Categorieën
Vluchtelingenwerk Nederland

No more Moria’s: valse beloften in het nieuwe migratiepact

VluchtelingenWerk Nederland is teleurgesteld dat er geen concrete afspraken komen over het overnemen van vluchtelingen aan de buitengrenzen van Europa, zoals in Griekenland. In het voorstel van de Europese Commissie kunnen lidstaten het overnemen van vluchtelingen ‘afkopen’ door financiële of materiële steun te bieden. Hierdoor vrezen we dat weinig landen bereid zullen zijn vluchtelingen over te nemen. Mede omdat ze zich zullen blijven verschuilen achter het feit dat ook andere landen dat niet doen, zoals ook Nederland dat als argument blijft aanvoeren. De druk op de Griekse eilanden zal hierdoor alleen maar toenemen en dat zorgt voor een voortzetting van de volstrekt onleefbare situaties in vluchtelingenkampen. De belofte ‘no more Moria’s’ kan hiermee in de prullenbak.

Voorprocedures

Daarnaast vrezen we dat de bescherming van vluchtelingen ernstig onder druk komt te staan door zogeheten ‘voorprocedures’ aan de buitengrenzen van Europa in te voeren. VluchtelingenWerk Nederland roept de Nederlandse regering op meer verantwoordelijkheid te nemen, te luisteren naar het draagvlak in Nederland en toe te werken naar echte solidariteit in Europa door zich in te zetten voor het verplicht overnemen van vluchtelingen uit landen als Griekenland. En door in de tussentijd zelf ook verantwoordelijkheid te nemen door mensen van de Griekse eilanden over te nemen, te beginnen bij 500 alleenstaande minderjarigen.

Vrijwillige solidariteit

EU-Landen mogen zelf bepalen op wat voor manier zij aankomstlanden als Griekenland en Italië hulp bieden. Bijvoorbeeld door vrijwillig asielzoekers over te nemen of door het bieden van materiële hulp. We vrezen dat dit niet zal zorgen voor de bereidheid om vluchtelingen over te nemen van landen aan de grenzen van Europa. Niet alleen landen als Hongarije en Polen zullen dat blijven weigeren, maar ook een land als Nederland zal zich kunnen blijven verschuilen achter het argument dat ook andere landen geen vluchtelingen overnemen. We vrezen dat de vrijwillige solidariteit de deur openzet naar initiatieven zoals het neerzetten van ‘opvanghuizen’ in bijvoorbeeld Griekenland, waarmee de solidariteit wordt afgekocht en het land blijft zitten met alle verantwoordelijkheid. De druk op de Griekse eilanden zal hierdoor alleen maar toenemen en dat zorgt voor voortzetting van de volstrekt onleefbare situaties in vluchtelingenkampen. Europa mag de ogen niet sluiten voor het menselijk leed dat hier elke dag plaatsvindt.

Selectie aan de poort

In het Migratiepact staat dat er ‘voor-procedures’ zullen worden ingevoerd aan de buitengrenzen van Europa. Dit betekent dat er in vijf dagen wordt besloten of een asielaanvraag kansrijk is. Hierbij wordt vooral gekeken naar nationaliteit en het inwillingspercentage van dat land. Als dit percentage onder de 20% ligt wordt het verzoek vrijwel direct afgewezen. VluchtelingenWerk Nederland vreest dat hierdoor veel vluchtelingen onterecht worden teruggestuurd naar voor hen onveilige gebieden. Want ook al kan het zijn dat een land niet voor iedereen onveilig is, voor mensen die om politieke, religieuze of hun geaardheid vluchten kan hun land levensgevaarlijk zijn. Bijvoorbeeld een afvallige uit Pakistan, een politiek opposant uit Irak of een LHBTI’er uit Algerije. Juist voor hen moet Europa bescherming blijven bieden.

Wat is er nog meer nodig?

