nog steeds geen enkele zekerheid hebben”, zegt Zloch.

Greenpeace wil dat de overheid per jaar een maximaal aantal megatonnen CO2-uitstoot oplegt aan KLM. “Dat moet dan elk jaar dalen, zodat de grote vervuiler elk jaar minder uitstoot,” aldus Zloch: “Met het zogenoemde verduurzamen van de luchtvaart gaat dat niet lukken, want dat gaat veel te langzaam. Elektrische vliegtuigen of bijvoorbeeld het vliegen op uitstootvrije brandstof komt voorlopig echt niet van de grond. Het aantal vluchten zal daarom flink omlaag moeten. Te beginnen met het schrappen van de korte-afstandsvluchten onder de duizend kilometer. Want het is echt niet nodig om iedere dag meerdere vliegtuigen naar Brussel of Parijs te laten vliegen.” De overheid heeft formeel tot uiterlijk 1 oktober om te reageren en met Greenpeace in gesprek te gaan over of zij aan deze eisen kunnen voldoen. 

Vervuilende luchtvaart in EU gespekt met miljarden

Door de coronacrisis liggen luchtvaartmaatschappijen wereldwijd aan het staatsinfuus. In totaal gaat het alleen al in Europa om een bedrag van 32,5 miljard euro. Dat blijkt uit de ‘Airline Bailout Tracker’ van Greenpeace, Transport & Environment en Carbon Market Watch. Greenpeace protesteerde al eerder tegen de KLM-miljarden. Half mei fietsten actievoerders de Aalsmeerbaan van Schiphol op om daar tussen de geparkeerde KLM-toestellen een spandoek uit te vouwen met de tekst “Geen poen zonder groen”.

Categorieën
Greenpeace

Reactie op het Nationaal Groeifonds

Reactie van Faiza Oulahsen, Greenpeace Nederland op het Nationaal Groeifonds.

“We maken ons ernstige zorgen om de inzet van dit fonds, het lijkt er op dat het kabinet zich blindstaart op economische groei. Terwijl we tijdens de coronacrisis hebben ervaren dat we een solide basis nodig hebben als maatschappij waarin onze gezondheid en die van de planeet voorop staat. Het is nu juist cruciaal dat we investeren in een groene en eerlijke samenleving. Dat betekent investeren in effectief klimaatbeleid, in onderwijs, in de zorg, in een omslag in de landbouw en in snelle treinverbindingen. Alleen zo kunnen we zorgen voor schonere lucht, gezonde natuur en een beter klimaat.”

Dit artikel is afkomstig van de website van Greenpeace Nederland:

Reactie op het Nationaal Groeifonds

Categorieën
Milieudefensie

Klimaateconomie is het antwoord op deze crisis

De noodzaak om klimaatverandering te stoppen neemt dagelijks toe. Als het niet lukt om de opwarming van de aarde tot 1,5 graden te beperken, zal de maatschappelijke en economische schade astronomisch zijn.

Opinie (Algemeen Dagblad, 4 september 2020) 

De noodzaak om klimaatverandering te stoppen neemt dagelijks toe. Als het niet lukt om de opwarming van de aarde tot 1,5 graden te beperken, zal de maatschappelijke en economische schade astronomisch zijn.

Een veelvoud van de verwoesting die Covid-19 teweegbracht. Om de coronaschade te verzachten, werkt het kabinet aan een nationaal economisch herstelpakket voor Prinsjesdag. Een groot aantal wetenschappers en instituten benadrukten de afgelopen maanden dat er alleen sprake is van effectief crisisherstel als we fors investeren in duurzaamheid. Vijf grote Nederlandse milieuorganisaties roepen het kabinet op deze waarschuwing ter harte te nemen. Investeer in een groene economie en verspil niet langer belastinggeld aan verouderde, op fossiele energie gebaseerde sectoren.

