Categorieën
Vluchtelingenwerk Nederland

Onbegrip en zorgen over afschaffing dwangsommen

Asielzoekers die lang moeten wachten op hun asielaanvraag kunnen de overheid niet langer dwingen sneller werk te maken van hun asielverzoek. Gisteravond stemde de Eerste Kamer in met een spoedwet die de afschaffing van dwangsommen mogelijk maakt. VluchtelingenWerk Nederland maakt zich grote zorgen over dit besluit omdat hiermee het drukmiddel om de grote achterstanden bij de IND weg te werken, is weggevallen. Duizenden asielzoekers hebben nog altijd geen idee wanneer hun asielprocedure begint en het tekort aan opvangplekken loopt steeds verder op.

De IND heeft wettelijk zes maanden tijd om een asielaanvraag te boordelen. Voor elke dag vertraging kon een asielzoeker de IND in gebreke stellen. Met een dwangsom kon worden afdwingen dat hun asielverzoek eerder werd afgehandeld. Als de IND daarop nog geen verdere stappen in de procedure zette, had een asielzoeker de mogelijkheid om naar de rechter te stappen.

Lange wachttijden

Met instemming van de Eerste Kamer schaft staatssecretaris Broekers-Knol nu dit pressiemiddel af omdat het systeem volgens het kabinet niet zou werken. De achterstanden zijn zo ver opgelopen dat het niet meer effectief zou zijn. Maar door verkeerde prognoses over het aantal nieuwe asielaanvragen en bezuinigingen op de IND waardoor er eerder honderden tijdelijke krachten vertrokken en er minder zaken behandeld konden worden, zijn de wachttijden bij de IND afgelopen jaren extreem opgelopen. De lange wachttijden zijn hiermee op de eerste plaats een gevolg van politieke en bestuurlijke keuzes.

Geen drukmiddel meer

Met de afschaffing hebben asielzoekers geen drukmiddel meer in handen. De gevolgen van de problemen bij de IND worden hiermee op asielzoekers zelf en op gemeenten afgeschoven. Inmiddels wachten nu 9.000 asielzoekers op de start van hun asielprocedure, sommigen al langer dan anderhalf jaar. De consequenties voor asielzoekers zelf van de lange wachttijden op een asielprocedure zijn enorm: hun leven ligt maanden of zelfs jaren stil. De gekmakende onzekerheid, ontbrekende informatievoorziening, gebrek aan activiteiten en onnodige verhuizingen zorgen voor groeiende onrust onder de wachtende asielzoekers.

Discriminatie, disproportioneel en onbehoorlijk bestuur

De afschaffing van de dwangsommen leidt daarnaast tot discriminatie, is disproportioneel en getuigt van onbehoorlijk bestuur omdat een groep mensen ten opzichte van andere burgers nu wordt benadeeld. Iedereen in Nederland heeft het recht om tegen de overheid in te gaan als een beslissing nog niet binnen de wettelijke termijn is genomen. Ook de Raad van State en Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken zijn kritisch. Zij adviseren een duidelijke einddatum bij een tijdelijke afschaffing en de mogelijkheid om naar de rechter te stappen.

Maak einde aan onzekerheid

Een asielzoeker zit niet te wachten op geld, maar op een beslissing op de vraag of Nederland ze bescherming wil bieden. Een drukmiddel voor een snellere beslissing blijft hierbij nodig, gezien de lange wachttijden. VluchtelingenWerk Nederland roept de staatssecretaris op een einde te maken aan de gekmakende onzekerheid onder wachtende asielzoekers. Zij moeten een reële indicatie van hun wachttijd krijgen om verder oplopende onrust te voorkomen.

Dit artikel is afkomstig van de website van Vluchtelingenwerk:

https://www.vluchtelingenwerk.nl/nieuws/onbegrip-en-zorgen-over-afschaffing-dwangsommen

Categorieën
Vluchtelingenwerk Nederland

Teleurstelling en onbegrip over verworpen kamermotie vluchtelingenkinderen

Vannacht stemde de Tweede Kamer over een motie om alleenstaande vluchtelingenkinderen uit de Griekse kampen ook in Nederland op te vangen. Ondanks de overduidelijke risico’s waar deze kinderen dagelijks aan blootgesteld worden en het grote draagvlak in de samenleving, werd de motie door de Tweede Kamer verworpen. VluchtelingenWerk Nederland is diep teleurgesteld over de onwil om zelfs voor deze kleine en kwetsbare groep plek te maken. Door de hoop gevestigd te houden op een schijnoplossing verliest het kabinet kostbare tijd die de kinderen niet hebben.

