Categorieën
Vluchtelingenwerk Nederland

Asielzoekers demonstreren tegen lange wachttijden

Asielzoekers demonstreren sinds een aantal dagen bij verschillende azc’s om aandacht te vragen voor de lange wachttijden bij de IND. Directe aanleiding is een recente maatregel van staatssecretaris Broekers-Knol die zorgt voor een grote onduidelijkheid wanneer asielzoekers kunnen beginnen aan hun asielprocedure. Recent gearriveerde asielzoekers krijgen na een paar weken al hun eerste gesprek, terwijl duizenden asielzoekers soms al langer dan een jaar wachten. ‘Geef ons de kans om een nieuw leven te beginnen’, schrijven mensen op kartonnen bordjes.

Eindeloos wachten

De gevolgen van de eerdere bezuinigingen bij de IND blijven zich opstapelen. Sinds 2018 trekt VluchtelingenWerk al aan de bel omdat de wachttijden enorm opliepen en er geen oplossing voor het probleem kwam. Inmiddels, ruim twee jaar verder, wachten mensen nog steeds maanden tot jaren op een eerste gesprek. Vluchtelingen voelen zich machteloos en niet gezien.

Onduidelijke planning en geen communicatie vanuit de IND

Dit voorjaar voerde Broekers-Knol een maatregel in om nieuwe asielaanvragen binnen een halfjaar in behandeling te nemen. De 14.000 mensen die nog op een wachtlijst staan worden door een zogeheten ‘taskforce’ beoordeeld. Het gevolg hiervan is dat er twee planningen door elkaar lopen en er scheve verhoudingen ontstaan. Abdulkader (Syrische vluchteling) verblijft al een jaar in een azc in Balk en wacht nog steeds op de start van zijn asielprocedure. Hij vertelt dat andere asielzoekers die in het voorjaar zijn aangekomen nu al worden opgeroepen voor een gesprek, terwijl hij al veel langer wacht. Hij heeft het gevoel letterlijk in de wacht te zijn gezet en weet niet waar hij aan toe is. Hij heeft nog steeds niks gehoord van de IND en voelt zicht enorm machteloos.

Demonstraties

Veel asielzoekers zijn het eindeloze wachten zat en voelen zich ongehoord. Ze vragen meer duidelijkheid en een eerlijke planning bij de IND. De afgelopen dagen zijn verschillende protesten gestart in asielzoekerscentra in o.a. Balk, Zweeloo, Budel en Ter Apel om de lange wachttijden bij de IND meer zichtbaar te maken. Met kartonnen bordjes, en op een gepaste anderhalve meter afstand, hopen asielzoekers op verandering.

Dit artikel is afkomstig van de website van Vluchtelingenwerk:

https://www.vluchtelingenwerk.nl/nieuws/asielzoekers-demonstreren-tegen-lange-wachttijden

Categorieën
Vluchtelingenwerk Nederland

Grote zorgen over uitwisseling gegevens van asielzoekers tussen COA en politie

Gegevens van duizenden asielzoekers worden door het COA met de politie gedeeld, zonder opgaaf van redenen, zo onthulde NRC deze week. We maken ons grote zorgen over de stigmatisering en negatieve beeldvorming als gegevens van alle asielzoekers met de politie worden gedeeld. Hiermee wordt één groep over een kam geschoren en als potentiele verdachte behandeld. VluchtelingenWerk Nederland roept de staatssecretaris op al het mogelijke te doen om de veiligheid en privacy van asielzoekers te kunnen blijven garanderen in afwachting van het aangekondigde onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Persoonlijke gegevens van duizenden asielzoekers zijn zonder opgaaf van redenen door het COA aan de politie overgedragen, zo blijkt uit onderzoek van NRC. Per persoon gaat het om zo’n twintig soorten persoonlijke gegevens, waaronder informatie over nationaliteit, etniciteit, godsdienst, geslacht, leeftijd en land van herkomst. Door de gegevens van een groep met de politie te delen, lijkt het COA de privacy van asielzoekers te schenden. Het is de tweede keer in korte tijd dat het COA onzorgvuldig met gegevens van asielzoekers omgaat. Volgens de AVG, die de regels voor de verwerking van persoonsgegevens door bedrijven en overheden regelt, mogen privacygevoelige gegevens alleen worden uitgewisseld als hiervoor zwaarwegende redenen gelden. Maar bij de uitwisseling van de gegevens tussen het COA en de politie zou geen specifieke of zwaarwegende reden zijn opgegeven.

