Categorieën
Natuurmonumenten

Regie nodig bij zoeklocaties windmolens en zonnevelden Noord-Holland

Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten, Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland, Vogelbescherming Nederland en Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland doen dat appèl in een brief die vandaag is gestuurd. Na Noord-Hollandse gemeenteraden en de Waterschappen kunnen op 24 september Provinciale Staten ‘wensen en bedenkingen’ indienen over de Noord-Hollandse Regionale Energiestrategieën (RES). Ze hebben daarmee een belangrijke sleutel in handen over de toekomst van het landschap in Noord-Holland.

De natuurorganisaties steunen de ambitie van de RES maar vragen om meer rekening te houden met het landschap. Dit vraagt om provinciale regie. Ze maken zich grote zorgen over de grote wateren zoals Gooimeer en Gouwzee, maar ook het Gooi, de omgeving van het Alkmaardermeer, de Hondsbossche duinen en Texel. Willem Hellevoort van Natuurmonumenten: “We hopen dat deze locaties alsnog van tafel gaan. Er zijn voldoende geschikte locaties beschikbaar”.  Als voorbeeld geven de natuurorganisaties het noordelijk deel van de Schermer. Daar bleek lokaal draagvlak tijdens de zogenaamde ‘RES-ateliers, zijn concrete voorstellen gedaan door agrariërs en het heeft een gunstige ligging in het elektriciteitsnetwerk’. Maar het is vreemd genoeg geen zoekgebied. Hierdoor dreigen in de regio Alkmaar vijf windturbines dichtbij de waardevolle binnenduinrand in Schoorl te komen. Dit vinden de natuurorganisaties geen wenselijke en tegelijkertijd onlogische uitkomst van het proces. Ze vragen de Statenleden een actieve rol te gaan spelen in de zoektocht naar geschikte locaties en dit niet (alleen) aan Gedeputeerde Staten overlaten.

Voorkom ‘uitsmeren’ in het landschap

Concentratie van windturbines en zonnevelden heeft de voorkeur van de organisaties. “We moeten voorkomen dat we alles ‘uitsmeren’ in het landschap” aldus Ernest Briët directeur van Landschap Noord-Holland. Ook vragen de organisaties wederom aandacht voor de vogeltrekroutes. Dat deden zij ook in juni toen Provinciale Staten over de concept RES sprak. De provincie is sinds enkele jaren namelijk niet alleen verantwoordelijk voor het Natuurnetwerk Nederland (NNN) maar ook voor de bescherming van kwetsbare diersoorten. De organisaties hopen daarom ook dat belangrijke vogeltrekroutes en gebieden waar veel voedsel voor vogels is alsnog een aandachtspunt worden bij de selectie van zoekgebieden.

Participatie ten voeten uit

In februari dit jaar presenteerden de samenwerkende natuurorganisaties hun visie op de RES van Noord-Holland. Daarin staat waar géén ruimte is voor windmolens en zonneweides vanwege natuur en waardevol landschap en waar plaatsing onder voorwaarden wél zou kunnen. Sinds die tijd hebben de organisaties zich in nagenoeg alle Noord-Hollandse gemeente ingezet om aandacht voor de natuur en het landschap in de RES te vragen. Zie bijvoorbeeld de reacties op de concept RES van deelgebied Noord en Zuid en brieven aan de gemeente Texel en Wijdemeren.

Foto: Menno Schaefer

Dit bericht is afkomstig van de website van Natuurmonumenten:

https://www.natuurmonumenten.nl/noord-holland/nieuws/regie-nodig-bij-zoeklocaties-windmolens-en-zonnevelden-noord-holland

Categorieën
Natuurmonumenten

In beroep tegen uitbreiding garnalenvisserij Ooster- en Westerschelde

Wij zijn ernstig bezorgd over de toenemende druk op de natuur in de Zeeuwse delta. Daarom heeft Natuurmonumenten hoger beroep aangetekend tegen de verleende vergunning voor garnalenvisserij in de Europees beschermde natuurgebieden, de Ooster- en Westerschelde.
De Oosterschelde valt onder het natuurtype Grote Baaien, en is daarin uniek voor Nederland. In heel Europa gaat het slecht met dit type natuur. Uit recent onderzoek blijkt dat negatieve effecten van garnalenvisserij (= bodemberoerende visserij) niet kan worden uitgesloten.