Plan gedoemd te mislukken

De hoop van welwillende coalitiepartijen die desondanks tegen de motie stemden bleef gevestigd op het plan van staatssecretaris Broekers-Knol om 48 opvangplekken op het Griekse vasteland op te gaan zetten. Onderzoek van onder andere De Groene Amsterdammer en Trouw wees al uit dat de totstandkoming van die opvang door de Griekse bureaucratie hoogstwaarschijnlijk gedoemd is te mislukken – net als de vele pogingen die de afgelopen jaren zijn ondernomen om de omstandigheden in Griekenland te verbeteren.

Nú een oplossing nodig

Maar zelfs als de opvang op korte termijn gerealiseerd wordt, is het geen antwoord op de noodsituatie van deze kinderen. In een periode van drie jaar zouden om beurten steeds 48 kinderen 3 maanden in de opvang kunnen verblijven. Tot in totaal 500 kinderen kortdurend van deze opvang gebruik hebben kunnen maken. Maar kinderen die dagelijks risico lopen slachtoffer te worden van misbruik en uitbuiting kunnen geen maanden of jaren wachten tot ze aan de beurt zijn. Zij hebben nú een oplossing nodig.

Breed draagvlak

De hardvochtige opstelling gaat bovendien voorbij aan het grote draagvlak dat in de afgelopen periode zichtbaar is geworden. Meer dan 50.000 Nederlanders roepen het kabinet in een petitie op 500 kinderen op te vangen. Meer dan 150 gemeenten en vijf provincies doen dezelfde oproep of zeggen bereid te zijn zelf kinderen op te vangen. Honderden prominente (oud-)politici, geestelijk leiders, bekende Nederlanders en kinderen die in de Tweede Wereldoorlog onder moesten duiken zetten deze oproep kracht bij.

Geen tijd te verliezen

VluchtelingenWerk Nederland doet opnieuw een dringend beroep op het kabinet om niet langer te wachten op de totstandkoming van een schijnloplossing en zo snel mogelijk te starten met de evacuatie van de kinderen. Er is al te lang gewacht en er is geen tijd meer te verliezen.

Dit artikel is afkomstig van de website van Vluchtelingenwerk:

https://www.vluchtelingenwerk.nl/nieuws/teleurstelling-en-onbegrip-over-verworpen-kamermotie-vluchtelingenkinderen

Categorieën
Vluchtelingenwerk Nederland

‘Kamerleden, laat deze zomer vluchtelingenkinderen niet in de steek’

Vandaag stemt de Tweede Kamer over een motie waarin het kabinet wordt opgeroepen alsnog een deel van de alleenstaande kinderen uit Griekse kampen op te vangen. VluchtelingenWerk Nederland, Defence for Children en Stichting Vluchteling roepen Kamerleden met klem op hun hart te laten spreken en de motie te steunen: “Nu de opvang op het Griekse vasteland voorlopig niet van de grond blijkt te komen, is dit de enige manier om op korte termijn nog iets aan de nijpende situatie van deze kinderen te doen. Laat hen niet in de steek.”

Erbarmelijke omstandigheden

Sinds maart luiden de drie hulporganisaties de noodklok over de erbarmelijke omstandigheden waarin alleenstaande vluchtelingenkinderen in Griekse kampen leven. 13 landen gaven gehoor aan de Griekse roep om hulp bij het opvangen van 2.500 kinderen die zonder ouders in overvolle kampen leven en daar grote risico’s lopen. Maar Nederland weigert ook maar 1 kind op te vangen. Daarop vroegen de organisaties gemeenten op zich bereid te verklaren kinderen op te vangen of het kabinet daartoe op te roepen.

Enorm draagvlak

In drie maanden groeide de bereidheid in de samenleving om 500 kinderen op te vangen uit tot enorme proporties. 150 gemeenten en provincies gaven gehoor aan de oproep. In een paginagrote advertentie bij NRC spraken honderden prominente (oud)politici, wetenschappers, artsen, geestelijk leiders en bekende Nederlanders zich uit tegen de weigering van het kabinet. In het hele land vonden demonstaties plaats, en de petitie 500kinderen.nl werd in korte tijd meer dan 50.000 keer ondertekend. Ook vandaag roepen twaalf Nederlanders die als kind in de Tweede Wereld ondergedoken zaten in een indringende brief de Tweede Kamer op kinderen uit de Griekse kampen over te nemen. 