Wereldwijd, ook bij ons, pleiten economen ervoor om de enorme bedragen die in herstelfondsen worden gestort, te laten bijdragen aan het bestrijden van klimaatverandering en herstel van biodiversiteit. De Nederlandsche Bank, maar ook topeconomen van ABN Amro en de Rabobank onderstrepen de economische noodzaak van die koppeling. Belastinggeld besteden aan fossiele sectoren waarvan we afscheid moeten nemen, is zonde. Dit kan beter in klimaatoplossingen en duurzame banen gestoken worden.

Steun aan KLM is een voorbeeld van hoe het niet zou moeten: miljarden euro’s voor een fossiel bedrijf zonder daar groene voorwaarden aan te verbinden. Nederland kan haar economie op een verantwoorde en klimaatbestendige manier herstellen. Er zijn genoeg voorbeelden van investeringen te bedenken die de economie en het klimaat gelijktijdig ten goede komen. Isolatie van huizen blijft nu bijvoorbeeld achter, terwijl er veel energiebesparing te behalen is. Investeer grootschalig in woningisolatie en maak het financieel mogelijk voor iedereen, zodat niemand nog zal weigeren. Zowel de huishoudens als de getroffen bouwsector profiteren daar onmiddellijk van.

En hoeveel geschikte daken liggen er niet braak voor zonnepanelen? Investeer daarin, en help zo de installatiebranche weer op gang. Nu we in de toekomst meer thuis werken zijn de miljarden voor snelwegen niet meer in die mate nodig. We kunnen in plaats daarvan versneld investeren in goede fietspaden en stallingen. En laten we juist nu investeren in natuur-inclusieve kringlooplandbouw waarbij boeren met minder dieren een goede boterham verdienen. Dit is voor de samenleving en economie hét moment om de bakens te verzetten.

Prinsjesdag wordt sober, daar is geen ontkomen aan. Maar kies dan voor een klimaateconomie, met investeringen die de aanpak van de klimaatcrisis versnellen en onze natuur de ruimte geven. Zo kiezen we voor de toekomst.

Freek Kallenberg, Milieudefensie
Rob van Tilburg, Natuur & Milieu
Faiza Oulahsen, Greenpeace
WernerSchouten, De Jonge Klimaatbeweging
Annie van de Pas, Natuur-en Milieufederaties

Dit artikel is afkomstig van de website van Milieudefensie:

https://milieudefensie.nl/actueel/klimaateconomie-is-het-antwoord-op-deze-crisis

Categorieën
Milieudefensie

Berekening toont aan: Slim veehouderijpakket oplossing klimaatcrisis in landbouw

Hervorming van de Nederlandse veeteelt leidt tot 89 procent minder broeikasgassen in de sector en een dramatische afname van stikstofuitstoot. Dit blijkt uit een berekening van CE Delft in opdracht van Milieudefensie.

Als de veehouderij overstapt naar biologische kringlooplandbouw daalt de uitstoot van CO2 van 18 naar 2 megaton per jaar in 2030 en wordt de stikstofcrisis opgelost. Ook het mestoverschot en stankoverlast behoren dan tot het verleden. De uitstoot van fijnstof neemt af met 4,4 miljoen ton per jaar. Jorien de Lege van Milieudefensie: “Ons land dreigt te bezwijken onder het overschot aan vee. Met dit plan krijgt de veehouderij een duurzame toekomst en krijgt de Nederlander weer een leefbaar en gezond landschap.“

Ruimhartige uitkoop

In de huidige landbouw krimpt de werkgelegenheid naar verwachting met 17.000 voltijds banen tot 2030. In het pakket van Milieudefensie daalt de werkgelegenheid ook maar worden veehouders wel ruimhartig uitgekocht. In de biologische veehouderij en de groenten- en fruitsector stijgt de werkgelegenheid. Netto becijfert CE Delft het verlies aan werkgelegenheid bij de omslag naar kringloopveeteelt op 7300 banen. De hoeveelheid vee vermindert met zeker 60 procent.