VluchtelingenWerk vindt het bemoedigend dat de EU uitspreekt dat levens op zee gered dienen te worden en dat ieder mens recht heeft op een asielprocedure in Europa. Ook het voornemen van de Commissie om waarnemers te sturen naar landen die er van verdacht worden worden vluchtelingen terug de zee op te sturen, de zogeheten pushbacks, is positief. Maar Europa moet meer doen en naleven wat al eerder is afgesproken en is vastgelegd in bestaande wetgeving. Er is al lang afgesproken dat alle lidstaten moeten zorgen voor een fatsoenlijke opvang en procedures, en dat Europese landen solidair moeten zijn met elkaar op het gebied van asiel. De enige échte oplossing is een eerlijk en bindend herverdelingssysteem onder welwillende landen waarbij rekening wordt gehouden met objectieve criteria zoals het BNP, de bevolkingsdichtheid en de werkgelegenheid. Verder zou er meer werk gemaakt moeten worden van het creëren van veilige routes, zoals hervestiging, humanitaire visa en gezinshereniging om gevaarlijke routes over zee met mensensmokkelaars te voorkomen.

De rol van Nederland

De afgelopen weken hebben duizenden Nederlanders hun stem laten horen tijdens demonstraties en aangegeven dat vluchtelingen in Nederland welkom zijn. De petitie om #500kinderen over te nemen uit Griekenland is door meer dan 100.000 mensen ondertekend. Het is tijd dat de Nederlandse regering in actie komt en zich niet verschuilt achter discussie in Europees verband, waarbij iedereen weet dat het migratiepact de problemen die er zijn niet gaat oplossen. Iedereen weet dat landen als Hongarije en Polen niet meewerken aan het overnemen van vluchtelingen, zonder dat er een verplichte solidariteit in het pact wordt opgenomen. Het is tijd dat Nederland zelf verantwoordelijkheid neemt, zich welwillend opstelt en in oplossingen gaat denken. Door te pleiten voor verplichte solidariteit in Europa maar ook door nu al verantwoordelijkheid te nemen. Dit begint met gehoor geven aan de noodkreet van Griekenland aan de EU om 2.500 alleenstaande kinderen over te nemen. Meer dan 170 Nederlandse gemeenten en 5 provincies zijn bereid te zijn 500 kinderen op te nemen.

Dit artikel is afkomstig van de website van Vluchtelingenwerk:

https://www.vluchtelingenwerk.nl/persbericht/no-more-morias-valse-beloften-het-nieuwe-migratiepact

Categorieën
Vluchtelingenwerk Nederland

Met mensenlevens doe je geen handjeklap!

Vandaag staat er namens VluchtelingenWerk Nederland, Defence for Children en Stichting Vluchteling een advertentie op de achterkant van de Volkskrant in reactie op de ‘Moria-deal’. Het Kabinet kiest voor een schaamteloze uitruil tussen vluchtelingen. Slechts 100 vluchtelingen uit het Griekse kamp Moria krijgen bescherming, ten koste van de meest kwetsbare vluchtelingen die elders ter wereld op bescherming wachten. In de Volkskrant doen wij een oproep aan de ChristenUnie, D66, CDA en de VVD om de #500kinderen naar Nederland te halen en laten wij zien hoeveel draagvlak er in Nederland is om deze kinderen op te vangen.

De Moria-deal

Op donderdag 10 september maakten de vier coalitiepartijen bekend dat er 100 vluchtelingen, waaronder 50 alleenstaande vluchtelingkinderen onder de 14 jaar, naar Nederland mogen komen. En dat terwijl er met name ontzettend veel alleenstaande minderjarige vluchtelingen van 15, 16 en 17 jaar in Griekenland zijn. Dit bescheiden aanbod aan noodhulp bleek niet zonder prijskaartje te zijn. In ruil voor de opvang van deze groep, zijn er 100 kwetsbare vluchtelingen van het hervestigingsquotum afgehaald. Dit zijn zeer kwetsbare vluchtelingen in opvangkampen elders ter wereld. Daarnaast werd een behoorlijke aanpassing in de asielprocedure gedaan waarbij twee gehoren zijn samengevoegd, dit zal leiden tot een grotere onzorgvuldigheid van procedures.

