Categorieën
Kansfonds

Provincie Limburg en Kansfonds lanceren Robin Jung Fonds voor een Krachtig en Vitaal Limburg

Vanaf 18 september 2020 kunnen (kleinschalige) burgerinitiatieven een bijdrage aanvragen van maximaal € 10.000,- bij het ‘Robin Jung Fonds voor een Krachtig en Vitaal Limburg’. Kansfonds en de provincie Limburg werken hierin nauw samen om projecten mogelijk te maken die de situatie van kwetsbare Limburgers verbeteren.

Vanuit het ‘Robin Jung Fonds voor een Krachtig en Vitaal Limburg’ willen Kansfonds en de Provincie Limburg (kleinschalige) burgerinitiatieven steunen die kwetsbare Limburgers helpen om hun situatie te verbeteren. De focus ligt op mensen die in armoede leven, eenzaam zijn, in onveiligheid leven, een taalachterstand hebben, laaggeletterd of digibeet zijn, en op de integratie van nieuwe Limburgers.

De inzet van en in vitale gemeenschappen is een belangrijk uitgangspunt. Daarom steunt het fonds initiatieven gericht op zingeving, sociaal maatschappelijk participeren, dagelijks functioneren en kwaliteit van leven van kwetsbare groepen.

Op weg naar een vitale Limburgse samenleving

Het ‘Robin Jung Fonds voor een Krachtig en Vitaal Limburg’ is ondergebracht als Fonds op Naam bij Kansfonds, waarmee het een krachtig en effectief instrument vormt op weg naar een vitale Limburgse samenleving. Tot en met 2023 stelt de Provincie Limburg € 300.000,- beschikbaar voor dit nieuwe fonds. Maatschappelijke organisaties kunnen een bijdrage aanvragen van maximaal € 10.000,- bij het fonds.

“Wij zijn dankbaar dat we samen met de Provincie Limburg de kansen voor de meest kwetsbare groepen in Limburg kunnen verbeteren. Nog vóór de officiële lancering vandaag hebben we al 2 bijzondere burgerinitiatieven vanuit het Robin Jung Fonds kunnen financieren. Met elkaar blijven we ons inzetten voor de kwetsbaarsten in de samenleving” aldus Henriëtte Hulsebosch (directeur Kansfonds).

Het fonds is vernoemd naar een op jonge leeftijd overleden Limburgse die op geheel eigen wijze een stempel heeft gedrukt op de wereld om haar heen. Gedeputeerde Robert Housmans (Sociale Agenda, Zorg en Veiligheid): “We willen ook laten zien dat iedereen in Limburg meetelt, meedoet en van betekenis kan zijn voor anderen. De meervoudig gehandicapte Robin Jung deed dat met haar onbevangenheid en had daarmee grote impact op het leven van haar ouders en broers.”

Aanvragers kunnen voor meer informatie en de beoordelingscriteria terecht op deze pagina.

Kansfonds en de Provincie Limburg kijken uit naar een vruchtbare samenwerking! Lees hier het nieuwsbericht van Provincie Limburg over de samenwerking.

Dit bericht is oorspronkelijk afkomstige van de website van Kansfonds:

https://www.kansfonds.nl/nieuws/2020/09/18/provincie-limburg-en-kansfonds-lanceren-robin-jung-fonds-voor-een-krachtig-en-vitaal-limburg/

Petje af Nederland

Petje af ontdekken nieuwsgierige kinderen van 10 t/m 14 jaar op zondag de wereld. Het programma biedt kansen aan kinderen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. De kinderen vergroten hun zelfvertrouwen, ontdekken hun talenten, ontmoeten nieuwe mensen en verbreden hun perspectief voor de toekomst.

Ons doel

Met het Petje af-programma verkrijgen kinderen inzicht in hun drijfveren, interesses, talenten en mogelijkheden in de wereld. De Petje af-activiteiten dragen bij aan het beantwoorden van vragen als: waar ben ik goed in? (kwaliteiten), wat vind ik interessant? (drijfveren), wat is er te doen in de wereld? (exploratie), hoe kom ik daar? (loopbaansturing) en: wie helpt mij daarbij? (netwerk).

Aandacht voor talentontwikkeling is een belangrijke investering voor zowel het kind als de samenleving. Als een kind weet waar het goed in is en wat er mogelijk is, krijgt het zelfvertrouwen. Talenten kunnen ontplooien en met een concreet doel in hun hoofd, kunnen kinderen naar een toekomstbeeld toewerken. Zo is de kans groter dat ze gemotiveerder naar school gaan, hun diploma halen en later een passende baan vinden. Mede door de Petje af-activiteiten ontwikkelen kinderen zich tot bewuste burgers die hun talenten inzetten waarmee zij actief bijdragen aan de maatschappij.

