Categorieën
Alzheimer Nederland

Nieuwe handreiking aanpak verpleeghuiszorg bij corona gereed

Alzheimer Nederland heeft samen met Actiz, LOC, NIP, Verenso, V&VN en Zorgthuisnl begin mei een handreiking opgeleverd voor de bezoekregeling in de verpleeghuizen. Inmiddels zijn we in een andere fase terecht gekomen waarin een volgende crisissituatie zich kan voordoen. Daarom hebben deze partijen besloten om een nieuwe handreiking te schrijven. Deze handreiking richt zich niet enkel op het bezoek, maar kijkt naar de bredere context van sociale contacten. Lokaal maatwerk staat hierbij centraal. Een van de belangrijkste punten voor Alzheimer Nederland in deze handreiking is dat de kwaliteit van leven centraal staat, met zorg afgestemd op de verschillende persoonlijke behoeften en wensen.  

Nieuwe handreiking 

Waar in de handreiking die begin mei werd opgeleverd het toelaten van bezoek centraal stond, ligt de focus in de nieuwe handreiking op de bredere context van sociale contacten. De doelstelling van de nieuwe handreiking is om handvatten te bieden voor zorgorganisaties bij het opstellen van een plan voor bezoek en sociale contacten in het verpleeghuis ten tijde van corona. De handreiking is bedoeld als hulpmiddel voor maatwerk op elke zorglocatie, waarbij een goede balans tussen veiligheid en welbevinden op basis van professioneel inzicht het uitgangspunt is. 

Voor wie is deze handreiking? 

Deze handreiking is een hulpmiddel voor bestuurders/managers, cliëntenraden, ondernemingsraden/VAR/PAR en de regiebehandelaren van een zorgorganisatie. Veel organisaties zijn zich door de actualiteiten van de afgelopen weken al aan het voorbereiden op een mogelijke volgende uitbraak. De handreiking kan hierbij als een hulpmiddel worden gebruikt. Het advies is om juist ook wanneer er geen besmettingen zijn op een afdeling/locatie, al aan de slag te gaan met deze handreiking en een plan te vormen. 

Lees hier de handreiking

Dit bericht is afkomstig van de website van Alzheimer Nederland:

https://www.alzheimer-nederland.nl/nieuws/nieuwe-handreiking-aanpak-verpleeghuiszorg-bij-corona-gereed

Categorieën
Alzheimer Nederland

Onderzoek naar effecten van coronamaatregelen bij alzheimer

Voor onderzoek naar de effecten van coronamaatregelen op mensen met de ziekte van Alzheimer en hun mantelzorgers krijgen het Alzheimercentrum Amsterdam, Pharos en Alzheimer Nederland ruim drie ton subsidie van onderzoeksfinancier ZonMw. Het onderzoek heeft als doel om mensen met dementie weerbaarder te maken tegen de gevolgen van de coronamaatregelen. Alzheimer Nederland zal de resultaten van het onderzoek verspreiden, onder andere via alzheimer-nederland.nl, webinars en Alzheimer Cafés. 

Mensen met dementie en hun mantelzorgers hebben het zwaar tijdens corona. Niet alleen zijn deze patiënten extra vatbaar voor het virus, ook worden de mantelzorgers hard geraakt door de maatregelen. Voor de verpleeghuizen komt langzaamaan steeds meer aandacht. Maar de meeste mensen met dementie wonen thuis, terwijl de zorg en ondersteuning van professionals, vrijwilligers en familie nagenoeg stil viel. De druk op de mantelzorger is hierdoor flink toegenomen. 

Dementievriendelijke maatschappij

Samen met Alzheimer Nederland en Pharos brengen projectleiders Van der Flier en Van Maurik van het Alzheimercentrum Amsterdam in kaart wat de effecten van corona zijn op gedrag en stemming en functioneren van de patiënt, belasting van de naaste en zorgconsumptie. Daarnaast ontwikkelt het team online informatie over het omgaan met de gevolgen van de corona-maatregelen. 