Draagvlak in Nederland

VluchtelingenWerk Nederland, Defence For Children en Stichting Vluchteling vinden dat deze deal moeten worden herzien en dat Nederland meer moet doen. En niet alleen wij denken dit! Er worden al een langere tijd (stilte) demonstraties georganiseerd in het hele land, waarbij duizenden Nederlanders laten zien dat vluchtelingen welkom zijn in Nederland. Ook de komende week zullen er demonstraties plaatsvinden in onder andere Rotterdam en Arnhem. 170 gemeenten en 5 provincies willen 500 alleenstaande kinderen opvangen. Ruim 80.000 Nederlanders hebben de petitie op 500kinderen.nl ondertekend. 1.400 leden van de vier partijen roepen op tot evacuatie van Lesbos en herverdeling van álle vluchtelingen. En tot slot doen duizenden artsen, kerken, geestelijk leiders, (oud) politici, prominenten, wetenschappers, hulp- en mensenrechtenorganisaties en voormalig onderduikkinderen een oproep tot solidariteit met deze kwetsbare kinderen in de Griekse vluchtelingenkampen.

Duitsland heeft gisteren toegezegd 1500 vluchtelingen op te vangen. Terwijl er op dezelfde dag geen woord over Lesbos werd gerept in onze Troonrede.

Dit artikel is afkomstig van de website van Vluchtelingenwerk:

https://www.vluchtelingenwerk.nl/nieuws/met-mensenlevens-doe-je-geen-handjeklap

Categorieën
Vluchtelingenwerk Nederland

Een cynische uitruil in menselijk leed

Met het schaamrood op de kaken nam VluchtelingenWerk-directeur Abdeluheb Choho kennis van de schandalige Moria-deal van het kabinet. ‘Alle menselijke normen zijn hier opzij geschoven. Deze deal is niets meer dan een cynische uitruil in menselijk leed.’

Hel op aarde

Al vijf jaar weten we dat kamp Moria de hel op aarde is. Weten we dat de EU-Turkijedeal – waar de Griekse vluchtelingenkampen een direct gevolg van zijn – mislukt is. Al jaren wendt Europa stilletjes haar gezicht af van de overvolle, onmenselijke kampen. Niet bereid om de situatie structureel te verbeteren en gezamenlijk naar een oplossing te zoeken.

Schamele 100 mensen

Ik hoopte dat de allesverwoestende brand in kamp Moria aanleiding zou zijn om eindelijk een reikende hand toe te steken. Maar vol ongeloof en schaamte nam ik kennis van de ‘Moria-deal’ van het kabinet,  een deal waarin alle menselijke normen opzij zijn geschoven: Nederland neemt een schamele 100 mensen op uit kamp Moria, maar schrapt ter compensatie 100 mensen van het jaarlijkse hervestigingsquota. De meest hulpbehoevende vluchteling in een Libanees vluchtelingenkamp wordt ingeruild voor een vluchteling in nood uit Moria. Het is niets meer dan een cynische uitruil in menselijk leed.

De Haagse stolp

Maar het is dit kabinet dan ook niet om het leed van mensen te doen. Binnen de ‘Haagse stolp’ is het belangrijker dat de vluchtcijfers onder de streep gelijk blijven. Vluchtelingen moeten buiten de deur gehouden worden, is de achterliggende boodschap van deze schandalige deal. Opmerkelijk genoeg verschuilt het kabinet zich achter de boodschap dat deze deal het maximum is vanwege het maatschappelijk draagvlak voor vluchtelingen. Maar dat draagvlak is veel groter en menselijker dan het kabinet doet voorkomen.

Menselijk draagvlak

Meer dan 170 Nederlandse gemeenten – en raadslieden zijn óók volksvertegenwoordigers – staan al maanden klaar om 500 kinderen uit de Griekse kampen op te nemen. Voorbij wordt gegaan aan de 85.000 ondertekenaars van onze petitie en aan alle onderzoeken die steeds weer onderstrepen dat ruim driekwart van de Nederlandse bevolking vindt dat vluchtelingen welkom zijn. Het is niet de maatschappij, maar het kabinet die halsstarrig blijft weigeren.

Laat je horen!

Daarom moeten we met zijn allen ons protest laten horen: teken de petitie, ga naar demonstraties, stuur brieven aan Kamerleden van jouw politieke partij. Laat je horen. Want als dit niet het moment is voor verandering, wanneer in vredesnaam dan wel?