Missie:

Petje af streeft naar gelijke kansen voor alle kinderen in Nederland zodat zij kunnen opgroeien tot bewuste, zelfstandige personen, die vanuit hun talenten actief bijdragen aan de maatschappij.

Visie:

Om gelijke kansen te creëren, biedt Petje af kinderen (10-14 jaar) wekelijks een lokaal georganiseerd, praktijkgericht programma aan waardoor zij in aanraking komen met inspirerende rolmodellen en diverse werkvelden. Dankzij dit programma, waarin ook het gezin wordt betrokken, ontwikkelen kinderen (nieuwe) vaardigheden, een positief zelfbeeld en een beter perspectief voor de toekomst.

Het Petje af-programma

Petje af werkt met een praktijkgerichte methode gericht op de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het voorgezet onderwijs. Een Petje af-jaar wordt opgebouwd uit 30 zondagen verdeeld over zeven blokken van vier weken en twee talentgesprekken per jaar. Per blok komt een verschillend beroep aan bod. Centraal hierin staan praktijkervaring en de ontmoeting tussen/met onze gastdocenten. De Petje af methode stimuleert de talentontwikkeling van onze kinderen. De kinderen komen in aanraking met nieuwe ervaringen, verfrissende ideeën en inspirerende rolmodellen. Daarnaast doen we activiteiten die aan kunst, cultuur en gezond gedrag gerelateerd zijn. Geen schoolboeken voor ons dus. Petje af opent deuren die voor veel kinderen anders gesloten blijven. De vrijwillige gastdocenten hebben bewezen interessante leerervaringen voor de kinderen tot stand kunnen brengen. Andersom raken de gastdocenten tijdens het werken bekend met het talent en doorzettingsvermogen van onze kinderen.

SDG

Petje af draagt bij aan het behalven van de volgende wereldwijde Sustainable Development Goals: doel 1 (armoede), doel 4 (onderwijs) en doel 10 (ongelijkheid verminderen). Kijk voor meer informatie over deze doelen op: www.sdgnederland.nl

Categorieën
SOMO

Steun voor C&A klacht

Verschillende organisaties spreken hun steun uit voor de door SOMO, Action Labour Rights (Myanmar) en Schone Kleren Campagne Nederland ingediende klacht over kledingbedrijf C&A bij de klachtencommissie van het kledingconvenant.

De organisaties dienden een klacht in tegen convenantlid C&A omdat het kledingbedrijf klachten van arbeiders in de Roo Hsing fabriek in Myanmar niet op de juiste manier aangepakte.

In de ondersteunende verklaring van het Amerikaanse Solidarity Center worden de slechte arbeidsomstandigheden in Myanmarese kledingindustrie beschreven. Ook prijzen zij de rol die Action Labour Rights speelt bij het ondersteunen van werknemer, vakbonden en het opkomen voor vakbondsvrijheid.

Lees meer over de klacht in het online dossier ‘klacht tegen C&A’

Dit bericht is oorspronkelijk afkomstige van de website van SOMO:

https://www.somo.nl/nl/steun-voor-ca-klacht/

Categorieën
SOMO

Nederland laat bedrijven die in Palestina het internationale recht schenden ongemoeid

In februari van dit jaar publiceerde de VN Hoge Commissaris voor de Mensenrechten een langverwachte lijst van bedrijven die betrokken zijn bij economische activiteiten in illegale Israëlische nederzettingen in bezet Palestijns gebied. Op de lijst staan vier Nederlandse bedrijven. Maar tot nu toe ziet de Nederlandse overheid hierin geen aanleiding tot actie

Eindelijk openbaar

De nederzettingeneconomie, het geheel van Israëlische en internationale economische activiteiten in de nederzettingen in bezet Palestijns gebied, is strijdig met internationaal recht en houdt de grove mensenrechtenschendingen die onderdeel zijn van de bezetting alsook de uitbreiding van de illegale nederzettingen in stand. Het beeld is somber. Er wordt niet alleen handelgedreven met illegale nederzettingen, er wordt ook gebouwd op bezet Palestijns land. Tevens zijn Israëlische en buitenlandse bedrijven betrokken bij schendingen van oorlogsrecht, waaronder landonteigeningen en exploitatie van Palestijnse grondstoffen. De militaire bezetting wordt gekenmerkt door wrede handhaving van draconische beperkingen, die ieder aspect van het leven van Palestijnen beheersen. De VN-lijst verschaft inzicht in de vraag, welke bedrijven precies betrokken zijn bij de nederzettingeneconomie. Sinds 2016, toen VN Hoge Commissaris voor de Mensenrechten de opdracht kreeg de lijst op te stellen, tot het moment van verschijnen in februari dit jaar, is er door staten en bedrijven gelobbyd om publicatie tégen te houden. Amnesty International heeft dat proces in détail beschreven.