Groente en fruit goedkoper

Onderdeel van het pakket is een verlaging van het btw-tarief op groente en fruit van 9 naar 5 procent. Dit maakt het voor iedereen mogelijk om gezonder te eten. De prijs van vlees gaat iets omhoog: In 2030 wordt 20 tot 57 cent extra betaald per 100 gram. 63 procent van de Nederlanders staat positief tegenover een vleestaks om de veeteelt te verduurzamen, blijkt uit recent onderzoek van I&O Research.

Beter dan klimaatakkoord

Het slimme veehouderijplan is onderdeel van de berekening “Voorstellen voor de klimaateconomie” van CE Delft over duurzame hervormingen voor wonen, reizen en eten. Alle voorgestelde maatregelen samen leveren een extra CO2-afname van 25 tot 27 megaton op bovenop het klimaatakkoord. De totale afname van CO2 nadert daarmee 55 procent in 2030, minimaal nodig om de opwarming van de aarde onder de 2 graden te houden. Het klimaatakkoord leidt waarschijnlijk tot 43 en in het meest gunstige geval tot 48 procent CO2 afname. Het kabinet hanteert een doelstelling van 49 procent maar met het huidige akkoord haalt het kabinet haar eigen doelstelling niet.

Eerlijk

De maatregelen uit het pakket hebben een licht nivellerend effect: lagere inkomens gaan er in koopkracht op vooruit, hogere inkomens leveren iets in. Het totaalpakket levert tussen de 26.000 en 53.000 extra voltijds banen op.

Lees hier het CE Rapport
Lees hier het onderzoek van I&O Research

Dit artikel is afkomstig van de website van Milieudefensie:

https://milieudefensie.nl/actueel/berekening-toont-aan-slim-veehouderijpakket-oplossing-klimaatcrisis-in-landbouw

Categorieën
Greenpeace

Supermarkten moeten duurzame telers reële meerprijs betalen

Supermarkten moeten aan de bak om boeren en telers een reële meerprijs te betalen voor ‘On the way to PlanetProof’ geteelde aardappelen, groenten en fruit (AGF). Onderzoek van Greenpeace toont aan dat telers in de meeste gevallen nu zelf voor de meerkosten opdraaien. De uitkomsten zijn samengevat in het rapport ‘Supermarkten: Zwakste schakel in duurzame teelt?’ Na de ophef begin dit jaar over het gebrek aan compensatie voor duurzame telers laat dit rapport opnieuw zien dat supermarkten wel deze stap afdwingen van hun telers, maar ze daarvoor nog onvoldoende compenseren. 

Bijna alle Nederlandse AGF is nu 100% PlanetProof

Greenpeace is blij met de verduurzaming van het AGF-aanbod in de supermarkten: bijna alle aardappels, groenten en fruit uit Nederland in de schappen zijn nu 100% PlanetProof. De organisatie ziet PlanetProof – waarmee telers het gebruik van bestrijdingsmiddelen kunnen halveren zonder opbrengstverlies – als een belangrijke tussenstap naar biologische teelt. Supermarkten spelen hiermee een belangrijke rol in het hoognodige verminderen van gif in de landbouw en dat is goed nieuws voor mens en natuur vindt Greenpeace. De organisatie roept supermarkten op om ook daadwerkelijk te voldoen aan de eis om telers te compenseren voor de reële meerkosten die ze maken om milieuvriendelijk te produceren. Boeren en telers moeten al werken met hele kleine marges en telers alleen deze meerkosten laten ophoesten is niet toekomstbestendig. Alle spelers in de keten horen bij te dragen aan gezond voedsel en een schoon milieu, aldus de milieuorganisatie.

Meerkosten

De enquête werd ingevuld door 137 telers en er zijn gesprekken gevoerd met de supermarkten. Uit antwoorden van supermarkten op vragen van Greenpeace blijkt dat de meeste supermarkten zeggen een meerprijs betalen, zonder dat duidelijk wordt of hiermee de reële kosten van telers worden gedekt. Alleen PLUS geeft aan hoeveel het de telers extra betaalt. Telers vullen vaak ‘onvoldoende’ of ‘geen’ in als antwoord op de vraag of een supermarkt of handelaar een vergoeding voor hun meerkosten betaalt. Gemiddeld zo’n 11 procent meer voor de extra kosten die duurzaam produceren met zich meebrengt, zo laat het onderzoek zien. Daarmee zetten supermarkten de toekomst van PlanetProof op het spel.