Grote zorgen

We maken ons grote zorgen over de informatie die het COA met de politie deelt, los van de vraag op welke wijze hierover toestemming van de asielzoeker wordt verkregen. Want als dit zou gebeuren, dan is het maar de vraag of asielzoekers begrijpen waarvoor ze tekenen. Is het redelijk van hen te verwachten dat zij bij aankomst begrijpen waarom het gaat? Op welke manier worden zij over het delen van hun gegevens geïnformeerd? Begrijpen zij met welk doel hun gegevens worden gedeeld? En heeft een asielzoeker hierin een keuze? Mag een asielzoeker weigeren dat zijn of haar gegevens worden gedeeld? VluchtelingenWerk roept de staatssecretaris daarom met klem op hierover opheldering te geven.

Dit artikel is afkomstig van de website van Vluchtelingenwerk:

https://www.vluchtelingenwerk.nl/nieuws/grote-zorgen-over-uitwisseling-gegevens-van-asielzoekers-tussen-coa-en-politie

Categorieën
Vluchtelingenwerk Nederland

Onbegrip en zorgen over afschaffing dwangsommen

Asielzoekers die lang moeten wachten op hun asielaanvraag kunnen de overheid niet langer dwingen sneller werk te maken van hun asielverzoek. Gisteravond stemde de Eerste Kamer in met een spoedwet die de afschaffing van dwangsommen mogelijk maakt. VluchtelingenWerk Nederland maakt zich grote zorgen over dit besluit omdat hiermee het drukmiddel om de grote achterstanden bij de IND weg te werken, is weggevallen. Duizenden asielzoekers hebben nog altijd geen idee wanneer hun asielprocedure begint en het tekort aan opvangplekken loopt steeds verder op.

De IND heeft wettelijk zes maanden tijd om een asielaanvraag te boordelen. Voor elke dag vertraging kon een asielzoeker de IND in gebreke stellen. Met een dwangsom kon worden afdwingen dat hun asielverzoek eerder werd afgehandeld. Als de IND daarop nog geen verdere stappen in de procedure zette, had een asielzoeker de mogelijkheid om naar de rechter te stappen.

Lange wachttijden

Met instemming van de Eerste Kamer schaft staatssecretaris Broekers-Knol nu dit pressiemiddel af omdat het systeem volgens het kabinet niet zou werken. De achterstanden zijn zo ver opgelopen dat het niet meer effectief zou zijn. Maar door verkeerde prognoses over het aantal nieuwe asielaanvragen en bezuinigingen op de IND waardoor er eerder honderden tijdelijke krachten vertrokken en er minder zaken behandeld konden worden, zijn de wachttijden bij de IND afgelopen jaren extreem opgelopen. De lange wachttijden zijn hiermee op de eerste plaats een gevolg van politieke en bestuurlijke keuzes.

Geen drukmiddel meer

Met de afschaffing hebben asielzoekers geen drukmiddel meer in handen. De gevolgen van de problemen bij de IND worden hiermee op asielzoekers zelf en op gemeenten afgeschoven. Inmiddels wachten nu 9.000 asielzoekers op de start van hun asielprocedure, sommigen al langer dan anderhalf jaar. De consequenties voor asielzoekers zelf van de lange wachttijden op een asielprocedure zijn enorm: hun leven ligt maanden of zelfs jaren stil. De gekmakende onzekerheid, ontbrekende informatievoorziening, gebrek aan activiteiten en onnodige verhuizingen zorgen voor groeiende onrust onder de wachtende asielzoekers.