Nederlandse bedrijven betrokken bij nederzettingen

Er staan vier Nederlandse bedrijven op de lijst van 122 bedrijven: Tahal Group International B.V., Kardan N.V., Altice Europe N.V. en Booking.com. Behalve Booking.com zijn het in feite Israëlische bedrijven, die gevestigd zijn in Nederland, waar ze kunnen profiteren van Nederlandse (belasting)voordelen.  Zij hebben hier dus verantwoording af te leggen voor de gevolgen van hun bedrijfsactiviteiten in Nederland en elders. Het zijn geen kleine jongens. Kardan N.V. is een investeringsmaatschappij die in 2019 65 miljoen euro omzet maakte. Ontwikkelaar van infrastructuur Tahal Group International B.V., draaide in datzelfde jaar 153 miljoen euro omzet. Altice Group N.V. is een telecom- en kabelbedrijf dat in 2019 440 miljoen euro winst boekte.

De vermoorde onschuld

Ondergetekende organisaties schreven de vier Nederlandse bedrijven aan en wezen hen onder andere op hun vermelding op de VN-lijst. Alleen Kardan N.V. reageerde: “We are not familiar with the specific information included in the database. […]  All the projects relate to providing clean water, such as waste water treatment plants, and water supply to residents. As such, the projects of Tahal are sustainable and humanitarian in essence as they aim to provide a basic necessity which is clean water.”

De realiteit? Tahal, gecontracteerd door Israëlisch staatsbedrijf Mekorot, is betrokken bij het onttrekken van water aan bezet Palestijns gebied ten behoeve van Israël en Israëlische kolonisten in de illegale nederzettingen. Booking.com gaat onverdroten door met het verhuren van accommodaties in nederzettingen op bezet Palestijns land.

Lippendienst

Treedt de Nederlandse overheid op? In reactie op Kamervragen over de VN-lijst geven ministers Kaag en Blok keurig het regeringsstandpunt weer: Israëlische nederzettingen in bezet gebied zijn strijdig met internationaal recht. Bedrijfsactiviteiten die bijdragen aan het ontwikkelen of bestendigen van de nederzettingen zijn ‘onwenselijk’ en economische relaties met bedrijven in nederzettingen worden ‘ontmoedigd’. De eigen verantwoordelijkheid van bedrijven wordt benadrukt en actie van regeringswege blijft uit.

Wat kan Nederland wèl doen?

De Nederlandse overheid heeft mogelijkheden te over om bedrijven op het juiste pad te dwingen: eisen dat de bedrijven waarbij het inkoopt mensenrechten respecteren en transparant zijn over de invulling van hun verantwoordelijkheden; elke vorm van steunmaatregelen, belastingvoordelen en dienstverlening afhankelijk maken van naleving van mensenrechtenverplichtingen. Daarnaast zou het Openbaar Ministerie onderzoek kunnen instellen naar de betrokkenheid van de Nederlandse bedrijven bij schendingen van internationaal strafrecht in de nederzettingen.

Palestina als voorbeeld

De VN-lijst is bovendien een blauwdruk voor andere conflictgebieden waar bedrijven de fout in gaan. Wat voor Israël geldt, geldt bijvoorbeeld ook voor Rusland, inzake de Krim, en in andere situaties van bezetting en oorlog. In een context van voortdurende straffeloosheid kan een lijst van medeplichtige bedrijven namen en shamen een effectief middel blijken in de strijd om een einde te maken aan de bezettingseconomie en de mensenrechtenschendingen die daarmee onlosmakelijk verbonden zijn.

In het licht van de Israëlische plannen om meer delen van de bezette Westelijke Jordaanoever te annexeren en de voortdurende mensenrechtencrisis in de bezette gebieden, zijn woorden niet genoeg. De Nederlandse overheid heeft de verantwoordelijkheid om naleving van internationaal recht te bevorderen. Regering, zet nu eens de middelen in om de mooie principes met betrekking tot mensenrechten en bedrijfsleven echt af te dwingen, papieren werkelijkheden zijn er al genoeg.

(Een verkorte versie van dit opiniestuk werd gepubliceerd in De Volkskrant)

Dit bericht is oorspronkelijk afkomstige van de website van SOMO:

https://www.somo.nl/nl/nederland-laat-bedrijven-die-in-palestina-het-internationale-recht-schenden-ongemoeid/

Categorieën
Vluchtelingenwerk Nederland

Met mensenlevens doe je geen handjeklap!

Vandaag staat er namens VluchtelingenWerk Nederland, Defence for Children en Stichting Vluchteling een advertentie op de achterkant van de Volkskrant in reactie op de ‘Moria-deal’. Het Kabinet kiest voor een schaamteloze uitruil tussen vluchtelingen. Slechts 100 vluchtelingen uit het Griekse kamp Moria krijgen bescherming, ten koste van de meest kwetsbare vluchtelingen die elders ter wereld op bescherming wachten. In de Volkskrant doen wij een oproep aan de ChristenUnie, D66, CDA en de VVD om de #500kinderen naar Nederland te halen en laten wij zien hoeveel draagvlak er in Nederland is om deze kinderen op te vangen.