Mislukt compromis

In reactie op de brede oproep uit de samenleving sloten coalitiepartijen VVD, CDA, ChristenUnie en D66 een compromis waarvan de uitvoerbaarheid van begin af aan in twijfel werd getrokken. In plaats van kinderen in Nederland op te vangen zou Nederland op zeer korte termijn 48 opvangplekken op het Griekse vasteland inrichten voor een periode van drie jaar. Dit was niet alleen geen antwoord op de urgente noodsituatie waarin de kinderen zich nu bevinden, maar uit onderzoek van De Groene Amsterdammer en Trouw blijkt dit compromis in de praktijk onmogelijk op korte termijn te realiseren. Ook zijn er veel vraagtekens over deze ‘oplossing’ omdat de kinderen maar 3 maanden in deze opvangplekken kunnen verblijven en er in Griekenland onvoldoende voogden zijn voor al deze kinderen. Ondertussen wachten de kinderen in mensonterende omstandigheden, terwijl zij het risico lopen ten prooi te vallen aan misbruik, mensenhandel en uitbuiting.

Laat deze kinderen niet in de steek

Het gevaar dat deze kinderen nu lopen, is te groot om te gokken op een lange-termijnoplossing waarvan de uitvoerbaarheid bij voorbaat al sterk in twijfel wordt getrokken. Elke dag die deze kinderen in de overvolle en gevaarlijke kampen doorbrengen, is er één te veel. Nu door het compromis van de regeringspartijen kinderen maanden of zelfs jaren moeten wachten op een oplossing, rest maar een mogelijkheid en dat is overgaan tot deelname aan de evacuatie van deze kinderen. We roepen Kamerleden op om vandaag hun hart te laten spreken en voor de Kamer met zomerreces gaat een einde te maken aan de mensonterende situatie waarin deze kinderen zich bevinden.

Dit artikel is afkomstig van de website van Vluchtelingenwerk:

https://www.vluchtelingenwerk.nl/nieuws/kamerleden-laat-deze-zomer-vluchtelingenkinderen-niet-de-steek

Categorieën
jINC

JINC maakt kinderen nu ook digitaal vaardig

Goed nieuws: JINC heeft haar leerlijn uitgebreid met een nieuw project. Docenten en vrijwilligers uit het bedrijfsleven brengen kinderen tijdens Digitale Vaardigheden de beginselen van programmeren bij.

“De wereld digitaliseert in rap tempo”, vertelt projectmanager Eline Leo. “En dat is ook voor kinderen die opgroeien in wijken met sociaaleconomische achterstan van groot belang. Ze moeten leren welke rol techniek speelt hun dagelijks leven én ontdekken dat de IT-sector hen later heel veel kansen geeft op een baan.”

Vrijwilligers uit het bedrijfsleven kunnen kinderen als geen ander meenemen in de wereld van de IT en werk. Zij fungeren daardoor echt als een rolmodel.”

Eline Leo, projectmanager Digitale Vaarrdigheden

Om dat voor elkaar te krijgen, ontwikkelde Eline samen met stichting FutureNL een programma van vier lessen voor kinderen van de basisschool. De focus ligt daarbij op Computational Thinking, dus op het benaderen en oplossen van problemen met behulp van logica en computertechnologie. De jonge deelnemers leren daarbij, stapje voor stapje, veel over computertaal, algoritmes en automatiseren.

Doe mee!

Twee lessen worden gegeven door de docent, die  door JINC inhoudelijk op zijn taak wordt voorbereid. Tijdens de andere twee lessen komen er professionals naar de klas. Hun meerwaarde is groot, zegt Eline. “Zij kunnen als geen ander kinderen meenemen in de wereld van de IT en werk. Zij fungeren daardoor echt als een rolmodel.”

Digitale Vaardigheden wordt gegeven in Amsterdam, Flevoland, Haaglanden, Leeuwarden, Oost-Brabant, Rotterdam-Rijnmond, Utrecht, Zaanstad en Zuid-Limburg. Wil je vanaf schooljaar 2020-2021 meedoen met je school of als vrijwilliger uit het bedrijfsleven? Lees dan hier verder

Het bericht JINC maakt kinderen nu ook digitaal vaardig verscheen eerst op JINC.

Rocking Up X-mas

Rocking Up X-mas

Met Rocking Up X-mas zorgen we elk jaar rond kerst dat vele gezinnen worden verrast met een luxe kerstpakket. Deze gezinnen maken een moeilijke periode door en zijn veelal afhankelijk van de voedselbank. Wij willen ze laten weten dat ze er niet alleen voor staan en ze voor even hun zorgen laten vergeten zodat ze kerst kunnen vieren zoals het bedoeld is.

