Secretaris hoofdbestuur Humanitas

De Vereniging Humanitas, één van de grootste landelijke vrijwilligersorganisaties van Nederland, staat jaarlijks meer dan 65.000 mensen bij die het even niet alleen redden. Onze bijna 25.000 vrijwilligers zetten zich in voor meer dan 770 activiteiten op het gebied van maatschappelijke dienstverlening en samenlevingsopbouw, daarbij ondersteund door 400 betaalde krachten (bron: jaarverslag 2016). Regie over je eigen leven, gelijkwaardigheid en verantwoordelijkheid voor jezelf en voor het samenleven met anderen zijn waarden die hierbij voorop staan. Onze vereniging is lokaal sterk geworteld en werkt vanuit ruim 80 afdelingen en 5 districten.

Wij zoeken per direct een nieuwe secretaris van het hoofdbestuur.

Wat verwachten wij van alle leden van het hoofdbestuur van Humanitas? Hij/zij:
• heeft affiniteit met de doelstellingen en activiteiten van Humanitas
• heeft affiniteit/ervaring met vrijwilligersorganisaties en/of fondsenwervende instellingen
• is een ervaren bestuurder en een effectief vergaderaar
• beschikt over vaardigheden benodigd voor het werken in collectief verband
• deelt het vermo¬gen en de wens ‘op grote lijnen’ te besturen
• beschikt over een creatief denkvermogen én realiteitszin
• treedt de vereniging tegemoet met open oog en oor
• tijdsinzet 1 dagdeel per week

Het hoofdbestuur draagt collectieve verantwoordelijkheid. De bestuursleden vullen elkaars competenties en kwaliteiten aan. Van hen wordt verwacht dat men bereid is bepaalde functies te vervullen dan wel zekere aandachtsgebieden voor zijn/haar rekening te nemen. Verder verwachten wij dat bestuursleden bereid zijn voor de vereniging relevante netwerken en relaties in te zetten.
Leden van het HB zijn lid van de vereniging Humanitas of worden uitgenodigd dit te worden bij hun aantreden. Zij delen de humanistische uitgangspunten en de Humanitas-waarden en dragen deze actief uit. Eén derde van de leden van het HB dient te beschikken over aantoonbare kennis van en ervaring in de vereniging Humanitas.

Rekening houdend met 3 leidende CBF-principes (functiescheiding; bestedingscontrole, m.a.w. effectiviteit en efficiency; zorgvuldige omgang met belanghebbenden) vindt Humanitas het wenselijk dat een aantal leden van het HB ervaring heeft opgedaan in het bedrijfsleven en/of grote maatschappelijke organisaties en functies heeft vervuld op het terrein van:
• juridische zaken
• accountancy
• de programma’s van Humanitas (inhoudelijk)
• de politiek
of een combinatie van deze. Ervaring met bestuurlijke & organisatorische vernieuwing in verenigingen of lobby & public affairs is een pre.

De secretaris wordt in functie benoemd. Hij/zij is verantwoordelijk voor het toezicht op de uitvoering van het door de ledenraad goed¬gekeurde beleid en de door HB en ledenraad genomen besluiten. Hij/zij zorgt met de directeur en de ambtelijk secretaris van het HB voor een goede voorbereiding van de vergaderingen van de ledenraad.

Specifiek de secretaris:
• heeft oog voor het zijn van een vereniging met daarin de participatie van alle betrokkenen
• is in staat praktisch en op een hedendaagse manier vorm te geven aan de verenigingsdemocratie en participatie van leden en vrijwilligers
• heeft gevoel voor hoe zaken in een vereniging werken (organisatiesensitiviteit)
• heeft kennis van de geldende codes goed bestuur of is bereid die te verwerven
• is bereid en in staat om representatieve functies te vervullen.
In onderling overleg regelen voorzitter, secretaris en portefeuillehouder financiën de functionele contacten met de directeur en de representatie van de vereniging.

Humanitas wil een levendige, dynamische vereniging zijn, vrij van onnodige bureaucratie, met inspirerende werk- en bestuursvormen, nieuwe middelen voor overleg en informatie-uitwisseling en ruimte voor nieuwe ideeën vanuit de Humanitas community. Wij nodigen daarom nadrukkelijk een breed gamma aan bestuurders uit, zodat het HB in maatschappelijke herkomst en leeftijd de diversiteit van de samenleving én de vereniging (van de toekomst) weerspiegelt. Daarnaast hecht Humanitas waarde aan geografische diversiteit binnen het hoofdbestuur. Kandidaten afkomstig uit Noord of Oost Nederland hebben de voorkeur.

Reacties graag vóór 26 maart a.s. naar: hoofdbestuur@humanitas.nl.

Hebt u nog vragen of kent u mogelijke kandidaten? Dan kunt u contact opnemen met Ellen Uerz, ambtelijk secretaris van het HB, via (020) 523 11 00.

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options