Discriminatie, disproportioneel en onbehoorlijk bestuur

De afschaffing van de dwangsommen leidt daarnaast tot discriminatie, is disproportioneel en getuigt van onbehoorlijk bestuur omdat een groep mensen ten opzichte van andere burgers nu wordt benadeeld. Iedereen in Nederland heeft het recht om tegen de overheid in te gaan als een beslissing nog niet binnen de wettelijke termijn is genomen. Ook de Raad van State en Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken zijn kritisch. Zij adviseren een duidelijke einddatum bij een tijdelijke afschaffing en de mogelijkheid om naar de rechter te stappen.

Maak einde aan onzekerheid

Een asielzoeker zit niet te wachten op geld, maar op een beslissing op de vraag of Nederland ze bescherming wil bieden. Een drukmiddel voor een snellere beslissing blijft hierbij nodig, gezien de lange wachttijden. VluchtelingenWerk Nederland roept de staatssecretaris op een einde te maken aan de gekmakende onzekerheid onder wachtende asielzoekers. Zij moeten een reële indicatie van hun wachttijd krijgen om verder oplopende onrust te voorkomen.

Dit artikel is afkomstig van de website van Vluchtelingenwerk:

https://www.vluchtelingenwerk.nl/nieuws/onbegrip-en-zorgen-over-afschaffing-dwangsommen

Categorieën
Vluchtelingenwerk Nederland

Teleurstelling en onbegrip over verworpen kamermotie vluchtelingenkinderen

Vannacht stemde de Tweede Kamer over een motie om alleenstaande vluchtelingenkinderen uit de Griekse kampen ook in Nederland op te vangen. Ondanks de overduidelijke risico’s waar deze kinderen dagelijks aan blootgesteld worden en het grote draagvlak in de samenleving, werd de motie door de Tweede Kamer verworpen. VluchtelingenWerk Nederland is diep teleurgesteld over de onwil om zelfs voor deze kleine en kwetsbare groep plek te maken. Door de hoop gevestigd te houden op een schijnoplossing verliest het kabinet kostbare tijd die de kinderen niet hebben.

Plan gedoemd te mislukken

De hoop van welwillende coalitiepartijen die desondanks tegen de motie stemden bleef gevestigd op het plan van staatssecretaris Broekers-Knol om 48 opvangplekken op het Griekse vasteland op te gaan zetten. Onderzoek van onder andere De Groene Amsterdammer en Trouw wees al uit dat de totstandkoming van die opvang door de Griekse bureaucratie hoogstwaarschijnlijk gedoemd is te mislukken – net als de vele pogingen die de afgelopen jaren zijn ondernomen om de omstandigheden in Griekenland te verbeteren.

Nú een oplossing nodig

Maar zelfs als de opvang op korte termijn gerealiseerd wordt, is het geen antwoord op de noodsituatie van deze kinderen. In een periode van drie jaar zouden om beurten steeds 48 kinderen 3 maanden in de opvang kunnen verblijven. Tot in totaal 500 kinderen kortdurend van deze opvang gebruik hebben kunnen maken. Maar kinderen die dagelijks risico lopen slachtoffer te worden van misbruik en uitbuiting kunnen geen maanden of jaren wachten tot ze aan de beurt zijn. Zij hebben nú een oplossing nodig.

Breed draagvlak

De hardvochtige opstelling gaat bovendien voorbij aan het grote draagvlak dat in de afgelopen periode zichtbaar is geworden. Meer dan 50.000 Nederlanders roepen het kabinet in een petitie op 500 kinderen op te vangen. Meer dan 150 gemeenten en vijf provincies doen dezelfde oproep of zeggen bereid te zijn zelf kinderen op te vangen. Honderden prominente (oud-)politici, geestelijk leiders, bekende Nederlanders en kinderen die in de Tweede Wereldoorlog onder moesten duiken zetten deze oproep kracht bij.

Geen tijd te verliezen

VluchtelingenWerk Nederland doet opnieuw een dringend beroep op het kabinet om niet langer te wachten op de totstandkoming van een schijnloplossing en zo snel mogelijk te starten met de evacuatie van de kinderen. Er is al te lang gewacht en er is geen tijd meer te verliezen.