Dit artikel is afkomstig van de website van Vluchtelingenwerk:

https://www.vluchtelingenwerk.nl/column/een-cynische-uitruil-menselijk-leed

Categorieën
Vluchtelingenwerk Nederland

‘Moria-akkoord’ de schaamte voorbij

Dit is een gezamenlijke reactie van de initiatiefnemers van de campagne #500kinderen: VluchtelingenWerk Nederland, Defence for Children en Stichting Vluchteling

Prijskaartje

Dat er een prijskaartje wordt gehangen aan het bieden van noodhulp is de schaamte voorbij. En de prijs die is betaald is onvoorstelbaar hoog. Hoewel dit goed nieuws is voor een klein aantal vluchtelingen uit Moria, zijn vluchtelingen er dankzij deze ‘Moria-deal’ onder de streep slechter aan toe.

Ten koste van andere vluchtelingen

De opvang van vluchtelingen uit het platgebrande kamp Moria zal ten koste gaan van extra kwetsbare vluchtelingen die wereldwijd zijn geselecteerd omdat ze het in vluchtelingenkampen in de regio niet goed beschermd kunnen worden. Bijvoorbeeld vluchtelingen die een levensreddende medische behandeling nodig hebben die daar niet te krijgen is. Of christenen, afvalligen of LHBT-vluchtelingen die in opvangkampen in de regio nog steeds gevaar lopen.

Onzorgvuldiger procedure

Hoewel er onder de streep geen enkele vluchteling extra uit de ellende wordt gered, behelst de “Moria-deal” bovendien een grote verslechtering van de rechtspositie van asielzoekers in Nederland. Het afschaffen van het eerste gehoor in de asielprocedure maakt de procedure onzorgvuldiger waardoor de kans op een onterechte uitzetting naar een levensbedreigende situatie toeneemt. Bovendien zorgt de maatregel naar verwachting voor nog meer vertraging in het asielsysteem.

Hoewel het leek dat het kabinet eindelijk gehoor zou geven aan de enorme roep om barmhartigheid vanuit de samenleving, blijkt vandaag niets minder waar.

Dit artikel is afkomstig van de website van Vluchtelingenwerk:

https://www.vluchtelingenwerk.nl/nieuws/moria-akkoord-de-schaamte-voorbij

Categorieën
Vluchtelingenwerk Nederland

Catastrofe in Griekse kamp Moria

De situatie in het Griekse vluchtelingenkamp Moria heeft vannacht een dramatische wending gekregen met een allesverwoestende brand die is uitgebroken. In een kamp waar normaal gesproken plaats is voor 3.000 mensen woonden er 13.000 opeengepakt. Het kamp is nu voor een groot deel afgebrand. VluchtelingenWerk luidt al langer de noodklok vanwege de zeer erbarmelijke omstandigheden waaronder de vluchtelingen hier moeten leven. Nu zijn daar recent de uitbraak van het coronavirus en de branden bovenop gekomen.

De situatie op de Griekse eilanden is volstrekt onleefbaar geworden. Europa mag niet de ogen blijven sluiten voor het menselijk leed dat hier plaatsvindt. Er staan levens op het spel. Ze moet nu in actie komen en de waarden naleven die Europa groot hebben gemaakt. Vluchtelingen zitten al jaren vast in de Griekse kampen onder erbarmelijke omstandigheden. Ze kunnen geen kant op en de Griekse overheid is niet bij machte om de vluchtelingen een goede bescherming en opvang te bieden. Lees hoe het komt dat ze op de eilanden vastzitten.

VluchtelingenWerk pleit er dan ook al  langer voor om de vluchtelingen uit de Griekse kampen te evacueren en onder te brengen op het Griekse vasteland waar ze een veilige, humane en hygiënische opvang krijgen. Hiervoor moet Griekenland steun krijgen van de andere Europese lidstaten. Lees wat er moet gebeuren.

#500 kinderen

In de Griekse kampen leven ook veel kinderen die alleen op de vlucht zijn. Deze kinderen zijn extreem kwetsbaar. VluchtelingenWerk zet zich samen met Defence for Children en Stichting Vluchteling in om 500 van deze kinderen naar Nederland te halen. Ruim 160 gemeenten ondersteunen deze oproep. Het Nederlandse kabinet is nu aan zet om deze kinderen een veilige plek te bieden. Teken de petitie.

