Categorieën
Gezondheid en Handicaps Nieuwsbericht Samenwerkende Gezondheidsfondsen

Achtergrond dierproevenbeleid SGF

Gezondheidsfondsen vertegenwoordigen miljoenen mensen die dagelijks te maken hebben met de gevolgen van ernstige en soms levensbedreigende ziekten. De Samenwerkende Gezondheidsfondsen zetten zich daarom dagelijks in, om voor hen een beter en gezonder leven te realiseren. Wetenschappelijk onderzoek speelt daarbij een cruciale rol. Bij uitzondering zijn ook dierproeven nodig om levensreddende of verbeterende behandelingen voor patiënten te realiseren. Voor het merendeel maken de fondsen echter onderzoek mogelijk waarbij geen dierproeven worden gebruikt. Onze achterban wil oplossingen voor hun ziekten en aandoeningen, maar niet tegen iedere prijs. Zo zijn ze in meerderheid voor het toepassen van dierproeven als dit behandeling van hun aandoening dichterbij brengt, maar alleen als het niet anders kan. Daarom heeft de SGF richtlijnen opgesteld die verder gaan dan de, wereldwijd gezien, strenge Nederlandse wetgeving voorschrijft.

Nederlandse Wetgeving
Wettelijk is vastgelegd dat dierproeven verboden zijn, tenzij gericht op het belang van de gezondheid of de voeding van mens of dier.

Richtlijnen SGF
De Samenwerkende Gezondheidsfondsen zetten zich in voor een beter leven van mensen, maar ook voor meer dierproefvrije innovaties, zodat steeds minder proefdieren nodig zijn. Enkele voorbeelden:

  • in 2012 heeft de SGF criteria geformuleerd voor het dierproevenbeleid, welke de fondsen gebruiken bij het beoordelen van onderzoeksaanvragen;
  • de gezondheidsfondsen hebben daarbij een set vragen ontwikkeld om hun Wetenschappelijke Advies Raden te ondersteunen bij het beoordelen van de noodzaak van het proefdiergebruik;
  • daarnaast adviseert de SGF om opvolging van ARRIVE-richtlijnen op te nemen in onderzoekscriteria. Navolging van deze richtlijnen betekent dat de reproduceerbaarheid van onderzoeken omhoog gaat en dat de kwaliteit van onderzoek verbetert;
  • leden van de SGF hebben een financiële bijdrage geleverd aan ZonMw programma’s op het gebied van alternatieven voor dierproeven;
  • de SGF is vertegenwoordigd in verschillende overleggen en een denktank die zich hard maakt voor alternatieven voor dierproeven;
  • de voorzitter van het bestuur van de SGF nam deel in de ‘Denktank Aanvullende Financiering alternatieven voor dierproeven’, welke in opdracht van het ministerie van Economische Zaken het rapport ‘In transitie! Nederland internationaal toonaangevend in proefdiervrije innovaties’ opstelde;
  • de SGF neemt deel in het coordinatieteam dat aan de slag gaat met de aanbevelingen uit bovengenoemd rapport.

De 21 gezondheidsfondsen van de SGF hebben een gezamenlijk standpunt over de inzet van dierproeven geformuleerd.

Categorieën
Gezondheid en Handicaps Nieuwsbericht Samenwerkende Gezondheidsfondsen

Open access: kennis toegankelijk voor iedereen (juli 2017)

De SGF is van mening dat beschikbaarheid van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek voor iedereen van groot belang is. Zowel voor de eigen achterban, die ontwikkelde kennis wil inzien en wil weten waar de investeringen toe leiden, als voor wetenschappers en professionals die deze kennis kunnen gebruiken om verder onderzoek te doen en de doorontwikkeling naar bruikbare toepassingen te versnellen.

Vrije, gratis toegang tot wetenschappelijke informatie, ook wel “Open Access” genoemd, leidt uiteindelijk tot efficiëntere wetenschap. Het bevordert een effectievere behandeling van aandoeningen en het sneller toepassen van nieuwe behandelingen. Om deze redenen onderschrijft de SGF, met een achterban van 8 miljoen chronisch zieken, het belang van Open Access.