Alzheimer Nederland

Binnen het onderzoek zal Alzheimer Nederland met de onderzoekers van het Alzheimercentrum Amsterdam en expertisecentrum gezondheidsverschillen Pharos via vragenlijsten informatie ophalen bij mantelzorgers. Daarnaast werken we met de onderzoekers aan informatie over het omgaan met dementie in tijden van corona. Zo worden wetenschappelijke bevindingen vertaald naar praktische informatie op dementie.nl en krijgen onze vrijwilligers informatie over de gevolgen van corona en het aanbieden van praktische hulp.

Dit bericht is afkomstig van de website van Alzheimer Nederland:

https://www.alzheimer-nederland.nl/nieuws/onderzoek-naar-effecten-van-coronamaatregelen-bij-alzheimer

Categorieën
Rode Kruis

Reactie op berichtgeving teststraat Schiphol de Volkskrant

De Volkskrant heeft op 12 september 2020 een artikel gepubliceerd over de coronateststraat op Schiphol. Daarin beschrijft een journalist dat hij een aantal dagen heeft meegelopen bij deze teststraat via Ready2Help, het burgerhulpnetwerk van het Rode Kruis. Daarbij kreeg hij toegang tot privacygevoelige informatie van burgers, terwijl dit niet had gemogen. In dit artikel leggen we uit hoe dit heeft kunnen gebeuren en wat we doen om dit in de toekomst te voorkomen.

Wat is er gebeurd?

GGD Kennemerland runt de coronateststraat op Schiphol. Reizigers die op de luchthaven arriveren vanuit een risicobestemming, kunnen zich hier direct gratis laten testen op het coronavirus. Het Rode Kruis en Defensie helpen de GGD in de teststraat door ondersteunende taken uit te voeren.

Ready2Help is een netwerk van burgers die paraat staan om in actie te komen als ergens extra hulp nodig is. Deze burgers zijn geen vaste vrijwilligers van het Rode Kruis.


Uit het artikel in de Volkskrant blijkt dat de journalist lid is geworden van Ready2Help en daarbij is opgeroepen om te helpen bij de teststraat op Schiphol. Aanvankelijk werd hij daarbij ingezet voor ondersteunende taken, zoals het begeleiden van reizigers naar de teststraat. Uiteindelijk is hij echter ook gevraagd om de gegevens van reizigers te registreren. Hierbij kreeg hij toegang tot privacygevoelige informatie. Dit had niet mogen gebeuren.

Hoe heeft dit kunnen gebeuren?

Het Rode Kruis ondersteunt de GGD bij teststraten met zowel burgerhulpverleners als vrijwilligers. Onze vrijwilligers volgen trainingen, leggen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor en ondertekenen een geheimhoudingsverklaring. Burgerhulpverleners uit het Ready2Help-netwerk doorlopen deze stappen over het algemeen niet, omdat ze slechts af en toe worden opgeroepen voor ondersteunende taken.

Het Rode Kruis vindt het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Daarom mogen alleen vaste vrijwilligers privacygevoelige gegevens verwerken. Het is de bedoeling dat burgerhulpverleners uit het Ready2Help-netwerk alleen taken uitvoeren waarvoor geen vooropleiding, VOG of geheimhoudingsverklaring nodig is.

In de briefing voor burgerhulpverleners van het Ready2Help-netwerk staat voor welke activiteiten ze worden ingezet. Tijdens de hulpinzet gebeurt het weleens dat ter plekke aan burgerhulpverleners wordt gevraagd om andere werkzaamheden te doen. Op Schiphol is blijkbaar aan een burgerhulpverlener gevraagd werkzaamheden uit te voeren die eigenlijk alleen door onze vaste vrijwilligers gedaan mogen worden. Dit is niet goed gegaan.

Hoe gaan we dit in de toekomst voorkomen?