Belangrijke natuur

De Zeeuwse-Delta is van uitzonderlijk groot internationaal belang voor vogels, vissen en ander maritieme leven. Wij vinden dan ook dat de visserijdruk in deze gebieden niet mag toenemen, tenzij vooraf zeker is dat hierdoor geen schade aan de natuur ontstaat. Het hoger beroep diende 21 september 2020 bij de Raad van State. Wij vinden dat alle economische activiteiten in de Ooster- en Westerschelde integraal moeten worden afgewogen in relatie tot de natuurbelangen. 

Voorzorgprincipe

De genoemde gebieden zijn als Natura 2000 (N2000) bestempeld en daarom geldt er een instandhoudingsverplichting en zou er vanuit het voorzorgprincipe moeten worden gehandeld. Als bij voorbaat niet is uit te sluiten dat er negatieve effecten voor de natuur  zijn, mag er geen vergunning worden afgeven.

Toename visserij

Sinds de aanwijzing van de Ooster- en Westerschelde als Natura 2000 gebieden is de visserij intensiteit flink toegenomen. Bij de vergunningverlening werd uitgegaan van 2015 als ijkjaar (beginsituatie) terwijl er in dat jaar al sprake was van een veel hogere visserij intensiviteit t.o.v. het jaar waarin de gebieden werden aangewezen als N2000 gebied.

Daarbij is bovendien bij het bepalen van het aantal visserijuren voor het beoogde ijkjaar een berekening toegepast waardoor het aantal “geviste uren” te hoog uitkomt. Hiermee wordt op twee verschillende manieren een intensievere uitgangssituatie (met meer visserijuren) ingeboekt voor de vergunning.

Biodiversiteit beschermen

In het jaar waarin het vijfde Global Biodiversity Outlook rapport van de Verenigde Naties concludeert dat geen van de biodiversiteitsdoelen die 10 jaar geleden zijn opgesteld is gehaald, in het jaar waarin rapport na rapport ons om de oren slaat met afnemende biodiversiteit wereldwijd, zal ook Nederland haar verantwoordelijkheid moeten nemen.  We moeten grenzen trekken die recht doen aan het belang van de biodiversiteit en de natuur. Niet alles kan overal. De alsmaar toenemende economische activiteiten, in wat onze best beschermde natuurgebieden zouden moeten zijn, vinden wij voldoende reden voor ons bezwaar. Wij denken daarbij de Natuurwetgeving aan onze kant te vinden.

De uitspraak van de Raad van State wordt verwacht over 6 weken (vanaf de zittingsdatum).

Dit bericht is afkomstig van de website van Natuurmonumenten:

https://www.natuurmonumenten.nl/nieuws/beroep-tegen-uitbreiding-garnalenvisserij-ooster-en-westerschelde

Categorieën
Natuurmonumenten

Dempen Heibloemsloot Huis ter Heide is zegen voor natte natuur

De komende weken wordt de diepe Heibloemsloot, die door het zuidelijk deel van Huis ter Heide loopt, gedempt. Deze maatregel staat al heel lang op het verlanglijstje van Natuurmonumenten, omdat dit de natte natuur van het vennengebied zal versterken. De extreem droge zomers van de afgelopen jaren maken deze maatregel nog urgenter. Want zonder de waterslurpende Heibloemsloot wordt het water veel langer in het gebied vastgehouden. En dat is goed voor de natuur!