Dit artikel is afkomstig van de website van Vluchtelingenwerk:

https://www.vluchtelingenwerk.nl/nieuws/catastrofe-griekse-kamp-moria

Categorieën
Vluchtelingenwerk Nederland

Geen gezinshereniging mogelijk door gesloten ambassades

Veel gezinnen kunnen niet naar Nederland reizen omdat zij geen visum kunnen ophalen op Nederlandse ambassades vanwege het coronavirus. Hierdoor blijven vluchtelingen vastzitten in (onveilige) gebieden en verkeren in grote onzekerheid en onduidelijkheid wat zij kunnen doen. Volgens de IND is het niet mogelijk om gezinnen naar geopende ambassades door te verwijzen waardoor honderden vluchtelingen al maanden niet verder kunnen reizen. VluchtelingenWerk Nederland vindt dat er snel een oplossing moet komen om gezinnen hun visum te laten afhalen.

Visum

Als gezinshereniging is goedgekeurd door de IND moet een gezin een visum ophalen bij een Nederlandse ambassade om naar Nederland te mogen reizen. Meestal is er geen Nederlandse ambassade in het land van herkomst en moeten gezinnen naar een ander land. Hier moeten mensen vaak nog een behoorlijke reis voor afleggen die zeker niet altijd ongevaarlijk is. Veel Syriërs reizen bijvoorbeeld naar de ambassade in Beiroet (Libanon) om hun visum op te halen.

Gesloten ambassades

Op dit moment zijn een aantal ambassades, zoals Cairo (Egypte) en Amman (Jordanië), gesloten vanwege de coronamaatregelen. De ambassade in Beiroet (Libanon) is vanwege de zware explosie in augustus voor een langere tijd gesloten. Andere ambassades worden beperkt geopend, maar zijn in eerste instantie gefocust op Nederlanders of expats die naar Nederland willen reizen. Vluchtelingen lijken minder prioriteit te krijgen. Volgens de IND is het vrijwel niet mogelijk om de ambassade te wijzigen en het visum op een andere locatie af te halen.

Lange wachttijden

Gezinnen zijn vaak jaren van elkaar gescheiden door de lange wachttijden van de asielprocedure en gezinshereniging. Het lange wachten veroorzaakt veel stress bij vluchtelingen die zich zorgen maken om de veiligheid van hun dierbaren. Het is dan extra schrijnend als de gezinshereniging eindelijk is goedgekeurd en gezinnen nóg langer moeten wachten tot de ambassades weer openen. Hani, Syrische vader van drie jonge kinderen, vertelt dat hij in juli kreeg hij te horen dat zijn gezin naar Nederland mocht komen. De blijdschap en opluchting was van korte duur; zijn gezin zit sindsdien vast in Damascus omdat zij geen visum kunnen ophalen bij de ambassade in Beiroet (Libanon), waar het gezin aan is gekoppeld. ‘Ik heb de IND gevraagd of mijn familie naar Dubai mag reizen omdat de ambassade daar wel is geopend, maar in een brief schrijft de IND dat dit niet mogelijk is’, vertelt Hani. Hij voelt zich erg machteloos en weet niet wat hij kan doen om zijn familie naar Nederland te halen.

Wat is er nodig?

Gezinnen hebben al ontzettend lang in grote onzekerheid moeten wachten en hebben recht om hun familie te zien. VluchtelingenWerk vindt dat er een oplossing moet komen om vluchtelingen hun visum te laten afhalen. Ambassades moeten ook voor vluchtelingen geopend worden en als dit niet haalbaar is moeten vluchtelingen op z’n minst worden doorverwezen naar een locatie waar zij wel geholpen kunnen worden.