Wij vinden dat dit niet meer mag gebeuren. Nadat deze situatie bij ons bekend werd, hebben we daarom direct actie ondernomen. We hebben direct onze briefings aan vrijwilligers en Ready2Helpers aangescherpt. Ook hebben we een extra controle uitgevoerd bij andere activiteiten waarbij we met persoonsgegevens omgaan. We blijven alert op dit onderwerp, zodat we vergelijkbare situaties voorkomen.

Dit artikel is afkomstig van de website van het Nederlandse Rode Kruis:

Reactie op berichtgeving teststraat Schiphol de Volkskrant

Categorieën
Longfonds

Wetenschappelijk tijdschrift publiceert over Longfonds onderzoek

Het onderzoek is gedaan onder mensen die langdurige klachten ervaren na corona. Opvallend is dat de deelnemers veelal jonge mensen (gemiddeld 47 jaar) betreft die voorheen gezond waren en vaak alleen zogenoemd ‘mild COVID-19’ hadden. Bovendien is het merendeel (95 procent) niet in het ziekenhuis opgenomen geweest.

Voor het onderzoek werd een vragenlijst verspreid via de Facebook-groep ‘Coronapatiënten met langdurige klachten’ en een Vlaamse Facebookgroep. Daarnaast werden mensen benaderd via coronalongplein.nl. Meer dan de helft van de 2113 respondenten heeft 80 dagen na de eerste symptomen van het virus nog 6 ernstige klachten. Met name vermoeidheid en benauwdheid worden het meest genoemd. Slechts 0.7 procent van de deelnemers is klachtenvrij.

Resultaten opmerkelijk

“De resultaten uit het onderzoek zijn opmerkelijk, zeker omdat het om een vrij jonge groep mensen gaat die eerder aangaven in goede gezondheid te verkeren”, aldus Ciro-onderzoeker drs. Yvonne Goërtz. “Dit vraagt om meer onderzoek naar hoe vaak dit probleem voorkomt en of de genoemde klachten aanhouden. Ook is het belangrijk dat zorgprofessionals zich bewust zijn dat mensen nog lang een grote verscheidenheid aan klachten kunnen ervaren.”

Mensen serieus genomen

Longfonds is blij met deze aandacht vanuit wetenschappelijke hoek. Longfonds-directeur Michael Rutgers: “Het is belangrijk dat mensen met langdurige klachten na corona gezien, gehoord en geholpen worden. Deze publicatie helpt om ervoor te zorgen dat deze groep serieus genomen wordt. Longfonds blijft deze groep onder andere via coronalongplein volgen. Om ervoor te zorgen dat de (na)zorg na corona voortdurend in ontwikkeling blijft en we meer wetenschappelijk onderzoek kunnen starten.”

Dit bericht is oorspronkelijk afkomstige van de website van Artsen zonder Grenzen:

https://www.longfonds.nl/nieuws/wetenschappelijk-tijdschrift-publiceert-over-longfonds-onderzoek

Categorieën
Longfonds

Overgangsregeling vergoeding herstelzorg coronapatiënten

Voor mensen die vóór 1 november starten met deze zorg in de vorm van fysio-/oefentherapie, ergotherapie of diëtiek, geldt geen verwijstermijn meer. Deze overgangsregeling is een aanvulling op de originele regeling en gaat met terugwerkende kracht in vanaf 18 juli jl.

Opluchting

De Facebook-groep ‘Corona ervaringen en langdurige klachten’ en Longfonds hebben zich – voor en achter de schermen – samen hard gemaakt voor deze overgangsregeling. Zij zijn blij dat het Ministerie van Volksgezondheid deze signalen zo snel heeft opgepakt.

“Dit is een enorme opluchting voor een grote groep coronapatiënten die tussen wal en schip dreigde te vallen. Zij kunnen nu toch gebruik maken van de vergoeding voor paramedische herstelzorg. Zorg die zij zo hard nodig hebben.” zegt Marieke Spee namens de Facebook groep.

Ook Longfonds-directeur Michael Rutgers is blij met deze overgangsregeling. “Dit is wederom een erkenning van de grote groep mensen met langdurige klachten na corona, die voor een groot deel nog steeds thuis herstellen. Via het coronalongplein blijven we deze groep volgen, zodat hun vragen sturend zijn en blijven voor de ontwikkeling van zorg en onderzoek.”