Kers op de taart van Lobelia

Tien jaar geleden werd het 18 jaar lopende natuurontwikkelingsproject Lobelia afgerond. Het herstelde grotendeels de natte natuur van het oorspronkelijke heide-, en vennengebied.  “Zolang er nog boeren in het gebied actief waren, bleef het afvoeren van water door de sloot nodig”, aldus boswachter Lex Querelle. “Zij waren voor de afwatering van hun gronden afhankelijk van die Heibloemsloot. Nu ook die gronden zijn teruggegeven aan de natuur, heeft de Heibloemsloot geen functie meer”. De diepe sloot heeft een sterk aanzuigende werking op het grondwater en de ondergrondse kwelstroom en moet daarom worden gedempt. “Het is de kers op de taart van het Lobelia-project”, zegt Querelle. “Kostbaar water wordt straks in een zeer groot gebied vastgehouden en dat maakt de natuur dus veel beter bestand tegen lange extreem droge periodes”. Vooral de natte heide, het leefgebied van bijzondere plant- en diersoorten, zal profiteren van een hogere grondwaterstand.

De oranje lijn geeft het deel van de Heibloemsloot weer dat wordt gedempt.

Voorbereidend werk

Voordat de sloot wordt gedempt moet hij eerst worden vrijgemaakt van begroeiing. Maar niet alle bomen wordt verwijderd. “Markante vrijstaande bomen blijven staan” vertelt Querelle. “Er staan een aantal elzen, die juist in het open gebied belangrijk zijn als zangposten voor vogels, zoals de roodborstapuit. En in de zomer kunnen die de Schotse hooglanders van schaduw voorzien. En we houden rekening met de blauwborst door het braamstruweel tussen het vlonderpad en de uitkijktoren te laten staan. Althans wat aan de oostkant van de sloot groeit”.

Dempen met zand uit Huis ter Heide

Om de diepe Heibloemsloot over een lengte van 3 kilometer te dempen is veel zand nodig. In het Lobelia-project, dat tien jaar geleden is afgerond, is daar al rekening mee gehouden. “Een deel van het zand dat toen vrijkwam bij het graven van de vennen hebben wij toen in depot gezet”, vertelt Querelle. “Van het zanddepot bij de Vlindervennen blijven wij af, want dat is inmiddels door de zeldzame knoflookpad in beslag genomen, die diep in het zand overwintert.

De natte natuur, met oa. het vleesetende plantje kleine zonnedauw (hier met gevangen waterjuffer) profiteert van een hogere waterstand in het gebied.

Hoogwaterafvoer

Dit project gaat er voor zorgen dat het water in het gebied wordt vastgehouden. Toch is er volgens berekeningen een kans van 1 keer in de 10 jaar dat er een zodanig hoog waterpeil wordt bereikt in het Blauwe meer, dat er water afgevoerd moet worden om het Spinderspad droog te houden. Omdat het gebied van oost naar west afloopt gaat die afvoer via het vennengebied van Huis ter Heide. Het stroomt dan via het Plakkeven en andere vennen richting het Leikeven. Op de plek waar het water dan de groene route kruist, wordt een wadi aangelegd. Die werkt als een omgekeerde drempel. De laagtes aan beide zijden van de weg vullen zich met water en op het pad stroomt dan slechts een ondiep laagje water, zodat wandelaars er wel doorheen kunnen.

Aanpassing wandelroute

Wil je de werkzaamheden gaan bekijken, wandel dan de 8 km lange wandelroute door het vennengebied.  De route blijft tijdens het werk open. Na de demping van de Heibloemsloot krijgt het lange kaarsrechte pad dat ten zuiden van de vennen loopt een slingerende loop. Dat maakt straks de beleving op de route nog mooier. 

Tekst: Irma de Potter

Dit bericht is afkomstig van de website van Natuurmonumenten:

https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/landgoed-huis-ter-heide/nieuws/dempen-heibloemsloot-huis-ter-heide-zegen-voor-natte

Categorieën
Natuurmonumenten

Start werkzaamheden groeve America

Werkzaamheden in de groeve

De groevewand wordt ontdaan van boom-, struikvormers en klimplanten (clematis). De verruigde groevebodem gaan we licht plaggen om ervoor te zorgen dat de groei van woekerende soorten zoals vlinderstruik en braam tegen wordt gehouden. Aansluitend aan deze werkzaamheden creëren we een toegang naar de achterliggende groeve waar ook opschoonwerkzaamheden gebeuren. De verwachting is dat de werkzaamheden maandag 21 september starten en ongeveer 3 weken duren. De aannemer zet een verkeersregelaar in.