Dit artikel is afkomstig van de website van Vluchtelingenwerk:

https://www.vluchtelingenwerk.nl/nieuws/teleurstelling-en-onbegrip-over-verworpen-kamermotie-vluchtelingenkinderen

Categorieën
Vluchtelingenwerk Nederland

‘Kamerleden, laat deze zomer vluchtelingenkinderen niet in de steek’

Vandaag stemt de Tweede Kamer over een motie waarin het kabinet wordt opgeroepen alsnog een deel van de alleenstaande kinderen uit Griekse kampen op te vangen. VluchtelingenWerk Nederland, Defence for Children en Stichting Vluchteling roepen Kamerleden met klem op hun hart te laten spreken en de motie te steunen: “Nu de opvang op het Griekse vasteland voorlopig niet van de grond blijkt te komen, is dit de enige manier om op korte termijn nog iets aan de nijpende situatie van deze kinderen te doen. Laat hen niet in de steek.”

Erbarmelijke omstandigheden

Sinds maart luiden de drie hulporganisaties de noodklok over de erbarmelijke omstandigheden waarin alleenstaande vluchtelingenkinderen in Griekse kampen leven. 13 landen gaven gehoor aan de Griekse roep om hulp bij het opvangen van 2.500 kinderen die zonder ouders in overvolle kampen leven en daar grote risico’s lopen. Maar Nederland weigert ook maar 1 kind op te vangen. Daarop vroegen de organisaties gemeenten op zich bereid te verklaren kinderen op te vangen of het kabinet daartoe op te roepen.

Enorm draagvlak

In drie maanden groeide de bereidheid in de samenleving om 500 kinderen op te vangen uit tot enorme proporties. 150 gemeenten en provincies gaven gehoor aan de oproep. In een paginagrote advertentie bij NRC spraken honderden prominente (oud)politici, wetenschappers, artsen, geestelijk leiders en bekende Nederlanders zich uit tegen de weigering van het kabinet. In het hele land vonden demonstaties plaats, en de petitie 500kinderen.nl werd in korte tijd meer dan 50.000 keer ondertekend. Ook vandaag roepen twaalf Nederlanders die als kind in de Tweede Wereld ondergedoken zaten in een indringende brief de Tweede Kamer op kinderen uit de Griekse kampen over te nemen. 

Mislukt compromis

In reactie op de brede oproep uit de samenleving sloten coalitiepartijen VVD, CDA, ChristenUnie en D66 een compromis waarvan de uitvoerbaarheid van begin af aan in twijfel werd getrokken. In plaats van kinderen in Nederland op te vangen zou Nederland op zeer korte termijn 48 opvangplekken op het Griekse vasteland inrichten voor een periode van drie jaar. Dit was niet alleen geen antwoord op de urgente noodsituatie waarin de kinderen zich nu bevinden, maar uit onderzoek van De Groene Amsterdammer en Trouw blijkt dit compromis in de praktijk onmogelijk op korte termijn te realiseren. Ook zijn er veel vraagtekens over deze ‘oplossing’ omdat de kinderen maar 3 maanden in deze opvangplekken kunnen verblijven en er in Griekenland onvoldoende voogden zijn voor al deze kinderen. Ondertussen wachten de kinderen in mensonterende omstandigheden, terwijl zij het risico lopen ten prooi te vallen aan misbruik, mensenhandel en uitbuiting.

Laat deze kinderen niet in de steek

Het gevaar dat deze kinderen nu lopen, is te groot om te gokken op een lange-termijnoplossing waarvan de uitvoerbaarheid bij voorbaat al sterk in twijfel wordt getrokken. Elke dag die deze kinderen in de overvolle en gevaarlijke kampen doorbrengen, is er één te veel. Nu door het compromis van de regeringspartijen kinderen maanden of zelfs jaren moeten wachten op een oplossing, rest maar een mogelijkheid en dat is overgaan tot deelname aan de evacuatie van deze kinderen. We roepen Kamerleden op om vandaag hun hart te laten spreken en voor de Kamer met zomerreces gaat een einde te maken aan de mensonterende situatie waarin deze kinderen zich bevinden.