Dit artikel is afkomstig van de website van Vluchtelingenwerk:

https://www.vluchtelingenwerk.nl/nieuws/geen-gezinshereniging-mogelijk-door-gesloten-ambassades

Categorieën
Vluchtelingenwerk Nederland

Coronavirus bereikt kamp Moria

In het grote vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos is vandaag de eerste besmetting met het coronavirus geconstateerd. VluchtelingenWerk Nederland, Defence for Children en Stichting Vluchteling roepen het kabinet met klem op alsnog 500 alleenstaande kinderen uit de Griekse eilanden op te nemen vóór de chaos op de eilanden compleet is. De rampzalige medische gevolgen en de paniek die nu in de kampen kan uitbreken geven geen tijd meer om nog langer te discussieren. Ook moet Nederland al het mogelijke doen om de Grieken te ondersteunen bij het terugdringen van verdere verspreiding en het leveren van de medische zorg die nodig is.

Gebrek aan hygiëne en medische zorg

In het kamp wonen 13.000 vluchtelingen en migranten die daar door Europese afspraken vast zijn komen te zitten. Al maanden werd gevreesd voor een uitbraak in het kamp. Hele gezinnen leven op elkaar gepakt. Er is een schrijnend gebrek aan hygiëne en medische zorg. Er is te weinig zeep, geen warm water, en vaak is er slechts één kraan beschikbaar per 1.300 mensen. Het is in deze omstandigheden onmogelijk om afstand te houden, de noodzakelijke hygiënemaatregelen te betrachten en adequate medische zorg te leveren aan besmette bewoners.

Alarm geslagen

Al maanden geleden sloegen hulporganisaties internationaal alarm over de catastrofale gevolgen van een mogelijke uitbraak op de Griekse eilanden. Europese landen werden opgeroepen over te gaan tot onmiddellijke complete evacuatie van de kampen op de eilanden voor het te laat zou zijn. Inmiddels is een groep constructieve EU-lidstaten overgegaan tot de evacuatie van een deel van de vluchtelingen van de Griekse eilanden. Nederland hoort daar niet bij. Ondanks de bereidheid van 160 Nederlandse gemeenten om een deel van de meest kwetsbare alleenstaande kinderen een veilige plek in Nederland te bieden weigerde het kabinet ook maar één kind op te nemen.

Teken de petitie en roep het kabinet op om 500 alleenstaande vluchtelingkinderen in Nederland op te vangen.

Dit artikel is afkomstig van de website van Vluchtelingenwerk:

https://www.vluchtelingenwerk.nl/nieuws/coronavirus-bereikt-kamp-moria

Categorieën
Vluchtelingenwerk Nederland

Chaos en onzorgvuldigheid bij inhalen achterstanden IND

De Taskforce die van staatssecretaris Broekers-Knol de opdracht kreeg de lange wachtrij voor de asielprocedure weg te werken gaat chaotisch en onzorgvuldig te werk. Door slechte planning, niet goed ingewerkte medewerkers en het op afstand werken vanwege corona holt de kwaliteit van de asielprocedure achteruit. VluchtelingenWerk Nederland waarschuwt voor onterechte afwijzingen, onnodige verdere vertraging en meer stress en onzekerheid bij wachtende asielzoekers. 

Chaos en onduidelijkheid

Door een onduidelijke planning worden asielzoekers regelmatig niet goed voorbereid op hun procedure. Asielzoekers krijgen vaak veel te laat te horen wanneer zij aan de beurt zijn. Voor VluchtelingenWerk is het soms onmogelijk om asielzoekers dan nog goed voor te lichten over wat hen te wachten staat. Ook asieladvocaten kunnen hun cliënten niet goed bijstaan. Een advocaat vertelde bijvoorbeeld dat haar cliënt, zonder dat zij hiervan op de hoogte was gebracht, al was gehoord. Dit kan grote gevolgen hebben voor de kwaliteit van de procedure.

Verlengde procedure door capaciteitsgebrek

Steeds meer zaken worden doorgeschoven naar een ‘verlengde asielprocedure’. Hiermee geeft de IND zichzelf extra tijd voor het beoordelen van een asielverzoek. Dit is bedoeld voor de complexere asielaanvragen waar meer onderzoek bij nodig is, maar wordt nu stelselmatig toegepast vanwege gebrek aan capaciteit om snel een beslissing te nemen. Zo komt het voor dat asielzoekers met een relaas waar geen twijfel over mogelijk is, na een jaar wachten, in 10 minuten gehoord worden en de verlengde asielprocedure in worden gestuurd.