Nieuwe eigenaar

Na een efficiënte grondruiling met Staatsbosbeheer is Natuurmonumenten sinds kort eigenaar van de voormalige dagbouwgroeve America, gelegen in het Biebosch gelegen tussen Valkenburg en Sibbe. Deze dagbouwgroeve America is reeds lange tijd niet meer in gebruik. Diverse zeldzame kalkflora gedijt uitzonderlijk goed in deze (mergel)groeves en is daardoor ecologisch zeer waardevol. 

Beheer van kalkgraslanden en rotswanden

In eerste instantie moet achterstallig beheer weggewerkt worden en dat betekent dat er ook bomen verwijderd dienen te worden. Deze ingreep is dan ook  grootschaliger en duurder. Na de werkzaamheden zetten we schapen begrazing in om de groeve open te houden, zaden te verspreiden en door vertrapping en mest pionier milieus te creëren. Op deze manier wordt op een duurzame manier de gewenste situatie voor de toekomst in stand gehouden. De werkzaamheden voor de kalkflora in groeve America zijn mede mogelijk gemaakt door LIFE Pays Mosan. Dit Europese subsidietraject wil de bevordering van dier- en plantensoorten in de grensregio voor kalkgraslanden en rotswanden financieren. Deze groeve kan dienen als een belangrijke locatie voor beide typen.

Dit bericht is afkomstig van de website van Natuurmonumenten:

https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/genhoes/nieuws/start-werkzaamheden-groeve-america

Categorieën
Natuurmonumenten

Vergunning Wet natuurbescherming voor Brouwerseiland onmogelijk

De belangrijkste reden hiervoor is de toename van stikstofuitstoot. Extra stikstof beschadigt de vegetatie van de duingebieden van Schouwen en Goeree, en mogelijk ook die van de eilanden in de Grevelingen, allemaal beschermde Natura 2000-gebieden. Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben op 3 augustus ook aangegeven dat ze voornemens zijn een dergelijke vergunning te weigeren. De reden hiervoor is eveneens een te hoge stikstofuitstoot tijdens de vier jaar durende bouw, en het naderhand in bedrijf zijn van dit zeer omvangrijke vakantiepark.

In hun zienswijze geven de natuurorganisaties aan dat er door de realisatie van Brouwerseiland zelfs nog veel meer stikstof uitgestoten zal worden dan is aangegeven in de vergunningsaanvraag. Dit bleek na bestudering van de duizenden pagina’s tellende rapporten die adviesbureaus de afgelopen vijftien maanden in opdracht van Brouwerseiland BV geproduceerd hebben.

Halve waarheden en droombeelden

Op het eerste gezicht lijken die rapporten, van gerenommeerde adviesbureau’s, kundig en indrukwekkend. Echter, bij nadere beschouwing blijken conclusies niet alleen op hele waarheden, maar ook op halve waarheden te berusten. Indien gebruik gemaakt wordt van de correcte gegevens, en de berekening op de juiste wijze uitgevoerd worden, voor bijvoorbeeld het zandtransport vanuit de Noordzee, het (vracht)autoverkeer van de bouwvakkers, en naderhand het autoverkeer van  gebruikers van het park, zal de totale stikstof-uitstoot van dit project veel hoger uitkomen dan thans in de rapporten beweerd wordt.

Er wordt in de rapporten over Brouwerseiland een  toekomstbeeld geschetst van een  droom-vakantiepark met ‘zero emission’.  Zo’n droomwereld zal mogelijk ooit een keer ten dele werkelijkheid worden. Maar, vergunningen voor een dergelijk omvangrijk bouwproject kunnen alleen gebaseerd zijn op actuele zekerheden en reële feiten. Het is dan ook uitgesloten dat een natuurvergunning voor dit project verleend kan worden.

