Categorieën
Natuurmonumenten

In beroep tegen uitbreiding garnalenvisserij Ooster- en Westerschelde

Wij zijn ernstig bezorgd over de toenemende druk op de natuur in de Zeeuwse delta. Daarom heeft Natuurmonumenten hoger beroep aangetekend tegen de verleende vergunning voor garnalenvisserij in de Europees beschermde natuurgebieden, de Ooster- en Westerschelde.
De Oosterschelde valt onder het natuurtype Grote Baaien, en is daarin uniek voor Nederland. In heel Europa gaat het slecht met dit type natuur. Uit recent onderzoek blijkt dat negatieve effecten van garnalenvisserij (= bodemberoerende visserij) niet kan worden uitgesloten.

Belangrijke natuur

De Zeeuwse-Delta is van uitzonderlijk groot internationaal belang voor vogels, vissen en ander maritieme leven. Wij vinden dan ook dat de visserijdruk in deze gebieden niet mag toenemen, tenzij vooraf zeker is dat hierdoor geen schade aan de natuur ontstaat. Het hoger beroep diende 21 september 2020 bij de Raad van State. Wij vinden dat alle economische activiteiten in de Ooster- en Westerschelde integraal moeten worden afgewogen in relatie tot de natuurbelangen. 

Voorzorgprincipe

De genoemde gebieden zijn als Natura 2000 (N2000) bestempeld en daarom geldt er een instandhoudingsverplichting en zou er vanuit het voorzorgprincipe moeten worden gehandeld. Als bij voorbaat niet is uit te sluiten dat er negatieve effecten voor de natuur  zijn, mag er geen vergunning worden afgeven.

Toename visserij

Sinds de aanwijzing van de Ooster- en Westerschelde als Natura 2000 gebieden is de visserij intensiteit flink toegenomen. Bij de vergunningverlening werd uitgegaan van 2015 als ijkjaar (beginsituatie) terwijl er in dat jaar al sprake was van een veel hogere visserij intensiviteit t.o.v. het jaar waarin de gebieden werden aangewezen als N2000 gebied.

Daarbij is bovendien bij het bepalen van het aantal visserijuren voor het beoogde ijkjaar een berekening toegepast waardoor het aantal “geviste uren” te hoog uitkomt. Hiermee wordt op twee verschillende manieren een intensievere uitgangssituatie (met meer visserijuren) ingeboekt voor de vergunning.

Biodiversiteit beschermen

In het jaar waarin het vijfde Global Biodiversity Outlook rapport van de Verenigde Naties concludeert dat geen van de biodiversiteitsdoelen die 10 jaar geleden zijn opgesteld is gehaald, in het jaar waarin rapport na rapport ons om de oren slaat met afnemende biodiversiteit wereldwijd, zal ook Nederland haar verantwoordelijkheid moeten nemen.  We moeten grenzen trekken die recht doen aan het belang van de biodiversiteit en de natuur. Niet alles kan overal. De alsmaar toenemende economische activiteiten, in wat onze best beschermde natuurgebieden zouden moeten zijn, vinden wij voldoende reden voor ons bezwaar. Wij denken daarbij de Natuurwetgeving aan onze kant te vinden.

De uitspraak van de Raad van State wordt verwacht over 6 weken (vanaf de zittingsdatum).

Dit bericht is afkomstig van de website van Natuurmonumenten:

https://www.natuurmonumenten.nl/nieuws/beroep-tegen-uitbreiding-garnalenvisserij-ooster-en-westerschelde

Categorieën
Natuurmonumenten

Subsidie voor meer biodiversiteit in de Hoeksche Waard

Binnen de Hoeksche Waard Zoemt wordt in het oostelijk deel het beheer van bermen, dijken en oevers structureel aangepast, zodat meer bloemrijke, ecologisch beheerde verbindingszones ontstaan. Deze zones staan in verbinding met meer natuurgebieden en akkerranden langs agrarische percelen. Na het oostelijk deel, is vervolgens het westelijk deel aan de beurt, en worden onze gebieden als de Tiendgorzen en Korendijkse Slikken ‘aangetakt’.