In het kerstpakket zitten ingrediënten en een recept om een luxe 3-gangen maaltijd te maken. We vullen dit aan met gesponsorde extra’s zoals een lokaal uitje, speelgoed en andere zaken die niet vanzelfsprekend zijn voor deze gezinnen.

De pakketten worden door vrijwilligers bezorgd met de boodschap dat dit van een anonieme gever is die hen een fijne kerst wenst en hoopt, dat de ontvanger ooit in de gelegenheid is hetzelfde voor een ander te doen. Hoe dit wordt ontvangen is elke keer weer anders maar vaak is de impact bij de gevers minstens zo groot als bij de ontvangers. Op deze manier proberen we ook de gevers te inspireren om vaker naar een ander om te kijken.

De actie vind elk jaar plaats op hetzelfde moment in verschillende steden en wordt lokaal georganiseerd. En het is dan ook ontzettend gaaf te zien wat iedere locatie zelf weet te regelen aan sponsoring en extraatjes om de gezinnen in hun stad wat extra’s te kunnen geven.

Human Rights Watch

Human Rights Watch is een internationale niet-gouvernementele organisatie die zich richt op de aanpak van mensenrechtenschendingen. Het hoofdkwartier bevindt zich in New York; verder zijn er vestigingen in meerdere (meest westerse) landen. In maart 2004 had de organisatie 190 vaste medewerkers, naast veel vrijwilligers. HRW onderzoekt mensenrechtensituaties in landen over de hele wereld, rapporteert daarover en kaart bevindingen aan bij onder meer media, nationale regeringen en de Verenigde Naties.

Plattelands Jongeren Services

Stichting Plattelands Jongeren Services

De leefbaarheid van het platteland is voor jongeren een belangrijk punt. Zowel jonge agrariërs die streven naar een bedrijfsovername als ook jongeren die op zoek zijn naar werk of vertier verdienen ondersteuning. Leefbaarheid betekent de mogelijkheid om met (veel) plezier te wonen, leven en te werken op het platteland.

Voor een krachtige stem en positie van jongeren op het platteland is het van belang dat zij zich verenigen. Deze lokale verenigingen worden ondersteunt door Stichting Plattelands Jongeren Services en wij blijven op zoek naar nieuwe manieren die bevorderen dat jongeren zich organiseren. We creëren netwerken voor jongeren en jongerenorganisaties. “Voor, door en met jongeren” staat centraal bij Stichting Plattelands Jongeren Services.

Stichting Plattelands Jongeren Services wil de leefbaarheid van het platteland bevorderen door:

 • Jongerenorganisaties, die zich richten op het platteland, te ondersteunen bij de uitvoering van hun activiteiten. We geven advies, helpen bij het uitvoeren van activiteiten, bieden administratieve ondersteuning en helpen bij belangenbehartiging op lokaal, provinciaal of landelijk niveau.
 • Het uitvoeren van projecten en activiteiten voor en door jongeren op het platteland.

Stichting Uitgestelde Kinderfeestjes

Stichting Uitgestelde Kinderfeestjes

Elk jaar krijgen 60.000 kinderen in Nederland geen kinderfeestje

Juist wanneer het thuis moeilijk is
verdient een kind de positiviteit van een eigen kinderfeestje

Wel jarig.
Geen kinderfeestje?
Daar willen we iets aan doen!

Een Uitgesteld Kinderfeestje is een kinderfeestje dat wij faciliteren en organiseren voor kwetsbare kinderen (tussen 6 en 12 jaar, vanaf groep 3) die langdurig in armoede opgroeien en zonder onze tussenkomst geen kinderfeestje kunnen vieren.

Enkele van onze thema’s : sport, cultuur, natuur, techniek en creativiteit Alle feestjes vinden buitenshuis plaats, omdat thuis organiseren vaak niet mogelijk is. Bovendien nemen we zo ook de ouders een zorg uit handen: ook zij kunnen genieten!