De Moria-deal

Op donderdag 10 september maakten de vier coalitiepartijen bekend dat er 100 vluchtelingen, waaronder 50 alleenstaande vluchtelingkinderen onder de 14 jaar, naar Nederland mogen komen. En dat terwijl er met name ontzettend veel alleenstaande minderjarige vluchtelingen van 15, 16 en 17 jaar in Griekenland zijn. Dit bescheiden aanbod aan noodhulp bleek niet zonder prijskaartje te zijn. In ruil voor de opvang van deze groep, zijn er 100 kwetsbare vluchtelingen van het hervestigingsquotum afgehaald. Dit zijn zeer kwetsbare vluchtelingen in opvangkampen elders ter wereld. Daarnaast werd een behoorlijke aanpassing in de asielprocedure gedaan waarbij twee gehoren zijn samengevoegd, dit zal leiden tot een grotere onzorgvuldigheid van procedures.

Draagvlak in Nederland

VluchtelingenWerk Nederland, Defence For Children en Stichting Vluchteling vinden dat deze deal moeten worden herzien en dat Nederland meer moet doen. En niet alleen wij denken dit! Er worden al een langere tijd (stilte) demonstraties georganiseerd in het hele land, waarbij duizenden Nederlanders laten zien dat vluchtelingen welkom zijn in Nederland. Ook de komende week zullen er demonstraties plaatsvinden in onder andere Rotterdam en Arnhem. 170 gemeenten en 5 provincies willen 500 alleenstaande kinderen opvangen. Ruim 80.000 Nederlanders hebben de petitie op 500kinderen.nl ondertekend. 1.400 leden van de vier partijen roepen op tot evacuatie van Lesbos en herverdeling van álle vluchtelingen. En tot slot doen duizenden artsen, kerken, geestelijk leiders, (oud) politici, prominenten, wetenschappers, hulp- en mensenrechtenorganisaties en voormalig onderduikkinderen een oproep tot solidariteit met deze kwetsbare kinderen in de Griekse vluchtelingenkampen.

Duitsland heeft gisteren toegezegd 1500 vluchtelingen op te vangen. Terwijl er op dezelfde dag geen woord over Lesbos werd gerept in onze Troonrede.

Dit artikel is afkomstig van de website van Vluchtelingenwerk:

https://www.vluchtelingenwerk.nl/nieuws/met-mensenlevens-doe-je-geen-handjeklap

Categorieën
Vluchtelingenwerk Nederland

Een cynische uitruil in menselijk leed

Met het schaamrood op de kaken nam VluchtelingenWerk-directeur Abdeluheb Choho kennis van de schandalige Moria-deal van het kabinet. ‘Alle menselijke normen zijn hier opzij geschoven. Deze deal is niets meer dan een cynische uitruil in menselijk leed.’

Hel op aarde

Al vijf jaar weten we dat kamp Moria de hel op aarde is. Weten we dat de EU-Turkijedeal – waar de Griekse vluchtelingenkampen een direct gevolg van zijn – mislukt is. Al jaren wendt Europa stilletjes haar gezicht af van de overvolle, onmenselijke kampen. Niet bereid om de situatie structureel te verbeteren en gezamenlijk naar een oplossing te zoeken.

Schamele 100 mensen

Ik hoopte dat de allesverwoestende brand in kamp Moria aanleiding zou zijn om eindelijk een reikende hand toe te steken. Maar vol ongeloof en schaamte nam ik kennis van de ‘Moria-deal’ van het kabinet,  een deal waarin alle menselijke normen opzij zijn geschoven: Nederland neemt een schamele 100 mensen op uit kamp Moria, maar schrapt ter compensatie 100 mensen van het jaarlijkse hervestigingsquota. De meest hulpbehoevende vluchteling in een Libanees vluchtelingenkamp wordt ingeruild voor een vluchteling in nood uit Moria. Het is niets meer dan een cynische uitruil in menselijk leed.

De Haagse stolp

Maar het is dit kabinet dan ook niet om het leed van mensen te doen. Binnen de ‘Haagse stolp’ is het belangrijker dat de vluchtcijfers onder de streep gelijk blijven. Vluchtelingen moeten buiten de deur gehouden worden, is de achterliggende boodschap van deze schandalige deal. Opmerkelijk genoeg verschuilt het kabinet zich achter de boodschap dat deze deal het maximum is vanwege het maatschappelijk draagvlak voor vluchtelingen. Maar dat draagvlak is veel groter en menselijker dan het kabinet doet voorkomen.