Verwijstermijn na 1 november

Coronapatiënten met langdurige klachten kunnen vanaf 18 juli maximaal zes maanden lang gebruikmaken van eerstelijns paramedische herstelzorg. Het gaat om maximaal vijftig behandelsessies door een fysio- of oefentherapeut, tien behandeluren voor ergotherapie en zeven behandeluren voor diëtetiek. 

Voor mensen die na 1 november starten met deze zorg of dan pas ziek worden, gelden nieuwe verwijstermijnen. De overgangsregeling gaat uit van een verwijzing binnen vier maanden ná de acute ziektefase. De behandeling moet vervolgens binnen één maand na de verwijzing starten. Dit betekent een totale termijn van maximaal vijf maanden in plaats van de eerdere drie maanden.

Er kan dus ook ná 1 november nog steeds een beroep worden gedaan op herstelzorg. Een verwijzing of verklaring van een (huis)arts dat deze zorg nodig is, blijft noodzakelijk.

Kijk op https://coronalongplein.nl/informatie/vergoeding-paramedische-zorg-post-coronapatienten voor meer informatie over deze regeling. Of raadpleeg de website van het Zorginstituut Nederland voor de voorwaarden en veel gestelde vragen.

Dit bericht is oorspronkelijk afkomstige van de website van Artsen zonder Grenzen:

https://www.longfonds.nl/nieuws/overgangsregeling-vergoeding-herstelzorg-coronapati%C3%ABnten

Categorieën
Vluchtelingenwerk Nederland

Catastrofe in Griekse kamp Moria

De situatie in het Griekse vluchtelingenkamp Moria heeft vannacht een dramatische wending gekregen met een allesverwoestende brand die is uitgebroken. In een kamp waar normaal gesproken plaats is voor 3.000 mensen woonden er 13.000 opeengepakt. Het kamp is nu voor een groot deel afgebrand. VluchtelingenWerk luidt al langer de noodklok vanwege de zeer erbarmelijke omstandigheden waaronder de vluchtelingen hier moeten leven. Nu zijn daar recent de uitbraak van het coronavirus en de branden bovenop gekomen.

De situatie op de Griekse eilanden is volstrekt onleefbaar geworden. Europa mag niet de ogen blijven sluiten voor het menselijk leed dat hier plaatsvindt. Er staan levens op het spel. Ze moet nu in actie komen en de waarden naleven die Europa groot hebben gemaakt. Vluchtelingen zitten al jaren vast in de Griekse kampen onder erbarmelijke omstandigheden. Ze kunnen geen kant op en de Griekse overheid is niet bij machte om de vluchtelingen een goede bescherming en opvang te bieden. Lees hoe het komt dat ze op de eilanden vastzitten.

VluchtelingenWerk pleit er dan ook al  langer voor om de vluchtelingen uit de Griekse kampen te evacueren en onder te brengen op het Griekse vasteland waar ze een veilige, humane en hygiënische opvang krijgen. Hiervoor moet Griekenland steun krijgen van de andere Europese lidstaten. Lees wat er moet gebeuren.

#500 kinderen

In de Griekse kampen leven ook veel kinderen die alleen op de vlucht zijn. Deze kinderen zijn extreem kwetsbaar. VluchtelingenWerk zet zich samen met Defence for Children en Stichting Vluchteling in om 500 van deze kinderen naar Nederland te halen. Ruim 160 gemeenten ondersteunen deze oproep. Het Nederlandse kabinet is nu aan zet om deze kinderen een veilige plek te bieden. Teken de petitie.