Telehoren en schriftelijk horen

Vanwege de coronacrisis is de IND begonnen met het afnemen van gehoren op afstand door middel van een videoverbinding (telehoren). Dit zou in eerste instantie alleen gebeuren bij kansrijke asielverzoeken, maar in de praktijk wordt dit middel nu ook bij complexe zaken toegepast. Terwijl telehoren een lastige barrière kan zijn: door de videoverbinding gaat de communicatie moeizamer: het herkennen van emoties en non verbale aspecten zijn lastiger. De tolk is soms slecht te verstaan en het kan lastig zijn om gevoelige vluchtmotieven te bespreken, zoals seksuele gerichtheid of religie. Telehoren is bedoeld om de asielprocedure tijdens de coronacrisis weer op gang te brengen, maar lijkt nu te worden gebruikt als een sneller alternatief voor fysieke gehoren. Ook is recent het schriftelijk horen geïntroduceerd, waarbij vergelijkbare risico’s spelen. 

Gebrek aan deskundigheid

Naast de onduidelijke planningen en nieuwe middelen om te horen, signaleert VluchtelingenWerk ook een gebrek aan deskundigheid bij nieuwe medewerkers. Het afnemen van gehoren in de asielprocedure is een ingewikkelde en verantwoordelijke taak. Zij verdienen dan ook een gedegen opleiding en voorbereiding voor zij zelfstandig een gehoor af mogen nemen. In plaats daarvan komt het voor dat nieuwe medewerkers in opleiding de volgende nieuwe medewerkers al opleiden. Kennis van zaken schiet meer dan eens ruimschoots tekort. Er wordt onvoldoende doorgevraagd waardoor veel gesprekken oppervlakkig blijven en belangrijke onderdelen van vluchtverhalen niet aan bod komen. Ook in de uitwerking van gesprekken wordt steeds vaker fout op fout gestapeld.

Zorgvuldigheid voorop

VluchtelingenWerk pleit al jaren voor het terugdringen van de wachttijden voor de asielprocedure. Maar de zorgvuldigheid mag daar niet onder lijden. Vluchtelingen en hun advocaten hebben duidelijkheid nodig over wie wanneer aan de beurt is. Vanwege een gebrek aan capaciteit mogen asielzoekers niet automatisch doorgeschoven worden naar de verlengde procedure. Middelen als telehoren en schriftelijk horen kunnen alleen worden gebruikt voor kansrijke zaken die niet al te ingewikkeld zijn. En medewerkers van de Taskforce verdienen een gedegen opleiding en begeleiding die past bij hun verantwoordelijkheden. VluchtelingenWerk roept staatssecretaris Broekers-Knol op zo snel mogelijk in te grijpen en de werkwijze van de Taskforce te hervormen.

Dit artikel is afkomstig van de website van Vluchtelingenwerk:

https://www.vluchtelingenwerk.nl/nieuws/chaos-en-onzorgvuldigheid-bij-inhalen-achterstanden-ind

Categorieën
Vluchtelingenwerk Nederland

Alsnog een slaapplek voor asielzoekers Ter Apel

Asielzoekers die in Nederland aankomen en zich niet op dezelfde dag kunnen aanmelden krijgen vanaf vandaag toch een bed of een matras om op te slapen. De afgelopen dagen moesten tientallen asielzoekers op de grond slapen vanwege een personeelstekort bij het aanmeldcentrum. We zijn blij dat er nu toch een basale vorm van opvang komt. Maar dit mag niet het nieuwe normaal worden. De capaciteitsproblemen moeten zo snel mogelijk worden opgelost, zodat alle asielzoekers die na een lange reis in Nederland aankomen dezelfde dag nog in de reguliere opvang terecht kunnen.

Onnodig personeelstekort

De afgelopen maanden nam het aantal nieuwe asielzoekers enorm af. De coronacrisis bemoeilijkte het om door Europa te reizen. Als gevolg daarvan meldden zich veel minder asielzoekers bij het aanmeldloket dan gebruikelijk. In reactie hierop is besloten het personeel bij dit loket af te schalen. Nu blijkt dat er onvoldoende rekening is gehouden met de verwachting dat het aantal asielaanvragen ook weer aan zou trekken. VluchtelingenWerk vindt het onbegrijpelijk dat hier geen rekening mee is gehouden en hierdoor mensen op de grond hebben moeten slapen. 