Deze zienswijze is ingediend door: Natuurmonumenten, Zeeuwse Milieufederatie, Natuur- en milieufederatie Zuid-Holland, Duinbehoud, Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland, Natuur- en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee.

Dit bericht is afkomstig van de website van Natuurmonumenten:

https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/zuidkust-van-schouwen/nieuws/vergunning-wet-natuurbescherming-voor-brouwerseiland

Categorieën
Natuurmonumenten

Nationaal Park Dwingelderveld is het Stilste gebied

Het stilste gebied

Natuurmonumenten is trots dat het Dwingelderveld is verkozen tot “Het stilste gebied” van ons land. De uitgestrekte grote stille heide van het Dwingelderveld is één van de laatste gebieden met een ongestoorde horizon, waar ’s-nachts duisternis nog echt duisternis is en waar de geluiden van de natuur niet worden overstemd door snelwegen, spoorlijnen of andere geluidsbronnen. Stilte is daarom ook door Natuurmonumenten benoemd als één van de kernwaarden van het gebied.

Stiltebankje als prijs

De Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) die zich al vijftig jaar inzet voor het reduceren van geluidshinder heeft, ter gelegenheid van haar 50 jarig bestaan, aan alle Nederlandse provincies gevraagd “stiltegebieden” in te dienen als kandidaat voor deze uitverkiezing. Een onafhankelijke jury heeft op basis van geluidsmetingen, alsmede het beleid van de betreffende provincies aangaande “stilte gebieden”, bepaald welk gebied zich de Stilste mag noemen. Ter gelegenheid van de uitverkiezing heeft de NSG het stiltebankje beschikbaar gesteld. Het bankje is door de voorzitter van de jury, TV-boswachter Arjen Postma uitgereikt aan de gedeputeerde van de provincie Drenthe, dhr. Tjisse Stelpstra (CU).

Twee criteria

De gemeten geluidwaarden in de genomineerde stiltegebieden liggen op 30 dB(A) of net iets lager en zijn de laagste van alle inzendingen. Een dB(A)-getal kan volgens de jury niet het enige criterium zijn. Ook het provinciale beleid aangaande stiltegebieden is daarbij bekeken. Daarom is aan de drie provincies gevraagd om informatie aan te leveren over hun stilte- en natuurbeleid dat betrekking heeft op het genomineerde gebied. Met deze gebiedsinformatie als aanvulling is de winnaar uitgekozen.

Drie genomineerden

De vierkoppige jury bestaande uit Arjan Postma (TV-boswachter), Ursula Jernberg (fotograaf en ‘verbeelder’ van de stilste plek op Aarde), Kester Freriks (schrijver, o.a. voor de NRC) en Irene van Kamp (RIVM, Centrum voor Duurzaamheid , Milieu-Gezondheid Onderzoek) heeft het ingezonden beeld en geluidsmateriaal van de verschillende provincies beoordeeld. Afgelopen voorjaar zijn de inzendingen teruggebracht tot 3 genomineerden, te weten: de Asbroekheide in de provincie Limburg, het Dwingelderveld in de provincie Drenthe en het Haaksbergerveen in Overijssel

Dwingelderveld winnaar!

De aanleg van de geluidswal tussen de A28 en het Nationaal Park Dwingelderveld is daarbij van doorslaggevende betekenis geweest. Met de aanleg daarvan heeft de provincie getoond dat ze het belang van de stilte koestert en beleid omzet in concrete acties.