Menselijk draagvlak

Meer dan 170 Nederlandse gemeenten – en raadslieden zijn óók volksvertegenwoordigers – staan al maanden klaar om 500 kinderen uit de Griekse kampen op te nemen. Voorbij wordt gegaan aan de 85.000 ondertekenaars van onze petitie en aan alle onderzoeken die steeds weer onderstrepen dat ruim driekwart van de Nederlandse bevolking vindt dat vluchtelingen welkom zijn. Het is niet de maatschappij, maar het kabinet die halsstarrig blijft weigeren.

Laat je horen!

Daarom moeten we met zijn allen ons protest laten horen: teken de petitie, ga naar demonstraties, stuur brieven aan Kamerleden van jouw politieke partij. Laat je horen. Want als dit niet het moment is voor verandering, wanneer in vredesnaam dan wel?

Dit artikel is afkomstig van de website van Vluchtelingenwerk:

https://www.vluchtelingenwerk.nl/column/een-cynische-uitruil-menselijk-leed

Categorieën
Lezen en schrijven

Geslaagde editie van de Week van Lezen en Schrijven

Ook dit jaar kwamen vele bedrijven, organisaties en mensen in actie voor een geletterd Nederland. We bedanken jullie en alle andere deelnemers voor de betrokkenheid en inzet!  

Landelijke campagne ‘Een van deze mensen…’ 

Aan het begin van de themaweek lanceerden we onze bewustwordingscampagne ‘Een van deze mensen…’. De campagne is gericht op het herkennen van laaggeletterdheid. Met korte filmpjes, social media advertenties, abri’s en een radiospot willen we het onderwerp vooral dichterbij de hoogopgeleide groep Nederlanders brengen. Op onze website krijgen zij tips om de signalen te herkennen en het gesprek hierover te voeren. Op die manier willen we het onderwerp breder bespreekbaar maken en kan er meer begrip ontstaan. 

Campagnemateriaal bestellen

Heeft u contact met de doelgroep hoger opgeleiden? En wilt u bijdragen aan het herkennen van laaggeletterdheid? Via onze adviseurs kunt u binnenkort campagnemateriaal, zoals een poster en flyer, bestellen. Neem hiervoor contact op met uw adviseur in de regio.  

Online filmpjes en social media posts kunt u nu al gebruiken voor uw eigen kanalen. Deze kunt u opvragen via communicatie@lezenenschrijven.nl.  

Media momenten

In de media was veel aandacht voor laaggeletterdheid en de themaweek. Hieronder een aantal mooie landelijke momenten: 

Ook werden er interviews gegeven op lokale en regionale tv, radio en in kranten door collega’s in het land. Hieronder een selectie van wat er onder andere gebeurd is:

We hopen dat jullie ook hebben genoten en positief terugblikken op deze bijzondere week. Nogmaals enorm bedankt voor de samenwerking! 

Dit bericht is oorspronkelijk afkomstige van de website van Stichting Lezen en Schrijven:

https://www.lezenenschrijven.nl/over-stichting-lezen-en-schrijven/actueel/geslaagde-editie-van-de-week-van-lezen-en-schrijven

Categorieën
Kansfonds

Alle jongeren een thuis

Thuisloosheid bij jongeren in Nederland

In Nederland leven 12.000 geregistreerde dak- en thuisloze jongeren. Zij zijn een bij uitstek kwetsbare groep. Jong en nog volop in ontwikkeling. Dak- en/of thuisloos zijn wordt vaak geassocieerd met het niet hebben van een dak boven je hoofd en overnachten op straat of in een opvang. Het ligt echter ingewikkelder. Hoewel sommige jongeren inderdaad op straat of in een opvang overnachten, slapen veel jongeren bij vrienden op de bank. Ze noemen zichzelf bankhoppers. Wat beiden gemeen hebben, is dat ze geen eigen huis hebben en worstelen met meerdere complexe problemen tegelijk: schulden, geen opleiding of werk, gebrek aan levensvaardigheden en middelengebruik. De meervoudige problemen van deze jongeren vragen om een integrale aanpak.

Wat heeft Kansfonds al gedaan voor thuisloze jongeren?

In 2014 is Kansfonds een programma gestart voor thuisloze jongeren. In zes jaar tijd zijn 23 projecten gefinancierd die bouwen aan het geloof in eigen kunnen van jongeren en zijn in samenwerking met Instituut voor Publieke Waarden (IPW) innovatieve projecten gestart, die bijdragen aan structurele oplossingen voor jongeren. In dit programma zijn mooie resultaten bereikt. We hebben veel jongeren kunnen helpen, geleerd wat succesfactoren zijn voor projecten, we zijn ondertussen nauw betrokken bij het Actieprogramma Dak- en thuisloze jongeren van het ministerie van VWS, hebben de problematiek van thuisloze jongeren hoger op de politieke agenda gekregen en hebben veel expertise en netwerk opgebouwd.