Dit artikel is afkomstig van de website van Vluchtelingenwerk:

https://www.vluchtelingenwerk.nl/nieuws/catastrofe-griekse-kamp-moria

Categorieën
Amref Flying Doctors

De meisjes betalen de prijs

Patricia Vermeulen, CEO van Amref Flying Doctors, vertelt: “Voorafgaand aan de coronacrisis ervaarde 1 op de 3 meisjes en vrouwen wereldwijd (seksueel) geweld. In de huidige situatie zijn dit zo’n 2 op de 3 meisjes en vrouwen.” Amref Flying Doctors zet meisjes en vrouwen op de eerste plaats. “We leren de meisjes over hun rechten zodat zij voor zichzelf opkomen. Zo heeft Amref een alternatief overgangsritueel bedacht waar meisjes op een gezonde manier vrouw worden, zonder de gevaarlijke besnijdenis. Deze meisjes worden bovendien niet uitgehuwelijkt en blijven op school. Inmiddels hebben 20.000 meisjes het alternatieve ritueel met succes doorlopen.”

Keniaanse powervrouwen

Amref Flying Doctors werkt samen met twee Keniaanse powervrouwen: Nice Leng’ete en Talaso Gababa. Nice is een internationale voorvechtster voor mensenrechten en ze heeft vele meisjes gered van de besnijdenis. In 2018 werd ze door TIME Magazine verkozen tot een van de meest invloedrijke personen ter wereld. Ook Talaso Gababa heeft een indrukwekkende verhaal: “Ik ben lid van de Gabrastam, 90% van de meisjes wordt er besneden.” Zelf was Talaso 6 jaar oud toen dat gebeurde. “De pijn en de schaamte heeft veel invloed op mijn leven gehad. Dit wil ik andere meisjes besparen.” 

De scholen in Kenia blijven voorlopig dicht

Nice vertelt over de huidige situatie in haar land: “School is voor meisjes in Kenia een veilige plek. Ze krijgen er voedsel en maandverband. De scholen blijven helaas heel 2020 gesloten, misschien zelfs langer.” Dit heeft ernstige sociale gevolgen voor meisjes en vrouwen in Kenia. “Er is sprake van een enorme toename van huiselijk geweld en armoede. Meisjes prostitueren zichzelf om eten en maandverband te kopen. Er worden meer meisjes besneden en het aantal tienerzwangerschappen en kindhuwelijken neemt toe. En als meisjes zwanger zijn, gaan ze niet meer terug naar school.” Dat geldt ook voor jongens, omdat ze vanwege de droogte met het vee in afgelegen gebieden op zoek gaan naar water. “Deze onderliggende effecten van de coronacrisis noemde Githinji Gitahi, global CEO van Amref, eerder de tweede golf”, aldus Patricia.

Champions

Sinds drie jaar zet Talaso zich in als champion voor Amref Flying Doctors. Champions, opgeleid door Amref, informeren de mensen in de dorpen over de gevolgen van meisjesbesnijdenis. Ze gaan daarbij op huisbezoek, en zijn de ogen en oren van het dorp. “Afgelopen week heb ik bijvoorbeeld met de culturele leiders uit een dorp gesproken over dit gevoelige onderwerp”, vertelt Talaso. Daarnaast is Talaso wekelijks te horen op de radio met boodschappen over de gevolgen van de besnijdenis, tienerzwangerschappen en kindhuwelijken. 

Anders werken

Door de coronaregels ziet het werk van Nice en Talaso er anders uit. “Ik werk nu veel vanuit huis, iets wat ik nog nooit had gedaan”, legt Nice uit. Ook de wekelijkse meeting van de champions is nu online. “Sinds 1,5 maand mogen we gelukkig wat meer en gaan wij weer op huisbezoek.” De meest effectieve manier om de mensen in de dorpen te bereiken is via informatiebijeenkomsten. “Helaas mogen deze vanwege de coronaregels niet plaatsvinden.” Ook organiseert Amref samen met de gemeenschappen normaal gesproken vier keer per jaar een alternatief ritueel. Nu dat niet kan, komen er geen nieuwe champions. Ondanks alle maatregelen worden er nog steeds meisjes gered: “In samenwerking met de lokale overheid hebben we een meisje van 7 weten te behoeden van de besnijdenis”, vertelt Talaso.