Lian Flikkema, boswachter communicatie en beleven Zuid Drenthe

Dit bericht is afkomstig van de website van Natuurmonumenten:

https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/nationaal-park-dwingelderveld/nieuws/nationaal-park-dwingelderveld-het-stilste

Categorieën
Natuurmonumenten

Subsidie voor meer biodiversiteit in de Hoeksche Waard

Binnen de Hoeksche Waard Zoemt wordt in het oostelijk deel het beheer van bermen, dijken en oevers structureel aangepast, zodat meer bloemrijke, ecologisch beheerde verbindingszones ontstaan. Deze zones staan in verbinding met meer natuurgebieden en akkerranden langs agrarische percelen. Na het oostelijk deel, is vervolgens het westelijk deel aan de beurt, en worden onze gebieden als de Tiendgorzen en Korendijkse Slikken ‘aangetakt’.

Brede blik op biodiversiteit

Een groot aantal partijen heeft de handen ineen geslagen en/of wordt er voor dit project nog aan toegevoegd: Hoeksche Waards Landschap, gemeente Hoeksche Waard, Rietgors (boerencollectief), Waterschap Hollandsche Delta, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Voor Natuurmonumenten is dit ook een mooie kans om een bredere blik te krijgen op biodiversiteit, ook buiten de eigen natuurgebieden. 

Samenwerking stimuleren

Het ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds sluit aan bij de doelstelling van het Deltaplan om concrete projecten te steunen van partijen die vanuit een gebiedsgerichte aanpak samenwerken aan herstel van biodiversiteit. Zo willen de partners en supporters van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel laten zien hoe de biodiversiteit herstelt als alle betrokken partijen in een bepaald gebied vanuit een gemeenschappelijke ambitie samenwerken. Dit moet ook leiden tot best practices, die vervolgens in andere gebieden kunnen worden toegepast. Kijk voor meer informatie op www.samenvoorbi…/innovatiefonds .

Dit bericht is afkomstig van de website van Natuurmonumenten:

https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/korendijkse-slikken/nieuws/subsidie-voor-meer-biodiversiteit-de-hoeksche-waard

Categorieën
Natuurmonumenten

Gezamenlijk optreden tegen overlast in de uiterwaarden

Bouwplaats en natuur, maar geen feestlocatie

De Diedensche Uiterdijk is een natuurontwikkelingsgebied waar nu nog klei gewonnen wordt.  Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat (RWS) zijn hier al jaren bezig. Zodra er vanuit de markt vraag naar klei is, wordt hier gewerkt. Het is nu dus een permanente bouwplaats, met de nodige gevaarlijke situaties, als verborgen gaten en steile onstabiele hellingen. Ook bij het illegaal in de Maas springen en duiken vanaf het ponton is het wachten op een ongeluk. “Met name jongeren staan niet bij de risico’s stil. Dit is één van de redenen dat het gebied niet toegankelijk is voor onbevoegden.” Een andere reden is de overlast die veroorzaakt wordt in de wijde omgeving aan beide zijden van de Maas! De boswachter van Natuurmonumenten is helder: “Kabaal, afval, harde muziek. Het hoort zacht gezegd, niet thuis in een natuurgebied. De omgeving en ook wij zijn er helemaal klaar mee.” 

De natuur is al volop aanwezig

De graafwerkzaamheden vinden overdag plaats; de natuur heeft juist ontzettend te lijden onder al dat avondlawaai en afval. Dassen, reeën en veel watervogels zijn verstoringsgevoelig voor grote onrust door grote groepen, veel geluid en dan vooral in de schemer- en avonduren als de dieren actief zijn. In opengestelde natuurgebieden ben je welkom van zonsopgang tot zonsopgang. Zover is het hier nog niet, daarom is de Diedensche Uiterdijk voorlopig dus verboden toegang. En daar gaan de betrokken partijen strenger op toezien. Betrokken partijen als Natuurmonumenten, gemeente, politie en SSib hebben nu afspraken gemaakt hier gezamenlijk tegen op te treden. 

Wacht niet af, neem contact op

De boswachter roept daarbij de hulp in van het publiek en de omgeving:  “Aanpakken van overlast kunnen we alleen samen doen. Als omwonenden, wandelaars of fietsers over de dijk activiteiten zien die niet in de uiterwaarden thuishoren, trek aan de bel. Het gaat om het  gebied tussen Megen en Dieden, ten noorden van de Rulstraat. Neem contact op met het lokale meldingsnummer van politie, 0900-8844 of bij SSib (Samen Sterk in Brabant) met nummer 0900-9965432.”