Tegelijkertijd verdriedubbelde de afgelopen tien jaar het aantal thuisloze jongeren in Nederland. Het is onmogelijk ons programma een succes te noemen als het probleem alleen maar groter is geworden. Reden genoeg om het vervolg van ons programma over een andere boeg te gooien: met meer ambitie en lef, waarbij we gaan doen wat nodig is om de systemen te veranderen die oplossingen tegenwerken.

Ons ideaal: een thuis voor alle jongeren

Kansfonds heeft de diepgewortelde visie dat elk mens telt. Daaruit vloeit voort dat elk mens het recht heeft op een menswaardig bestaan. Dit is een recht dat altijd blijft bestaan en niet verdiend hoeft te worden. Een recht zonder tenzij of maar. Deze visie wordt ook juridisch gestut door de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Vanuit deze visie is ons ideaal: een samenleving waar voor alle jongeren een thuis is.

Wat is een thuis?

Dak- en thuisloze jongeren geven zelf aan dat een thuis meer is dan alleen een dak boven het hoofd. Het is een stabiele plek waar de kwaliteiten en het toekomstperspectief van de jongeren voorop staan. Een thuis betekent voor hen:

 1. Een dak boven het hoofd
 2. Toekomstperspectief (scholing, werk of dagbesteding)
 3. Bestaanszekerheid (inkomen, geen schulden)
 4. Ondersteuning en zorg (één vast contactpersoon, informeel netwerk)
 5. Talentontwikkeling (zelfvertrouwen, ervaringsdeskundigheid)

Ondanks alle goede bedoelingen van overheid en instanties lijkt ons ideaal soms ver weg. De hulp is vaak versnipperd, er wordt nauwelijks samengewerkt en wet- en regelgeving werkt oplossingen tegen. Daarbij wordt de cultuur van onze verzorgingsstaat gevoed door wantrouwen, terwijl deze jongeren juist een plek nodig hebben waar ze zich veilig voelen, waar zij zich mogen laten horen, waar geluisterd wordt en waar vertrouwen is.

Er is heel veel onderzoek gedaan naar waarom het systeem in Nederland er niet in slaagt alle jongeren een veilig thuis te bieden. Maar alleen wijzen op wat niet werkt, leidt uiteindelijk onvoldoende tot verbetering. Wij zijn ondertussen tot de conclusie gekomen dat het bijsturen van het huidige systeem dak- en thuisloze jongeren niet genoeg vooruit gaat helpen. Er is een structurele verandering nodig: een andere manier van denken en doen. Anders blijft het dweilen met de kraan open. Gelukkig zien we steeds meer mensen en projecten die van de gebaande paden afwijken. Wat als we die innovatieve en alternatieve aanpakken niet meer als losse projecten zien, maar als een gezamenlijke poging het systeem te verbeteren?

Wat gaan we doen?

Verandering komt tot stand door een goed functionerend en breed gedragen perspectief te bieden. Dat gaan we doen door op een gestructureerde wijze te laten zien hoe het wél kan. We gaan voorleven wat er nodig is om een thuis voor alle jongeren te realiseren en vertalen dit in toepasbare kennis voor gemeenten, instanties en maatschappelijke organisaties. Zodat ze niet alleen anders gaan denken, maar met een concreet handelingsperspectief ook anders gaan doen. Wij nemen hierin een stimulerende en verbindende rol en doen wat nodig is.

Verandering vindt plaats als er voldoende mensen achter het nieuwe perspectief staan en als dit perspectief betrouwbaar en stevig genoeg is. Daarom nodigen we iedereen uit, die met anders denken en doen een substantieel aandeel kan leveren in het terugbrengen en voorkomen van dak- en thuisloosheid onder jongeren, om zich aan te sluiten bij dit programma: een community of change.

Hoe gaan we dat doen?

We gaan maximaal 15 projecten financieren die werken aan een thuis voor jongeren. We doen deze selectie in samenwerking met voormalig dak- en thuisloze jongeren. Alle projectpartners in dit programma worden opgeleid tot actieonderzoeker. Daarnaast nodigen we ook andere relevante partners op dit thema uit om actieonderzoeker te worden. Actieonderzoek is een methodiek waarbij er constant gereflecteerd wordt op waarom iets wel of niet werkt en waarin belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding een belangrijk onderdeel zijn. Maar dat is nog niet alles.

Soms is er een breekijzer nodig voor het realiseren van een nieuwe oplossing voor een probleem. Iets wat nog niet eerder gedaan is, maar laat zien hoe het wél kan. Super stoere, vernieuwende ideeën die niemand kan of durft te financieren, maar die wel nodig zijn om een verandering te forceren. Denk hierbij aan het verstrekken van een minimahypotheek aan tienermoeders of het laten ombouwen van leegstaande kantoren tot woningen voor jongeren. Wij gaan elk jaar in overleg met jongeren, projectpartners, beleidsmakers, politici en andere stakeholders om zo’n baanbrekend idee mogelijk te maken.