Opschalen via lokale zorgverleners

Amref werkt al jaren aan het versterken en opleiden van de lokale zorgverleners. Zij wonen en werken in hun eigen dorp en informeren de mensen over hoe ze gezond kunnen blijven. Nice en Talaso bundelen hun krachten met de lokale zorgverleners. Via deze bestaande structuren wordt het belangrijke werk van de champions opgeschaald. Amref heeft inmiddels in Kenia 60.000 lokale zorgverleners getraind via de mobiele applicatie Leap. Er worden modules aan de leeromgeving toegevoegd over de besnijdenis, huiselijk geweld en ongewenste zwangerschappen. In verschillende talen, zodat ook de lokale zorgverleners in landen als Malawi, Ethiopië en Oeganda er gebruik van kunnen maken. 

We gaan door

“We worden meer dan ooit uitgedaagd om onze doelen te bereiken”, zegt Patricia. “Maar we vinden altijd manieren om te doen wat we moeten doen.” 

Mede door powervrouwen als Nice en Talaso, maakt Amref Flying Doctors –  samen met de lokale bevolking en overheid –  Afrika gezond en sterk. Juist in deze moeilijke tijd, want de meisjes hebben harder dan ooit hulp nodig. 

Dit bericht is oorspronkelijk afkomstige van de website van Amref Flying Doctors:

https://www.amref.nl/actueel/2020/de-meisjes-betalen-de-prijs

Categorieën
Greenpeace

Reactie op het Nationaal Groeifonds

Reactie van Faiza Oulahsen, Greenpeace Nederland op het Nationaal Groeifonds.

“We maken ons ernstige zorgen om de inzet van dit fonds, het lijkt er op dat het kabinet zich blindstaart op economische groei. Terwijl we tijdens de coronacrisis hebben ervaren dat we een solide basis nodig hebben als maatschappij waarin onze gezondheid en die van de planeet voorop staat. Het is nu juist cruciaal dat we investeren in een groene en eerlijke samenleving. Dat betekent investeren in effectief klimaatbeleid, in onderwijs, in de zorg, in een omslag in de landbouw en in snelle treinverbindingen. Alleen zo kunnen we zorgen voor schonere lucht, gezonde natuur en een beter klimaat.”

Dit artikel is afkomstig van de website van Greenpeace Nederland:

Reactie op het Nationaal Groeifonds

Categorieën
Kansfonds

Kansfonds verlengt noodhulp

De noodzakelijke maatregelen die genomen zijn om het coronavirus te bedwingen, zijn inmiddels iets versoepeld. Maar de gevolgen van de corona epidemie zorgen met name bij kwetsbare groepen nog steeds voor veel problemen. Meer mensen raken in nood door de toenemende werkeloosheid en er is nog weinig perspectief voor de groepen die al kwetsbaar waren.

De afgelopen tijd hebben we vele initiatieven gesteund die insprongen op de acute nood. Hier zijn veel mensen mee geholpen. Hier lees je meer over de initiatieven die we gesteund hebben. Omdat de nood nog steeds heel groot is, hebben wij voor dak- en thuislozen, ongedocumenteerden en mensen die in grote armoede leven onze noodhulp nu verlengd tot eind 2020. Wij dragen onder andere bij aan leefgeld, menswaardige opvang en voedselvoorziening voor deze kwetsbare groepen. Daarna kijken we opnieuw of extra noodhulp noodzakelijk blijft. Wil je meer weten over de hulp die Kansfonds biedt of een aanvraag indenen? Lees dan hier verder.