Extra betalen kán wel

Een meerprijs betalen kán wel, laten groentefabrikant HAK en aardappelhandelaren Agrico en Nedato zien. Agrico en Nedato betalen aardappelboeren die PlanetProof telen € 1.000 per hectare extra. Rode kool en spinazie van HAK hebben inmiddels het PlanetProof-keurmerk en daarvoor betaalt de fabrikant haar telers respectievelijk 10% en 30% extra.

“Alleen als alle schakels in de keten een steentje bijdragen aan de meerkosten voor duurzame, gecertificeerde teelt gaat het model werken en zorgen we voor de nodige systeemverandering. Zo garanderen we dat we nu en in de toekomst plantaardig, lokaal kwaliteitsvoedsel kunnen eten. Dit is goed mogelijk door van tevoren samen met telers en teeltorganisaties af te stemmen hoe hoog deze kosten zijn en ze daar vervolgens voor te compenseren.”

Timo Hoogeboom, directeur HAK

Ook kabinet is aan zet

“Naast het feit dat supermarkten met telers in gesprek moeten gaan heeft de overheid ook een grote verantwoordelijkheid. Supermarkten stimuleren om afspraken binnen de keten te maken over een duurzaam aanbod zou de eerste stap moeten zijn, in plaats van elkaar te beconcurreren via de meest onduurzame en milieuonvriendelijke producten,” zegt Hilde-Anna de Vries, campagneleider duurzame landbouw bij Greenpeace Nederland. “Dat betekent ook dat het kabinet werk moet maken van de toezegging dat toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) erop toe zal zien dat boeren en telers hogere prijzen krijgen van afnemers die bovenwettelijke eisen stellen.”

Greenpeace pleit voor een eerlijke prijs van voedsel (true cost pricing), waarin de milieubelasting is meegenomen in de prijs van het product. Daarop kan de overheid sturen via regelgeving, aanpassingen in het belastingstelsel en het stimuleren van de zogenaamde ‘stapeling van beloning’.

Hekkensluiter Albert Heijn

Albert Heijn wilde niet meedoen aan PlanetProof, maar streefde er samen met stichting Natuur & Milieu naar om 27 bestrijdingsmiddelen in de AGF-teelt uit te bannen. Daar is weinig van terecht gekomen blijkt uit het rapport van Greenpeace. Daarmee hebben de supermarkt en telers jaren verloren en zijn ze weer terug bij af. De milieuorganisatie vindt dit een gemiste kans voor de grootste supermarkt, met een marktaandeel van 34,9% (2019), om substantieel bij te dragen aan duurzame landbouw.

Categorieën
Milieudefensie

Wiebes, stop met bijstook van biomassa in Nederlandse kolencentrales

Waar komt de biomassa vandaan die wij in Nederlandse kolencentrales verbranden? Energiebedrijven kunnen dit niet aantonen, dus ook niet dat het uit duurzame bronnen komt. Samen met andere milieuorganisaties roepen wij daarom op: stop met de bijstook van biomassa in kolencentrales!

Wat is er aan de hand met biomassa?

In Nederland wordt biomassa bijgestookt in kolencentrales. Bij het verbranden van biomassa (zoals afval- en resthout, biobrandstoffen , GFT-afval en mest) komt energie vrij. Die energie gebruiken we voor warmte, elektriciteit en beweging. Er is veel ophef over het gebruik van biomassa om energie op te wekken. Zo maken omwonenden zich zorgen over de luchtkwaliteit en twijfelen veel mensen of het verbranden van hout wel duurzaam is. 
> Hier lees je meer over ons standpunt over biomassa. 