True Animal Protein Price Coalition

True Animal Protein Price Coalition (TAPP-Coalitie)

Missie: 

De TAPP Coalitie wil een positieve impact maken op mens, milieu en dier in Nederland en de EU. Dit doen wij door mensen in Nederland en de EU op een concrete manier bewust te maken van de noodzaak voor een eerlijke prijs, inclusief milieukosten, op producten zoals vlees en zuivel. Dit leidt tot een lagere consumptie van vlees en zuivel, wat een positieve impact heeft op o.a. het milieu. Wij laten zien hoe dit gemakkelijk te realiseren is via effectieve beleidsinstrumenten. Wij denken voor Nederland hierbij aan een eerlijke vleesprijs. Dit is een accijns die de ‘true price’ weerspiegelt, inclusief de afgewentelde kosten voor milieu, natuur en gezondheid, te beginnen met 20 eurocent per ons vlees. Deze stijgt elk jaar 1 tot 3 procent tot 2030, totdat dan de volledige berekende ‘echte of eerlijke prijs’ is opgenomen in de prijs van vlees. De opbrengst van de eerlijke vleesprijs van minstens 1 miljard euro per jaar, wordt gebruikt om de Nederlandse veehouderij te verduurzamen (ca. 450-600 miljoen euro per jaar) en om de lage- en middeninkomens financieel te compenseren voor de hogere vleesprijs. Dit is aan de politiek om te beslissen maar het  kan bijvoorbeeld door  5 miljoen mensen die een zorgtoeslag ontvangen, te compenseren via een verhoging van de zorgtoeslag met 10 euro per maand (dit kost 600 miljoen euro per jaar). Daarnaast stellen wij voor om groenten en fruit in prijs te laten verlagen, bijvoorbeeld door de btw te verlagen van 9% naar 5% (EU minimum).

Zie youtube film over eerlijke vleesprijzen https://www.facebook.com/Urgenda/videos/1250520385147249/?t=5 en infographic:

 TAPP Coalitie Infographic.jpg

Visie:

Bij de TAPP Coalitie geloven wij dat elke dag vlees eten niet meer van deze tijd is. Wij willen daarom een meer flexitarisch eetpatroon dichterbij brengen, waarin vlees en zuivel afgewisseld worden met vegetarische gerechten. Dit willen wij bereiken via financiële stimulansen – eerlijke prijzen – maar ook via normering en voorlichting.
Met vaker een dagje zonder vlees en/of zuivel maken we samen het verschil voor de toekomst van onze kinderen, dieren en planeet!

Doelstelling:      

 • Het verminderen van de Europese consumptie van vlees, zuivel en andere dierlijke producten zoals vis, vanwege voordelen voor gezondheid, milieu, natuur en dierenwelzijn en het verhogen van inkomsten voor veehouders, zodat agro/foodsectoren en landen kunnen voldoen aan de doelen van het Parijs Klimaat Akkoord voor 2030 en 2050 en aan doelen voor de volksgezondheid en lagere jaarlijkse zorgkosten.
 • Het ontwikkelen van effectieve beleidsinstrumenten in Nederland en Europa voor de beoogde verschuiving naar meer plantaardige eiwitconsumptie, met een focus op financiële instrumenten, maar ook op normering en voorlichting.
 • Het ontwikkelen van voorstellen voor fiscale maatregelen voor een ‘true price’ voor dierlijke producten en voor de nuttige besteding van de overheidsinkomsten in de vorm van financiering van de duurzame landbouwtransitie en compenseren van lage inkomensgroepen voor de gestegen voedselprijzen.
 • Het verminderen en compenseren van negatieve effecten van de mondiale effecten van de consumptie van vlees, zuivel en anderen dierlijke producten op de planeet en de gezondheid.
 • Het stimuleren van leiderschap op het gebied van internationale samenwerking gerelateerd aan een Klimaat Akkoord voor de veehouderij sector om broeikasgassen te verminderen en te compenseren met het oog op het Parijs Klimaat Akkoord.
 • Het bevorderen van bewustzijn en draagvlak voor prijsmaatregelen en belastingen voor vlees en zuivelproducten, o.a. met het oog op het Parijs Klimaat Akkoord (waaronder het uitbrengen van wetenschappelijke publicaties).
 • Het promoten van een flexitarisch eetpatroon, waarin vlees en vis worden afgewisseld met plantaardige gerechten, vanuit het besef dat een verminderde consumptie van dierlijke producten een positieve impact heeft op mens, dier en milieu, waaronder het initiëren en uitvoeren van campagnes.