Niet het nieuwe normaal

Vanaf vandaag kunnen wachtende asielzoekers slapen in bedden of op matrassen in een tijdelijke paviljoentent die is neergezet om de wachtrij op te vangen. VluchtelingenWerk vindt dat dit nog steeds alleen als uiterste noodoplossing kan worden gezien, en de capaciteitsproblemen bij het aanmeldloket zo snel mogelijk moeten worden opgelost. Asielzoekers die na een lange reis in Nederland aankomen, kunnen dan dezelfde dag nog terecht in de normale opvang.

Dit artikel is afkomstig van de website van Vluchtelingenwerk:

https://www.vluchtelingenwerk.nl/nieuws/alsnog-een-slaapplek-voor-asielzoekers-ter-apel

Categorieën
Vluchtelingenwerk Nederland

Asielzoekers in Ter Apel moeten op de grond slapen

Tientallen asielzoekers die na een lange reis asiel aan willen vragen hebben de afgelopen dagen een nacht op de grond of in een stoel moeten slapen. VluchtelingenWerk Nederland vindt dat de menselijke maat hier volledig verdwenen is. Door een personeelstekort bij de aanmelding en registratie van asielzoekers in het aanmeldcentrum in Ter Apel is een lange wachtrij ontstaan. Wie aan het einde van de dag nog niet geholpen is krijg geen bed toegewezen. We roepen staatssecretaris Broekers-Knol op zo snel mogelijk voor fatsoenlijke opvang te zorgen.

Personeelstekort

De afgelopen maanden nam het aantal nieuwe asielzoekers enorm af. De coronacrisis bemoeilijkte het om door Europa te reizen. Als gevolg daarvan meldden zich veel minder asielzoekers bij het aanmeldloket dan gebruikelijk. In reactie hierop is besloten het personeel bij dit loket af te schalen. Nu blijkt dat er onvoldoende rekening is gehouden met de verwachting dat het aantal asielaanvragen ook weer aan zou trekken. VluchtelingenWerk vindt het onbegrijpelijk dat hier geen rekening mee is gehouden en dit nu tot problemen leidt.

Op de grond slapen

Eerder leidde het personeelstekort al tot lange rijen in Ter Apel, waarin asielzoekers urenlang moesten wachten zonder ook maar een stoel om op te zitten. VluchtelingenWerk trok aan de bel, en er zou opvang geregeld worden. Nu blijkt deze opvang slechts te bestaan uit een tent met plastic stoeltjes. Als het loket aan het einde van de dag sluit, moeten de resterende wachtrij het zich gemakkelijk maken op de grond of in een stoel. Dit is ver beneden de menselijke maat, vindt VluchtelingenWerk. Zij zouden op zijn minst een matras en wat privacy moeten kunnen krijgen.

Rekening houden met schommelingen in asielaanvragen

Niet voor het eerst laten de diensten die het asielbeleid uitvoeren zich verrassen door schommelingen in het aantal asielaanvragen. Als gevolg van voortijdige bezuinigingen op de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in 2017 liepen de wachttijden voor de asielprocedure op tot ruim anderhalf jaar. Dit probleem duurt voort tot op de dag van vandaag. Hierdoor ontstond bovendien een groot tekort aan opvangplekken waardoor op stel en sprong nieuwe opvanglocaties gevonden moesten worden.

Oproep aan staatssecretaris

Wie op de vlucht voor oorlog en na een lange reis een beroep doet op onze bescherming moet altijd kunnen rekenen op fatsoenlijke opvang. Daarvoor moet ook rekening worden gehouden met schommelingen in het aantal asielverzoeken, die er altijd zullen zijn. We roepen staatssecretaris Broekers-Knol op zo snel mogelijk voor op zijn minst een basale vorm van opvang te zorgen, en ten alle tijde voldoende reservecapaciteit te bewaken.

Dit artikel is afkomstig van de website van Vluchtelingenwerk:

https://www.vluchtelingenwerk.nl/nieuws/asielzoekers-ter-apel-moeten-op-de-grond-slapen