Algemeen bestuurslid

De organisatie
Per 17 mei 2016 zijn Stichting Volksbond Amsterdam en Stichting Streetcornerwork een bestuurlijke fusie aangegaan en op het moment wordt gewekt aan het realiseren van een juridische fusie. Wij werken samen op het gebied van veldwerk, ambulante begeleiding, wonen en dagbesteding. Wij werken wijkgericht met een sterke focus op cliëntparticipatie en zelfregie. Een aanbieder met dienstverlening op maat. Vernieuwend, compleet en efficiënt.

Binnen onze veldwerkdiscipline werken we primair voor jongeren en langdurig verslaafden, die vanwege een veelvoud aan sociale en individuele problemen de relatie met de samenleving kwijt zijn geraakt of dreigen te verliezen. Onze veldwerkers leggen actief contact met deze groepen in hun sociale omgeving. Ze ondersteunen en begeleiden, verwijzen door, activeren en behartigen de belangen van deze jongeren en ouderen Daarnaast hebben we meerdere locaties in Amsterdam waar onze medewerkers zorg, opvang, begeleiding en dagbesteding bieden aan met name dak- en thuislozen en mensen die sociaal kwetsbaar zijn. De eigen kracht en talenten van onze cliënten zijn daarbij altijd het uitgangspunt. Wij vinden het belangrijk dat ze actief meedoen, uiteraard naar eigen vermogen. Zowel binnen onze eigen organisatie als in de samenleving. Het uiteindelijke doel is helder: cliënten moeten zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen en functioneren. cliënten moeten zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen en functioneren.

Wij zijn per 1 mei a.s. op zoek naar een:

Algemeen bestuurslid (m/v)
(ca. 2 uur per week)

Ons bestuur bestaat op dit moment uit vijf leden. Wij streven er naar dat het bestuur een afspiegeling is van de samenleving en een breed scala aan deskundigheid en disciplines omvat (financiële, economische, juridische, bestuurskundige, bedrijfskundig, marketing, en ondernemerschap). Onze bestuursleden hebben een brede maatschappelijke binding en een relevant netwerk.

Het bestuur is eindverantwoordelijk en heeft als heeft als kerntaken een controle- een adviesfunctie richting onze tweehoofdige directie. Ook vervult zij de werkgeversfunctie voor de directie. Zowel onderling als in de samenwerking met de directie werken we op basis van vertrouwen, vanuit een positief kritische houding. We vormen een goed team, dat zich gezamenlijk inzet om verder richting te geven aan onze organisatie.

Uw profiel: een maatschappelijk betrokken netwerker

Het (kandidaat)lid van het bestuur dient:

  • Te beschikken over bestuurlijke ervaring en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen
  • Een brede interesse te hebben, waarin in het bijzonder de maatschappelijke en bedrijfsmatige aspecten op het terrein van de WMO, Zorg en/of wonen
  • De doelstelling van onze stichtingen ten volle te onderschrijven
  • Te beschikken over kennis van en ervaring met één of meerdere maatschappelijke achtergronden, bijvoorbeeld inhoudelijke kennis van en inzicht met de WMO, de maatschappelijke opvang, de ambulante- en intramurale zorg en dienstverlening voor kwetsbare groepen, de overheid, wonen, woningcorporatie, en bewonersperspectief waaronder participatie
  • Bekend te zijn met de beginselen van Corporate Governance en deze ook in het handelen als bestuurder te tonen
  • Te beschikken over helikopterview, inzicht in de processen van strategische afwegingen, een analytisch vermogen, besluitvaardigheid en in staat zijn om hoofd- en bijzaken van elkaar te kunnen onderscheiden. U weet deze vaardigheden in te zetten in uw rol als klankbord voor de directie.

Een bestuurslid wordt aangesteld voor de periode van vier jaar. Niet in aanmerking komend voor benoeming tot lid van het bestuur zijn personen die echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad, zijn van iemand die een dienstverband heeft bij de organisatie.

De gemiddelde tijdsbesteding is circa twee uur per week. Het betreft een onbezoldigde functie, maar met een vaste vergoeding van € 125, – netto per maand.

Bent u enthousiast?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw A. Tanja per email via: atanja@xs4all.nl. Daarnaast kunt u op de websites van de Volksbond en Streetcornerwork een beeld krijgen van wie wij zijn en waar we voor staan.

Of maak direct uw belangstelling voor deze functie kenbaar, door uw motivatiebrief en CV te mailen naar: werving.selectie@vbscw.nl onder vermelding van “vacature bestuurslid”. De sluitingsdatum voor reacties op deze vacature is 15 april 2018.

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options