Lid van het algemeen bestuur, aandachtsgebied jongeren

Milieudefensie is een vereniging met 87.500 leden en donateurs, een jongerenorganisatie, 45 lokale afdelingen en zusterorganisaties in 76 landen (Friends of the Earth). Wij activeren mensen om duurzaamheid te versnellen en een schone en rechtvaardige wereld te creëren, die het draagvermogen van de aarde respecteert en die ten goede komt aan de gehele wereldbevolking. Samen wil Milieudefensie werken aan een eerlijke omschakeling.

Het bestuur van Vereniging Milieudefensie opereert binnen de kaders die door de Algemene Ledenvergadering (ALV) zijn vastgesteld. Zij bestuurt op hoofdlijnen, houdt toezicht op de werkorganisatie van ruim 80 medewerkers en fungeert als klankbord van de directie.

Binnen het bestuur is de positie vacant van:

Lid van het algemeen bestuur, aandachtsgebied jongeren

Profiel
Het algemeen bestuur telt 7 leden en komt circa 8 keer per jaar bijeen (in de avonduren). Van de bestuursleden wordt tevens verwacht dat zij deelnemen aan de Algemene Ledenvergadering (ALV; 2 keer per jaar) en beschikbaar zijn voor tussentijdse overleggen, consultaties en evenementen. Van het bestuurslid met het aandachtsgebied jongeren wordt ook verwacht aanwezigheid te zijn bij de Algemene Vergadering van de jongeren. De tijdbelasting bedraagt 1-2 dagdelen per maand. Het bestuurslidmaatschap is onbezoldigd.

Dit algemeen bestuurslid heeft als specifiek aandachtspunt de betrokkenheid van jongeren bij Milieudefensie en haar missie. Daarom willen we vooral kandidaten die niet ouder zijn dan 28 jaar uitnodigen om te reageren.

Gevraagde kennis en ervaring

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Ervaring als bestuurder en/of toezichthouder, bij voorkeur in het bestuur van een jongerenvereniging c.q. maatschappelijke organisatie of instelling gericht op jongeren;
 • Verbondenheid met de doelstelling en de aard van Milieudefensie;
 • Heeft kennis van en bij voorkeur ervaring met jongerenorganisaties;

Gevraagde bestuursstijl

 • Bezit goed ontwikkelde algemene bestuurlijke kwaliteiten; is gecommitteerd op inhoud; faciliterend en verbindend op het procesniveau en stevig en besluitvaardig in de procedure;
 • Bestuurt op hoofdlijnen en bewaakt ten opzichte van de werkorganisatie de balans tussen kritische reflectie en constructief samenwerken;
 • Participeert actief in de strategische reflectie op de hoofdlijnen van het beleid door verbindend samen te werken met mensen binnen en buiten de organisatie;
 • Is in staat om mensen te motiveren en kan actief bijdragen aan het bevorderen van de teamgeest binnen en de effectiviteit van het bestuur;
 • Is in staat strategische, externe verbindingen te leggen die de realisatie van het ABP dichterbij brengen.

Gevraagde overige persoonskenmerken

 • Is (zelf)reflectief van aard en kan dit uitdragen;
 • Is een teamspeler en heeft gevoel voor de interne dynamiek van de vereniging;
 • Gaat op integere wijze met vertrouwelijke gegevens om.

Procedure
Belangstellenden wordt gevraagd vóór 15 september 2017 een c.v. en motivatie te sturen naar het secretariaat van het bestuur: bestuur@milieudefensie.nl.

Hier kunt u ook terecht voor nadere informatie en vragen over de vacature.

Het bestuur stelt op basis van de schriftelijke reacties en eventuele gesprekken een gemotiveerd advies op ten behoeve van de ALV. Deze zal op 9 december 2017 de nieuwe bestuurder kiezen. Dit onder voorwaarde dat de statutenwijziging door de ALV wordt aangenomen waarin de verkiezing van het jongeren-bestuurslid mogelijk wordt gemaakt.

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options