Toelichting op de Missie

De True Animal Protein Price Coalition (TAPP Coalitie) wil de consumptie en productie van eiwitten duurzamer maken, in Nederland en Europa door effectieve beleidsinstrumenten te ontwikkelen zoals een duurzaamheidsbijdrage op vlees en zuivel (een accijns). De Coalitie wil de verhouding veranderen bij de consumptie van dierlijke en plantaardige eiwitten. Nu is die verhouding 60% voor dierlijke eiwitten en 40% voor plantaardige eiwitten. Maar in 2050 zou dat eerder 30% moeten zijn voor dierlijke eiwitten en 70% voor plantaardige eiwitten. Op deze manier is het mogelijk dat veehouderijdieren (zoals koeien, varkens en kippen) alleen veevoer eten dat ongeschikt is voor menselijke consumptie, zoals voedselresten of gras van land dat ongeschikt is voor akkerbouw[1]). Daarnaast streeft de Coalitie na dat in 2050 de totale eiwitconsumptie per persoon in 2050 met zeker 33% is gedaald. Volgens het Voedingscentrum eten we nu gemiddeld in Nederland ongeveer twee keer meer eiwitten dan nodig voor onze gezondheid. De Coalitie adopteert de doelen van de Nederlandse Transitie agenda Biomassa en Voedsel, resulterend in een totaal besparingspotentieel van 12,5 Mton CO2-eq-emissie (productie 4,5 Mton, consumptie 8 Mton. Bron: Blonk Consultancy). In 2025 zou de verhouding tussen dierlijke en plantaardige eiwitten 50/50% moeten zijn. Volgens de Green Protein Coalition levert dit 5,2 Mton CO2 reductie op en wordt er dan 40 kton meer plantaardig eiwit gegeten.

Wereldwijd is voedsel verantwoordelijk voor ruim een kwart van de uitstoot van broeikasgassen. Runderen, voor vlees en zuivel, stoten het meeste uit. Onze voeding bestaat voor gemiddeld 16% uit dierlijke producten, maar veroorzaakt 55% van de aan voeding gerelateerde broeikasgasemissie (RIVM 2016). Nederland heeft zich internationaal verbonden aan klimaat- en duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (UN 2015). De Nederlandse klimaatdoelstellingen zijn alleen haalbaar als we ook de uitstoot van broeikasgas door voedsel aanpakken (RIVM, 2016).

De ‘TAPP Coalitie’ draagt bij aan de eiwittransitie door: 

Het ontwikkelen van effectieve beleidsinstrumenten in Nederland en Europa voor de beoogde verschuiving naar meer plantaardige eiwitconsumptie, met een focus op financiële instrumenten, maar ook op normering, verboden en voorlichting. Denk bij financiële instrumenten bijvoorbeeld aan een duurzaamheidsbijdrage op vlees. Dit is een vleesaccijns op basis van ‘true price’, waarbij (alle) externe effecten op milieu, natuur en gezondheid zijn opgenomen in de prijs en de hoogte van de duurzaamheidsbijdrage is afgestemd op de klimaat- en milieu footprint per kg product, en op de gezondheidseffecten. Denk bij normering bijvoorbeeld aan een EU bijmengplicht van 20% voor plantaardige eiwitten in samengestelde vleesproducten zoals gehakt en hamburgers.

Activiteiten:

 • Promotie van de noodzaak voor true pricing, (carbon) pricing en fiscaal beleid.
 • Promotie van de noodzaak voor positieve fiscale maatregelen voor plantaardige eiwitten.
 • Het ontwikkelen van publicaties en het stimuleren van publiek en politiek debat.
 • Het verspreiden van inzichten over de gezondheid van een lagere consumptie van vlees en zuivel en het aandragen van beleidsvoorstellen op dit vlak.
 • Het samenwerken met andere organisaties op het gebied van duurzame voeding.
 • Het stimuleren van internationale samenwerking en internationale events.
 • Het stimuleren van internationaal klimaatbeleid voor de dierlijke sectoren, conform de doelen van het Parijs Klimaat Akkoord (bijv. klimaatneutraal vlees en zuivel na 2020).

Newrise

Newrise zet zich graag in voor de samenleving. Met een enthousiast en gedreven team dragen wij bij aan de groei of continuïteit van organisaties die zich inzetten voor de medemens.

Samen met onze opdrachtgevers vinden wij een strategie om de doelgroep te bereiken. Dit doen wij door marketing, technologie en communicatie met elkaar te verbinden.

Omdat deze pijlers sterk overlappen, zeker in kleinere organisaties, is het belangrijk dat je als organisatie je doel(groep) aanvliegt vanuit een geïntegreerde strategie. Deze combinatie van online en offline activiteiten is de kracht van Newrise.

Door de inzet van onze professionals en freelancers, die bekend zijn in de sector, bieden wij een brede achtervang.