Dit artikel is afkomstig van de website van Vluchtelingenwerk:

https://www.vluchtelingenwerk.nl/nieuws/kamerleden-laat-deze-zomer-vluchtelingenkinderen-niet-de-steek

Categorieën
Maatschappij Vluchtelingenwerk Nederland

VluchtelingenWerk tijdens corona: bakens op afstand

Ook tijdens de coronacrisis kunnen vluchtelingen in Nederland op VluchtelingenWerk rekenen. Creatiever en flexibeler dan ooit zetten onze vrijwilligers en medewerkers zich met man en macht in om vluchtelingen zo goed mogelijk op afstand te steunen.

Digitale taallessen

Op een zondag hoorde VluchtelingenWerk-teamleider Rhimou Bouchrit dat ‘haar’ taalcentrum in Vlaardingen moest sluiten vanwege het coronavirus. Anderhalve dag later – op dinsdag – was de eerste digitale taalles een feit en konden alle vluchtelingcursisten hun lessen in het vervolg thuis voortzetten.

Geen bijeenkomst? Vloggen!

Ook in de asielzoekerscentra sloten de kantoren van VluchtelingenWerk en missen kinderen nu hun wekelijkse Time4You’s: bijeenkomsten waar zij op kindvriendelijke wijze voorlichting krijgen over onderwerpen die hen raken. Maar gemotiveerde en digitaal handige vrijwilligers sloegen de handen ineen en nu staat er wekelijks op het YouTubekanaal van VluchtelingenWerk een leuke en informatieve Time4You-vlog voor de kinderen klaar.

Creatievelingen

Taalcoach Hannie Riekert uit ‘s Gravenzande kopieerde hoofdstukken uit het lesboek van haar Afghaanse taalmaatje Susan Rahimi, zodat ze via videogesprekken haar huiswerkbegeleiding kan voortzetten. En inburgeringsdocent Petra Jansen reed na het sluiten van haar school in Nijmegen een rondje langs alle leerlingen die thuis geen computer hebben, en gaf hen zolang de coronacrisis duurt de laptops van de school in bruikleen.

Extra veel zorgen

De voorbeelden van betrokken VluchtelingenWerkers in het land zijn legio. Ook teamleider Nadia Meijer uit de regio Purmerend / Middenbeemster ziet die gedrevenheid in haar team terug. Nadia: ‘Deze situatie vraagt veel van de vrijwilligers, maar iedereen is bijzonder creatief en flexibel in het onderhouden van contact met de vluchtelingen in onze gemeente.’

Zo speelt vrijwilliger Gamila Dafaalla als Arabische tolk nu een essentiële rol in Nadia’s team. Gamila: ‘Hoewel cliënten mij alleen bellen en appen als het echt nodig is, is het druk sinds ons kantoor in Purmerend is gesloten. Soms roept mijn dochter me weleens toe: “Mam, je zit de hele dag aan de telefoon!” Maar het is ook mooi en hard nodig om mijn werk nu vanuit huis te kunnen doen. Want naast de gewone vragen en regelzaken, maken veel vluchtelingen zich vanwege het virus nu veel zorgen.’

Wereld van verschil

Gamila: ‘Gelukkig doe ik het niet alleen, maar samen met mijn collega’s. Allemaal kijken we nu extra om naar vluchtelingen, in het bijzonder naar de oudere, kwetsbare vluchtelingen in onze gemeente. Zo is onze oudste client een 97-jarige vrouw uit Syrië. Onlangs kon ik haar telefonisch niet bereiken, maar later bleek dat ze nu tijdelijk bij haar dochter is ingetrokken. Een grote opluchting. Toen ik naar haar dochter belde, volgde er een mooi gesprek. Onze bezorgdheid werd enorm gewaardeerd. Zo’n klein belletje maakt nu een wereld van verschil.’