Om een samenleving te realiseren waarin alle jongeren een thuis hebben, zullen we mensen moeten overtuigen en zal beleid moeten veranderen. Dit doen we door samenwerking met strategische partners. Zwerfjongeren Nederland bijvoorbeeld die gespecialiseerd is in de lobby richting gemeenten. IPW die een kei is in het trainen van beleidsmakers tot actieonderzoekers en zo al veel tegenwerkende systemen heeft weten te veranderen. Maar denk ook aan partners als Housing First, waarbij de toewijzing van een woning de start is van een traject waarbij zelfstandig wonen het doel is. En natuurlijk het ministerie van VWS, waar we nu ook al veel mee samenwerken.

Net als onze (project)partners, stelt ook Kansfonds zich tijdens dit programma op als actieonderzoeker. We gaan met dit programma iets heel nieuws en ambitieus doen en een flinke stap verder dan in onze eerdere programma’s. We gaan onze expertise en netwerken koppelen aan wat we in de praktijk tegenkomen. We kijken waarom sommige dingen wel werken en andere niet. Dat betekent dat we niet helemaal kunnen voorzien hoe het programma precies gaat verlopen en er ruimte moet zijn voor aanpassingen om gaandeweg misschien andere keuzes te maken. Maar één ding is zeker: we staan volledig ten dienste van een oplossing voor de problemen van dak- en thuisloze jongeren. Wie doet er met ons mee?

Dit bericht is oorspronkelijk afkomstige van de website van Kansfonds:

https://www.kansfonds.nl/nieuws/2020/09/14/alle-jongeren-een-thuis/

Categorieën
Kansfonds

Corona legt structurele armoede genadeloos bloot

Sinds het uitbreken van de coronacrisis zien we om ons heen dat een grote groep mensen nog dieper in de problemen raakt dan ze al zaten: mensen die al in de marge van de samenleving leven en overal tussen wal en schip vallen. Bijvoorbeeld mensen in armoede, dak- en thuislozen en mensen zonder papieren.

Uit het hele land komen noodkreten over mensen die nu niet of nauwelijks meer te eten hebben. Reserves die normaal nog voor handen waren raken op, informele hulp die voorheen geboden werd, viel stil. Ongedocumenteerden die altijd voor zichzelf kunnen zorgen, raken banen kwijt en zien geen mogelijkheid om in hun basale levensbehoeften te voorzien.

Gelukkig zijn sinds het begin van deze crisis in het hele land particuliere initiatieven opgestart om mensen van voedsel te voorzien. In de maanden die volgden zijn twee dingen heel duidelijk geworden: de groep mensen die in armoede leeft en afhankelijk is van noodhulp groeit door de gevolgen van de crisis én er is een hele groep mensen in armoede die nooit bereikt werd door enige vorm van hulpverlening. Door het opstarten van vele vormen van kleinschalige (buurt)hulp kwamen mensen in beeld die tot dan toe onzichtbaar bleven in de hulpverlening. Kortom: de coronacrisis heeft de grootte van het probleem van structurele armoede genadeloos blootgelegd.

Fondsen hebben de handen ineengeslagen

Daags na de toespraak van premier Rutte half maart heeft een aantal fondsen de handen ineengeslagen en samen naar oplossingen gezocht. In eerste instantie door het oprichten van het platform Kleine Coronahulp o.l.v. de Haella Stichting. Een platform waar 23 (vermogens)fondsen aan meedoen, waaronder Fonds 1818 en de Fundatie Santheuvel Sobbe. Inmiddels zijn hieruit al bijna 200 initiatieven gefinancierd. Kansfonds heeft op eigen kracht inmiddels ook al ruim 100 initiatieven gesteund en is in gesprek gegaan met andere fondsen om tot gezamenlijke oplossingen te komen. Stichting RCOAK is half maart ook gelijk van start gegaan met noodhulp in Amsterdam.

‘Er is dringend behoefte is aan structurele oplossingen’

Onderzoek onder maatschappelijke initiatieven naar voedselnood in Nederland

Nu de crisis langer aanhoudt, is het hoogstnoodzakelijk te zoeken naar oplossingen op de langere termijn. Om de reikwijdte van de voedselnood beter in kaart te brengen, hebben bovengenoemde fondsen in samenwerking met SUNN, het Rode Kruis en Voedselbanken Nederland een onderzoek gedaan.

Op dit moment zijn er twee groepen die het hardst geraakt worden:

 1. De groep mensen die net buiten de criteria van de voedselbank vallen. Als het besteedbaar inkomen (na aftrek van vaste lasten) hoger ligt dan 45% van het benodigde minimum, kom je hiervoor niet in aanmerking. Als je dus de helft aan besteedbaar inkomen hebt, kom je niet in aanmerking.
 2. Mensen zonder papieren, met name de groep die altijd wel voor zichzelf kon zorgen door banen in schoonmaak, horeca, sierteelt, en die nu hun hele inkomen zien wegvallen, geen recht op uitkering hebben en ook niet mogen aankloppen bij de voedselbank.

