Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

SER-advies ‘Samen naar een duurzame keten’: zet meer in op gendergelijkheid en vrouwenrechten in internationale waardeketens

WO=MEN Dutch Gender Platform

Op 18 september 2020 publiceerde de Sociaal Economische Raad (SER) haar advies ‘Samen naar duurzame ketenimpact’ over de herziening van het Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) beleid. Gendergelijkheid en vrouwenrechten worden genoemd in het advies en de SER stelt dat aanvullende wetgeving leidt tot de meeste impact. WO=MEN Dutch Gender Platform en haar leden zien dit advies als een goede eerste stap naar betekenisvolle vooruitgang op het gebied van IMVO. Maar er is meer nodig om gendergelijkheid en vrouwenrechten in de internationale waardeketens te bevorderen. Zo moet het kabinet actief nationale stappen richting wetgeving zetten.

Brede due diligence wetgeving

Volgens de SER moet worden ingezet op de optimalisatie van bestaande beleidsinstrumenten en de introductie van brede due diligence wetgeving. Dit is de inspanning die bedrijven moeten leveren om misstanden in de internationale keten op te sporen, recht te zetten en te voorkomen. Deze wetgeving richt zich op alle aspecten van de OESO-richtlijnen en vervangt de thematische due diligence wetgeving van de Wet Zorgplicht Kinderarbeid. De combinatie van verplichting via wetgeving en verbinding via samenwerking, leidt tot de meeste impact in de keten om risico’s voor mens en milieu te voorkomen en aan te pakken. 

In de huidige vorm zijn het IMVO-beleid en de convenanten niet afdoende om Sustainable Development Goal (SDG) 5, gendergelijkheid en fatsoenlijk werk (decent work) voor vrouwen in de internationale waardeketens te garanderen. Dit sluit aan bij de eerdere evaluatie van de convenanten waarbij onderzoekers van het KIT geen afname van negatieve impact in waardeketens zagen door de convenanten. Sterker nog, uit de evaluatie kwam naar voren dat hoewel gender aan de start van het convenantenbeleid als sectoroverstijgend thema werd gezien, het slechts in twee convenanten ook als zodanig wordt behandeld.

Niet wachten op Europa

WO=MEN Dutch Gender Platform en haar leden vinden het belangrijk dat het Nederlandse kabinet niet afwacht tot er op Europees niveau wetgeving in werking treedt. Het is immers onzeker hoe lang het zal duren voordat de 27 lidstaten uitonderhandeld zijn en hoe sterk de uitkomst van die onderhandelingen dan is. Tot die tijd kan de negatieve impact van handel op gendergelijkheid en vrouwenrechten niet worden voorkomen. Het kabinet moet dus al stappen zetten om het nationale IMVO-beleid te verbeteren. Zo kan Nederland een koppositie innemen binnen Europa door al op nationaal niveau IMVO-wetgeving te introduceren. Dit kan leiden tot een betere onderhandelingspositie voor Nederland in het EU-traject naar due diligence wetgeving.  

Aandacht voor gender in het advies  De SER komt tot de conclusie dat sectoroverstijgende onderwerpen, zoals gendergelijkheid, onderbelicht blijven. WO=MEN Dutch Gender Platform en haar leden verwelkomen de verschillende aanbevelingen om dit onderwerp beter te integreren in het nieuwe IMVO-beleid. De SER beveelt aan om de barrières van genderongelijkheid in de internationale ketens aan te pakken. Ook adviseert de SER om bij het opstellen van het toekomstige beleid voor IMVO meer aandacht te besteden aan de genderdimensie van maatregelen, door gebruik te maken van het rapport Gender Dimensions of the UN Guiding principles on Business and Human Rights

Om gender nog beter te verankeren in het toekomstige IMVO-beleid zien WO=MEN en haar leden echter meer mogelijkheden. Nederland moet actief inzetten om de extra barrières voor vrouwen en genderongelijkheid met betrekking tot access to remedy bij mensenrechtenschendingen weg te nemen. Binnen toekomstig beleid moeten bedrijven verplicht worden om in hun due diligence proces de verzamelde data uit te splitsen naar sekse. Alleen op die manier kunnen specifieke gendergerelateerde risico’s in internationale ketens in kaart gebracht en verholpen worden. 

Het IMVO-beleid moet ook coherent zijn met de brede inzet van Nederland op mensenrechten en de bescherming van mensenrechtenverdedigers. De Nederlandse overheid en haar vertegenwoordigingen in het buitenland, moeten erop gericht zijn om de veiligheid en het werk van vrouwelijke mensenrechtenverdedigers te beschermen. Voornamelijk wanneer dit onder druk komt te staan door projecten van bedrijven in bijvoorbeeld extractivism: het proces waarbij natuurlijke hulpbronnen uit de aarde worden gehaald om op de wereldmarkt te verkopen. 

Meer is nodig

Het is mooi dat de SER concludeert dat aanvullende wetgeving leidt tot de meeste impact. Maar er is meer nodig om gendergelijkheid en vrouwenrechten in de internationale waardeketens te bevorderen. Het huidige IMVO-beleid, waar de vrijwillige sectorconvenanten deel van uitmaken, is niet voldoende om adequate vooruitgang op het gebied van due diligence te brengen en SDG 5 te bereiken. Tegelijkertijd betekent wachten op vooruitgang op Europees niveau dat er niets gebeurt om schendingen van mensenrechten die op dit moment plaatsvinden te voorkomen. Daarom vragen wij het kabinet geen afwachtende houding aan te nemen wanneer het op wetgeving aankomt, maar ook actief nationale stappen richting wetgeving te zetten.

Dit bericht is oorspronkelijk afkomstige van de website van WO=MEN:

https://wo-men.nl/nieuwsbericht/ser-advies-samen-naar-een-duurzame-keten-zet-meer-in-op-gendergelijkheid-en-vrouwenrechten-in-internationale-waardeketens

SER-advies ‘Samen naar een duurzame keten’: zet meer in op gendergelijkheid en vrouwenrechten in internationale waardeketens

WO=MEN Dutch Gender Platform

Maatschappij
Korte Poten 9B, 2511 EB, Den Haag
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Meer berichten over

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit de wereld van Goede Doelen en de meest recente vacatures voor professionals, vrijwilligers en stagiaires? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief!

Fondsen.org BV - Alles over Goede Doelen - Strandplevier 23 - 2201 XJ - Noordwijk - 085 2007072 - informatie@fondsen.org - KvK 34160633

© 1996 - 2020 All rights reserved Fondsen.org BV