Categorieën
Maatschappij Vluchtelingenwerk Nederland

Massale oproep aan kabinet voor opvang vluchtelingenkinderen uit Griekenland

Meer dan 100 (oud-)politici, hulporganisaties, wetenschappers, artsen, vertegenwoordigers van kerken en moskeeën, gemeenten en prominenten doen gezamenlijk een oproep aan het kabinet om alleenstaande kinderen uit de Griekse vluchtelingenkampen te evacueren. Nog niet eerder was de roep voor opvang van alleenstaande vluchtelingkinderen in Nederland zo groot.

Breed gedragen

Van Ed Nijpels, (oud-minister en partijleider VVD), Job Cohen (Partij van de Arbeid), Jan Terlouw (oud-partijleider, minister en vicepremier D66), Herman Wijffels (CDA) tot aan de Jonge Democraten; de boodschap aan het kabinet wordt breed gedragen door politieke kopstukken en oud-politici uit zowel regeringspartijen als de oppositie.

Urgente oproep Jan Terlouw

Jan Terlouw in een videoboodschap: “Griekenland vraagt de landen van Europa om hulp, dat is volkomen terecht. Een aantal landen helpen de Grieken al. Maar in Nederland zijn we nog niet zover. We zijn een van de welvarendste, rijkste, best georganiseerde landen van Europa.  Daarom roep ik de regering op: strijk de hand over uw hart en vang deze kinderen op.”

Ook in Groningen doet burgemeester Schuiling (VVD) donderdag een oproep op het dak van Forum Groningen op het symbolische tijdstip van 11.58 uur (twee voor twaalf) aan het kabinet om 500 alleenstaande vluchtelingkinderen in Nederland op te vangen.

Welwillende gemeenten

Ook de groep gemeenten die bereid zegt te zijn vluchtelingkinderen op te willen vangen, blijft groeien. Inmiddels hebben 43 gemeenten zich bij de coalitie van welwillende gemeenten aangesloten. Zo sloten de gemeenten Rhenen, Harderwijk en Midden-Groningen zich afgelopen dagen aan. Veel andere gemeenten, waaronder Leiden, Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam, gingen hen de afgelopen weken al voor. Ook gemeenten waar partijen als het CDA of VVD onderdeel van het college uitmaken, stemmen voor aansluiting bij de coalitie, zoals Schiedam, Houten, Den Bosch, Breda, Haarlem en Vijfheerenlanden.

Onacceptabele weigering

Duitsland, Luxemburg, Frankrijk, Portugal, Ierland, Finland, Kroatië, Litouwen, Belgie, Noorwegen en Bulgarije nemen de verantwoordelijkheid voor in totaal 1.600 kinderen en komen hiermee tegemoet aan de noodkreet van Griekenland om voor 2.500 vluchtelingkinderen een veilig heenkomen te creëren. Aanjagers van de coalitie VluchtelingenWerk Nederland, Stichting Vluchteling en Defence for Children roepen het kabinet met klem op het voorbeeld van de andere EU-lidstaten te volgen. De tijd dringt en de situatie is urgent, zo staat in de gezamenlijke verklaring die donderdag wordt gepubliceerd. ‘Het is onacceptabel dat de staatssecretaris vol blijft houden dat de oplossing in Griekenland ligt. Nederland, wees solidair met Griekenland en landen als Duitsland en Luxemburg die al wel een deel van de kinderen opvangen.’

Lees hier de verklaring

Categorieën
Maatschappij Nieuwsbericht Vluchtelingenwerk Nederland

Het coronavirus ontneemt mijn vrijheid niet | Column Hazem Darwiesh

Coronavirus ontneemt mijn vrijheid niet | Column Hazem Darwiesh

Een moment geduld aub…

U bent hier

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via:

Categorieën
Maatschappij Nieuwsbericht Vluchtelingenwerk Nederland

Het coronavirus ontneemt mij mijn vrijheid niet | Column Hazem Darwiesh

Coronavirus ontneemt mijn vrijheid niet | Column Hazem Darwiesh

Een moment geduld aub…

U bent hier

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via:

Categorieën
Maatschappij Vluchtelingenwerk Nederland

'Nederland, help ook mee met evacuatie vluchtelingenkinderen uit Griekenland'

De evacuatie van vluchtelingenkinderen uit de Griekse kampen gaat op korte termijn beginnen. Dat maakt EU-Commissaris Ylva Johansson bekend. Nog voor Pasen neemt Luxemburg de eerste alleenstaande vluchtelingenkinderen over. Ook andere EU-lidstaten verwelkomen binnenkort in totaal 1.600 kinderen. Nederland geeft vooralsnog geen gehoor aan de noodkreet van Griekenland om 2.500 vluchtelingenkinderen op te nemen. Onaanvaardbaar, vinden VluchtelingenWerk Nederland, Defence for Children en Stichting Vluchteling. Nederland mag andere landen niet alleen verantwoordelijk houden voor de gevolgen van de EU-Turkijedeal, waarin Nederland wél het voortouw nam.

Nood is hoger dan ooit

Vooralsnog geeft Nederland geen gehoor aan de noodkreten uit de kampen en de oproep van de Griekse regering. Eerder vroeg Griekenland andere EU-lidstaten om hulp bij het opvangen van 2.500 alleenstaande kinderen omdat het land niet bij machte is hen goed op te vangen. Naast Luxemburg zullen ook Duitsland, Frankrijk, Portugal, Ierland, Finland en Kroatië binnenkort daadwerkelijk een deel van de kinderen overnemen. Voor 900 van de alleenstaande kinderen is nog geen plek gevonden. Nu het een kwestie van tijd lijkt voor het coronavirus de Griekse vluchtelingenkampen weet te bereiken, is de nood hoger dan ooit. Uiteindelijk zullen alle vluchtelingen op de Griekse eilanden geëvacueerd moeten worden.

Humanitaire ramp afwenden

Eerder deze week riepen 13 hulporganisaties het kabinet in een brief al op steun te geven aan een onmiddellijke evacuatie van de eilanden, om bij te dragen aan alle benodigde maatregelen die medici nodig achten om een humanitaire ramp in de Griekse vluchtelingenkampen af te wenden en om een deel van de kinderen op te vangen in Nederland. Uiteindelijk zullen alle vluchtelingen op de eilanden moeten worden geëvacueerd. Maar ook nu de eerste evacuatie daadwerkelijk plaats zal vinden, geeft Nederland niet thuis.

Nederland in de achterhoede

Solidariteit ligt in de coronacrisis ten grondslag aan alles wat we doen en aan wie we als land willen zijn. Laat Nederland vanuit die gedachte één van de lidstaten zijn die solidair zijn met Griekenland en met de vluchtelingen die daar nu vastzitten. Een uitbraak van het coronavirus op de Griekse eilanden zal catastrofale gevolgen hebben. Griekenland kan dit niet alleen oplossen, en alleen door samen te werken kunnen we erger voorkomen. Laten we tijdens deze crisis niet in de Europese achterhoede belanden, reageren VluchtelingenWerk Nederland, Defence for Children en Stichting Vluchteling.

Wel draagvlak bij gemeenten

Een groeiende groep van inmiddels 30 Nederlandse gemeenten is wél bereid om 500 minderjarige kinderen van de eilanden op te vangen. Deze welwillende gemeenten geven daarmee het krachtige signaal af dat er wel degelijk voldoende draagvlak is om dit op te lossen. Ook voogdij-instelling Nidos laat weten klaar te staan om zich over de kinderen te ontfermen.

Corona ook in Griekse vluchtelingenkampen

Een vluchtelingenkamp in Ritsona, op het Griekse vasteland, gaat voor twee weken op slot. Twintig mensen uit het kamp zijn positief getest op het coronavirus. Inmiddels is ook bij zes mensen op het Griekse eiland Lesbos een besmetting met het coronavirus geconstateerd. In de Griekse kampen, met name op de eilanden, is een groot gebrek is aan medische zorg en hygiëne. Een catastrofe in de kampen komt met de dag dichterbij.