Brede blik op biodiversiteit

Een groot aantal partijen heeft de handen ineen geslagen en/of wordt er voor dit project nog aan toegevoegd: Hoeksche Waards Landschap, gemeente Hoeksche Waard, Rietgors (boerencollectief), Waterschap Hollandsche Delta, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Voor Natuurmonumenten is dit ook een mooie kans om een bredere blik te krijgen op biodiversiteit, ook buiten de eigen natuurgebieden. 

Samenwerking stimuleren

Het ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds sluit aan bij de doelstelling van het Deltaplan om concrete projecten te steunen van partijen die vanuit een gebiedsgerichte aanpak samenwerken aan herstel van biodiversiteit. Zo willen de partners en supporters van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel laten zien hoe de biodiversiteit herstelt als alle betrokken partijen in een bepaald gebied vanuit een gemeenschappelijke ambitie samenwerken. Dit moet ook leiden tot best practices, die vervolgens in andere gebieden kunnen worden toegepast. Kijk voor meer informatie op www.samenvoorbi…/innovatiefonds .

Dit bericht is afkomstig van de website van Natuurmonumenten:

https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/korendijkse-slikken/nieuws/subsidie-voor-meer-biodiversiteit-de-hoeksche-waard

Categorieën
Natuurmonumenten

Meer biodiversiteit door erfscans

Om de biodiversiteit op hun boerenbedrijf te stimuleren heeft een aantal natuurboeren in de Vechtplassen vorig jaar een erfscan laten uitvoeren. In opdracht van Wij.land heeft adviesbureau NatuurBeleven advies gegeven over hoe de deelnemende boeren hun erf natuurlijker en aantrekkelijker kunnen maken voor vogels, insecten en andere dieren. Nu, een jaar ná de eerste scans, worden de eerste resultaten zichtbaar.

Insectenhotel, boomgaard en bloemrijke randen

Zorgboer Wouter Van Oostrum uit Maartensdijk had biodiversiteit al hoog in het vaandel, maar uit de scan bleek dat er kansen waren om zijn erf nóg aantrekkelijker te maken. Samen met zijn zorgdeelnemers bouwde hij een prachtig insectenhotel en diverse egelkasten. Ook werd er een meidoornhaag aangeplant: een mooie schuil- en broedplek voor veel dieren. 

Naar aanleiding van zijn erfscan zaaide veehouder Willem-Jan Jansen uit Weesp een bloemrijke rand langs zijn stal in en plantte diverse (fruit-)bomen. Albert Blommenstijn, veehouder in een Kwakel, heeft het plan opgevat om een boomgaard aan te leggen. Zo wordt er door middel van kleine acties steeds meer natuur gecreëerd op het boerenbedrijf.

Natuurvriendelijke oevers en weidevogels

Een mooie bijvangst van de erfscan is dat de boeren ook buíten hun erf gingen kijken naar kansen voor het vergroten van biodiversiteit. In samenwerking met het collectief Noord-Holland-Zuid heeft Willem-Jan Jansen een perceel ingericht voor weidevogels. Hij heeft daar een hoogwatersloot ingericht met een plasberm (een natte strook langs de oever van een meter breed). Door het aanleggen van zo’n natuurvriendelijke oever kunnen weidevogels en hun jongen makkelijker op zoek naar voedsel. Van broedgevallen is dit jaar helaas nog geen sprake, maar kort na de inrichting is het slootwater al opvallend helder, gonst het van de vele insecten en groeien er bijzondere soorten als bronmos, holpijp, fonteinkruid en kranswier.

De erfscans en bijbehorend advies maken deel uit van het vervolgproject ‘Van Pachter naar Partner’, dat wordt uitgevoerd door Wij Land en Natuurmonumenten.

Dit bericht is afkomstig van de website van Natuurmonumenten:

https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/fort-kijkuit/nieuws/meer-biodiversiteit-door-erfscans