Niet volgens de afspraken

In 2013 mochten wij mee onderhandelen over het Energieakkoord. De afspraak was dat de biomassa, die we in Nederlandse kolencentrales verbranden, uit duurzaam beheerde bossen moet komen. In 2015 hebben alle partijen hierover een convenant gesloten. Helaas heeft onderzoeksbureau CE Delft iets anders geconstateerd. Energiebedrijven hebben in 2019 biomassa bijgestookt waarvan zij niet kunnen aantonen dat die aan de duurzaamheidsafspraken voldoet.

Het rapport van CE Delft volgt op een advies van de Sociaal Economische Raad (SER) om te stoppen met het verbranden van biomassa voor energie. Samen met andere milieuorganisaties  doen wij een oproep aan minister Wiebes om dit advies te volgen.

Op naar een klimaateconomie

Als er geen subsidie meer gaat naar de bouw van nieuwe biomassacentrales, komt er geld vrij om kolenbedrijven te compenseren. Maar we moeten vooral investeren om het aandeel zon- en  windenergie in Nederland te vergroten. Want alleen met een klimaateconomie kunnen we uitzien naar een gezonde toekomst. Wil jij ook échte duurzame energie? Teken dan onze petitie voor duurzaam herstel!

Dit artikel is afkomstig van de website van Milieudefensie:

https://milieudefensie.nl/actueel/wiebes-stop-met-bijstook-van-biomassa-in-nederlandse-kolencentrales

Categorieën
Milieudefensie

Brief aan de programmacommissies over de instelling van een ‘Commissie voor een eerlijke transitie’

De programmacommissies van de politieke partijen schrijven aan de verkiezingsprgramma’s voor het voorjaar van 2021. In een brief pleit een brede coalitie van maatschappelijke organisaties, waaronder FNV en Milieudefensie, voor de instelling van een ‘Commissie voor een eerlijke transitie’. In Schotland heeft de regering al zo’n commissie ingesteld. Deze commissie moet de regering adviseren en zorgen dat het klimaatbeleid de ongelijkheid niet vergroot en zorgt voor een breed draagvlak.

Dit artikel is afkomstig van de website van Milieudefensie:

https://milieudefensie.nl/actueel/20-075-brief-cie-eerlijke-transitie.pdf

Categorieën
Milieudefensie

Maak gezond en duurzaam eten makkelijk en betaalbaar

Door het coronavirus beseffen we weer hoe belangrijk een gezonde wereld is. In een gezonde wereld kiezen we vaker voor groente en fruit en wordt vlees iets duurder. Samen met jou zetten wij dit op de agenda van de politiek.

Teken voor een eerlijke vleesprijs

Als we goed en gezond willen leven, hebben we een gezonde aarde nodig. Een aarde met veel soorten leven, zowel op als onder de grond. Landbouw kan die soortenrijkdom (biodiversiteit) respecteren en versterken. Daarbij is het belangrijk dat boeren een goed belegde boterham verdienen met het duurzaam produceren van gezond voedsel.

Zo ver zijn we nu helaas nog niet. Boeren die duurzaam willen boeren, hebben een steuntje in de rug nodig. Consumenten die willen kiezen voor gezond en duurzaam voedsel, zullen dit makkelijker doen als de prijs omlaag gaat. En die prijs kan omlaag! Wat ook omlaag kan: de hoeveelheid vlees die de gemiddelde Nederlander eet. Door vlees wat duurder te maken en groente goedkoper, komen we dichterbij een voedselsysteem dat de aarde niet overbelast.

De schaduwzijde van onze top-3 positie

Nederland is na de Verenigde Staten de grootste landbouw-exporteur ter wereld. Wat betreft de export van vlees staan we in de top-3. Dat is extra bijzonder als je beseft dat Nederland maar een heel klein landje is. Daarnaast importeren we ook nog eens veel (goedkoop) vlees uit Argentinië en Brazilië. De veevoer- en vleesverwerkende industrie hebben de touwtjes in handen en verdienen er goed aan, niet de boeren. Het aantal boeren neemt noodgedwongen af, terwijl het aantal dieren dat in onnatuurlijke omstandigheden wordt gehouden, toeneemt.