Dit bericht is oorspronkelijk afkomstige van de website van Kansfonds:

https://www.kansfonds.nl/nieuws/2020/09/07/kansfonds-verlengt-noodhulp/

Categorieën
Artsen zonder grenzen

Corona-quarantaine van kamp Moria op Lesbos is onnodig, gevaarlijk en wreed

Artsen zonder Grenzen is absoluut tegen de complete en plotselinge lockdown van kamp Moria op Lesbos. ‘Wat nodig is, is een medische noodaanpak, en niet de quarantaine van 13.000 mensen in een kamp met plaats voor 3.000 personen. 200 kwetsbare mensen die verhoogd risico lopen op corona moeten met spoed geëvacueerd worden,’ aldus onze projectcoördinator Caroline Willemen. Op 2 september is de eerste besmetting met corona in Moria bevestigd, waarop de Griekse regering het kamp totaal heeft dichtgegooid. Normaal konden mensen het kamp in en uit lopen. Door het op slot te doen zitten mensen nu nog meer op elkaar, waardoor het coronavirus zich er juist razendsnel kan verspreiden.

Plotselinge lockdown Moria

Sinds woensdag is het hele Moria-kamp op het eiland Lesbos totaal op slot. De bestaande kliniek van Artsen zonder Grenzen voor kinderen en zwangere vrouwen staat net buiten het kamp, en is dus nu onbereikbaar geworden voor de inwoners. Een dergelijke ‘massa-quarantaine’ is gevaarlijk en moet daarom vermeden worden. Het mag niet gebruikt worden om te verhullen dat de overheid geen strategie heeft bepaald om verspreiding van het coronavirus in het kamp tegen te gaan.

Regering moet mensen in Moria juist tegen corona beschermen

‘Niemand kan erin, of eruit. Het schijnt dat de lokale gezondheidsautoriteiten in het kamp zijn begonnen met het testen op corona, maar dat is bij lange na niet genoeg. Er moet veel meer actie worden genomen,’ vervolgt Caroline Willemen. ‘Wat nodig is, is een totaalplan om corona te bestrijden: contactonderzoek, testen, hygiënische voorzieningen flink opschroeven en uitbreiden én zorgen dat mensen snel en makkelijk medische hulp krijgen. Deze totale quarantaine is schadelijk voor de mensen: medisch en mentaal. Er zijn bejaarden met onderliggende gezondheidsproblemen, zwangere vrouwen en kinderen die al bang en getraumatiseerd zijn. De Griekse regering moet deze mensen beschermen en niet hen met corona in het kamp insluiten.’

Omringd door politie, in plaats van een evacuatie

In april beloofde de Griekse regering een complete evacuatie van Moria, maar 5 maanden later is daar niets van terechtgekomen. In plaats daarvan worden de mensen omringd door politie om te zorgen dat ze het kamp niet uit kunnen. 200 kwetsbare mensen die tot een risicogroep voor corona behoren, moeten met spoed geëvacueerd worden. Daartoe roepen we al maanden, en andere organisaties met ons, op. Alle mensen moeten naar een veilige omgeving: op Lesbos, op het vasteland of andere landen van de Europese Unie.

Coronakliniek onder dwang gesloten

Onze coronakliniek, die wij als voorbereiding op een corona-uitbraak, net buiten de poort van Moria hadden opgezet, is onder dwang van Griekse stedelijke planningsautoriteiten op 31 juli gesloten. Hierdoor is er op dit moment geen functionerende kliniek op het eiland, die gebruikt kan worden als het virus zich verder verspreidt.

Hoe moet corona in Moria worden bestreden?

Vanuit onze expertise in het bestrijden van infectieziekten, waaronder ook corona:

  • mensen goed informeren en de samenwerking van de mensen waarborgen
  • ervoor zorgen dat basisvoorzieningen voor hygiëne voor iedereen toegankelijk en mogelijk is
  • evacueren en afschermen van mensen die een verhoogd medisch risico lopen
  • massaal testen op corona (COVID-19)
  • isolatie en medische behandeling van coronazieken
  • contactonderzoek
  • quarantaine alléén als aan de minimumstandaard is voldaan qua hygiëne en voorzieningen en waar medische hulp en follow-up is geborgd
  • gèèn schadelijke maatregelen als politie-inzet en detentie.

Dit artikel is afkomstig van de website van Artsen zonder Grenzen:

https://www.artsenzondergrenzen.nl/nieuws/corona-moria-lesbos/