Doel van het onderzoek is om duidelijk te krijgen hoe groot deze groepen zijn, welke groepen er nog ontbreken en hoe de hulpinitiatieven de noden na 1 september 2020 inschatten. Aan het onderzoek namen 110 initiatieven uit het hele land deel.

Belangrijkste conclusies

 • 42% van de mensen die bereikt werden met voedselhulp vallen net buiten de criteria van de voedselbank;
 • 21% van de mensen die bereikt werden zijn ongedocumenteerd (met name arbeidsmigranten die normaal nooit een beroep doen op voorzieningen). In Amsterdam ligt dit percentage veel hoger, op 67%.

Van de 110 organisaties die de enquête hebben ingevuld, geeft de helft aan dat de voedselhulp nog meer dan 9 maanden nodig is en dat een groot deel van hen de fondsen zien als belangrijkste bron van financiering. Daarbij wordt wel opgemerkt dat na de kortdurende fase van noodhulp, er nu dringend behoefte is aan structurele oplossingen. Hierbij wordt duidelijk een rol gezien voor de overheid, zowel landelijk als lokaal.

Voor de fondsen is het duidelijk dat er actie nodig is op:

 1. De structurele problematiek van mensen die net buiten de voedselbank vallen en die zicht op inkomen en andere inkomsten hebben zien wegvallen door de crisis;
 2. Ongedocumenteerden, met name de arbeidsmigranten die tot nu toe buiten beeld waren omdat ze zichzelf konden redden.

Tegelijkertijd willen de fondsen ervoor waken dat er nieuwe afhankelijkheden worden gecreëerd. Daarom wordt er nauw samengewerkt met Voedselbanken Nederland en het Rode Kruis en wordt samenwerking met gemeenten en andere organisaties op lokaal niveau gestimuleerd. Een aantal fondsen heeft nog steeds financiering openstaan voor coronaprojecten. Er vindt coördinatie en afstemming plaats om zo goed mogelijk initiatieven te kunnen beoordelen en ondersteunen.

Wij maken ons grote zorgen om de groep mensen die verder in armoede zakt. De uitkomsten van de enquête zullen we daarom breed onder de aandacht brengen bij gemeenten, het ministerie van SZW en andere stakeholders.

Dit bericht is oorspronkelijk afkomstige van de website van Kansfonds:

https://www.kansfonds.nl/nieuws/2020/09/11/corona-legt-structurele-armoede-genadeloos-bloot/

Categorieën
Vluchtelingenwerk Nederland

‘Moria-akkoord’ de schaamte voorbij

Dit is een gezamenlijke reactie van de initiatiefnemers van de campagne #500kinderen: VluchtelingenWerk Nederland, Defence for Children en Stichting Vluchteling

Prijskaartje

Dat er een prijskaartje wordt gehangen aan het bieden van noodhulp is de schaamte voorbij. En de prijs die is betaald is onvoorstelbaar hoog. Hoewel dit goed nieuws is voor een klein aantal vluchtelingen uit Moria, zijn vluchtelingen er dankzij deze ‘Moria-deal’ onder de streep slechter aan toe.

Ten koste van andere vluchtelingen

De opvang van vluchtelingen uit het platgebrande kamp Moria zal ten koste gaan van extra kwetsbare vluchtelingen die wereldwijd zijn geselecteerd omdat ze het in vluchtelingenkampen in de regio niet goed beschermd kunnen worden. Bijvoorbeeld vluchtelingen die een levensreddende medische behandeling nodig hebben die daar niet te krijgen is. Of christenen, afvalligen of LHBT-vluchtelingen die in opvangkampen in de regio nog steeds gevaar lopen.

Onzorgvuldiger procedure

Hoewel er onder de streep geen enkele vluchteling extra uit de ellende wordt gered, behelst de “Moria-deal” bovendien een grote verslechtering van de rechtspositie van asielzoekers in Nederland. Het afschaffen van het eerste gehoor in de asielprocedure maakt de procedure onzorgvuldiger waardoor de kans op een onterechte uitzetting naar een levensbedreigende situatie toeneemt. Bovendien zorgt de maatregel naar verwachting voor nog meer vertraging in het asielsysteem.

Hoewel het leek dat het kabinet eindelijk gehoor zou geven aan de enorme roep om barmhartigheid vanuit de samenleving, blijkt vandaag niets minder waar.

Dit artikel is afkomstig van de website van Vluchtelingenwerk:

https://www.vluchtelingenwerk.nl/nieuws/moria-akkoord-de-schaamte-voorbij