Open Access is een onderdeel van Open Science: een brede beweging om onderzoeksresultaten, data en wetenschappelijke ontwikkelingen vrij toegankelijk te maken. Hiertoe behoort het Open Access publiceren van onderzoeksresultaten, maar ook het openbaar maken van onderliggende data en methoden, zodat deze hergebruikt en gereproduceerd kunnen worden. Open Science in brede zin is niet meer weg te denken uit het wetenschappelijke veld. Bij financiers van onderzoek is het steeds vaker beleid Open Science-principes toe te passen.

De SGF beschouwt het als een maatschappelijke verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de transitie richting Open Science (en daarmee meer transparantie). Daarom zetten ook wij stappen richting Open Science. De volledige overgang naar Open Science vergt tijd, investeringen in mankracht en middelen en aandacht voor risico’s. De SGF volgt de ontwikkelingen binnen het Nationaal Plan Open Science nauwlettend. Overeenkomstig met de in dit plan geformuleerde ambitie, zullen de aangesloten gezondheidsfondsen van SGF inzetten op 100% Open Access publiceren in 2020.

Het standpunt van de gezondheidsfondsen ten aanzien van Open Science is op de website terug te vinden onder ‘Publicaties’.

Categorieën
Gezondheid en Handicaps Nieuwsbericht Samenwerkende Gezondheidsfondsen

Bestuurswisseling SGF (november 2017)

Na zeven jaar van bevlogen voorzitterschap heeft Tom Oostrom (directeur Nierstichting)

op 21 november jl. het voorzitterschap van de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) overgedragen aan Michael Rutgers (directeur Longfonds).

Ook Bernique Tool (directeur MLDS) en Martin van Oostrom (Secretaris Raad van Bestuur Aidsfonds) zijn per 21 november toegetreden tot het SGF bestuur.

Tijdens het voorzitterschap van Tom Oostrom is de SGF uitgegroeid tot een sterk samenwerkingsplatform voor leden en een partij die door beleidsmakers en politici steeds vaker betrokken wordt bij ontwikkelingen op het gebied van onderzoek, preventie en zorg.

Vanuit zijn rol binnen de regiegroep van de Topsector Life Science & Health heeft hij bijgedragen aan de samenwerking tussen het Ministerie van Economische Zaken en de gezondheidsfondsen om publiek-private samenwerking te stimuleren, om zo oplossingen voor de patiënt te versnellen.

Onder zijn voorzitterschap hebben de SGF-leden besloten om vanaf 2018 grote gezamenlijke projecten te starten, waaronder de PPS-programma’s Beter Gezond en Immunologie.

Tom Oostrom is namens de SGF lid van de Kerngroep Transitie Proefdiervrije Innovatie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteitdie streeft naar de transitie van proefdiergebruik naar humane meettechnieken. Deze rol zal Tom Oostrom namens SGF-lid blijven vervullen.

Ook Marina Senten (lid managementteam Hartstichting) heeft op 21 november afscheid genomen van het bestuur SGF.

Zij was zes jaar penningmeester en heeft zeven jaar lang de portefeuille preventie onder haar hoede gehad. In 2014 verscheen het SGF-rapport Toekomstvisie Gezonde Samenleving & de rol van Gezondheidsfondsen.

In het kader van de portefeuille preventie heeft ze meegewerkt aan het versterken van het initiatief Gezonde School, en was zij namens de SGF o.a. lid van de AdviesRaden van het Centrum Gezond Leven van het RIVM en van de Gezond In de Stad van Pharos. Het laatste jaar heeft zij zich bezig gehouden met de ontwikkeling van het gezamenlijk SGF-programma De Gezonde Generatie.

Michael Rutgers hoopt samen met het bestuur het succes van de SGF uit te bouwen. Daarbij ligt een sterke focus op het ontwikkelen van een groot samenbindend preventie initiatief dat Nederland in 2040 in de top 3 van gezondste generaties jongeren ter wereld moet brengen.