De ware prijs van ons voedsel

Milieudefensie zet zich samen met veel andere organisaties in voor gezond voedsel en een betere positie van de boer. Dit doen we in de True Animal Protein Price Coalitie (TAPP). Samen vragen we de overheid een eerlijke vleesprijs in te voeren. Dat is hard nodig voor de gezondheid van mens, dier, milieu en klimaat.

In Nederland eten we jaarlijks zo’n 40 kilo vlees per persoon (rund, varken en kip samen). Eén kilo rundvlees eten staat qua uitstoot van broeikasgassen gelijk aan 180 kilometer autorijden.

De intensieve veehouderij die al dat vlees produceert:

  • stoot broeikasgassen uit;
  • verbruikt veel water;
  • veroorzaakt oerwoudkap (voor de soja in het veevoer wordt volop oerwoud gekapt in Zuid-Amerika);
  • veroorzaakt veel uitstoot van ammoniak (belangrijke veroorzaker van de stikstofcrisis in Nederland)

De vleesmarkt wordt nu gedomineerd door grote bedrijven (veevoerderindustrie, intensieve veehouderijen en slachterijen). Deze partijen hebben vooral oog voor het maken van winst. Zij letten nauwelijks op de gevolgen voor het klimaat, milieu, boeren en burgers.

Wat is de oplossing?

Door meer groente, fruit en vleesvervangers en minder vlees te eten, krimpt de vleessector. Dat levert een enorme winst op voor het klimaat, milieu, de biodiversiteit en onze gezondheid. De overheid kan dit versnellen door mensen te helpen om de gezonde keuze te maken. Zo kan de btw op groente, fruit en vleesvervangers omlaag en de prijs van vlees juist omhoog (door accijnsverhoging). Daarmee maken we samen (overheid, producenten en consumenten) de hele wereld een stuk gezonder.

Hoe ziet een eerlijke vleesprijs eruit?

Vlees wordt in dit voorstel niet van de ene op de andere dag veel duurder. In het voorstel van de TAPP-coalitie, zal de prijs van vlees langzaam stijgen. Uiteindelijk betalen we dan in 2030 voor onze kip 20 cent per ons meer. Voor varkensvlees gaat het om een stijging van 45 cent en voor rundvlees 57 cent. Deze meerprijs hangt af van de milieukosten van het vlees. → Lees meer over de meerprijs en hoe deze is opgebouwd.

In de eerlijke vleesprijs is rekening gehouden met het compenseren van huishoudens die minder te besteden hebben. Boeren die verduurzamen kunnen aanspraak maken op subsidie.

Is duurder vlees eerlijk voor mensen met lage inkomens?

Mensen die minder te besteden hebben, profiteren van de verlaging van het btw-tarief op groente en fruit. De allerlaagste inkomens krijgen directe financiële compensatie.

De klimaatimpact van een eerlijke vleesprijsBij de invoering van de eerlijke vleesprijs zullen consumenten (veel) minder vlees gaan eten. Dat levert in 2030 een besparing op van 4,2 miljoen ton CO2, waarvan 2,7 miljoen ton in Nederland. Als de landbouw en veehouderij met hulp van subsidies verduurzaamt, wordt nog eens 2 à 3 miljoen ton CO2 per jaar bespaard.

Waarom een eerlijke vleesprijs nodig is

Meer dan de helft (52%) van de Nederlanders is bereid een hogere prijs voor vlees te willen betalen, als we de opbrengst gebruiken om groente en fruit goedkoper te maken en boeren te helpen verduurzamen. 

Slimme invoering van een eerlijke vleesprijs zorgt ervoor dat:

  • duurzaam en gezond eten beter bereikbaar is voor mensen met lage inkomens;
  • boeren, die duurzaam produceren een betere boterham kunnen verdienen.

Wat jij kan doen

Jij kan meedoen. Door te laten weten dat jij een eerlijke vleesprijs wilt. Doe je mee?

Teken voor een eerlijke vleesprijs

Dit artikel is afkomstig van de website van Milieudefensie:

https://milieudefensie.nl/actueel/maak-gezond-en-duurzaam-eten-makkelijk-en-betaalbaar