Dit bericht is afkomstig van de website van Natuurmonumenten:

https://www.natuurmonumenten.nl/nieuws/gezamenlijk-optreden-tegen-overlast-de-uiterwaarden

Categorieën
Natuurmonumenten

36 broedpaartjes van de lepelaar in Nieuwkoopse Plassen

De lepelaars uit de Nieuwkoopse Plassen zijn vertrokken naar Mauritanië om daar de winter door te brengen. Tijd voor boswachter Martijn van Schie om de nesten te tellen. “Bij lepelaars tellen we niet het aantal jongen dat we zien, dit geeft teveel verstoring. Pas achteraf, als alle vogels de kolonie verlaten hebben, tellen we de lege nesten”, vertelt de boswachter van Natuurmonumenten. In totaal hebben er dit jaar 36 paartjes lepelaar gebroed in het Nieuwkoopse Plassengebied. Dit is vergelijkbaar met voorgaande jaren.

Sinds 2009 broeden de kenmerkende vogels in het natuurgebied. Altijd op dezelfde locatie in het rustige deel van de plassen. Deze lepelaars zijn grondbroeders. Die zitten veilig op hun eigen eiland en hebben van weinig dieren iets te duchten. Maar ze zijn erg op hun rust gesteld.

Verlaten nesten

Om inzichtelijk te maken hoeveel lepelaars er gebroed hebben, tellen we elk jaar de lege nesten op de verlaten broedkolonie. “Je hoeft dus alleen maar vanaf de boot deze eilandjes te bekijken en je weet hoeveel paar er gebroed hebben”, vertelt boswachter Martijn van Schie. Het tellen neemt eigenlijk niet meer dan 10 minuten in beslag. In de nesten liggen enkel nog wat witte veren, zelfs de eierschalen zijn weggevreten. Verder wijst niets meer op de drukte van de aanwezigheid van een vogelkolonie.

Verlaten lepelaarnesten
Verlaten lepelaarnesten / Ellen van den Adel

Kijkje in de broedkolonie

Bijzonder is dat iedereen heeft kunnen meekijken met de lepelaars van de Nieuwkoopse Plassen. Door een samenwerking tussen Stichting NestkastLIVE en Natuurmonumenten zendt een webcam namelijk livebeelden uit van het broedeiland in het plassengebied. De camera op www.nestkastlive.nl/lepelaar laat zien dat er erg veel jongen groot zijn geworden op het eilandje.

Hardwerkende ouders

Lepelaarouders werken hard om de jongen groot te krijgen. Tot 7 weken na de geboorte halen ze omstebeurt voedsel in naastgelegen natuurgebieden zoals Ruygeborg of de Groene Jonker. Hier ‘lepelt’ pa of ma in het ondiepe water naar voedsel, voornamelijk stekelbaarsjes. Terug op het nest braken ze dit uit om de jongen te voeren. Wanneer de jongen eenmaal zelf kunnen vliegen, gaan ze samen naar bijvoorbeeld de Groene Jonker. “Vaak zijn de jongen dan een beetje verwend. Ze kunnen nog tot vervelens toe bedelen bij de ouders voor voedsel, maar moeten op een punt toch echt zelf leren om hun eigen kostje te verzamelen”, vertelt boswachter Martijn van Schie.

Lepelaar
Een volwassen lepelaar

Overwinteren in Mauritanië

De lepelaars vertrekken richting Mauritanië om daar de winter door te brengen. De jongen die dit jaar in de Nieuwkoopse Plassen zijn geboren, blijven daar drie jaar. Pas als ze geslachtsrijp zijn, komen ze weer naar ons land om een geschikte broedplek te vinden.

Tevreden over het broedsucces

Boswachter Martijn van Schie is tevreden met het resultaat: “36 nesten is mooi, het wijst er op dat de lepelaars het naar hun zin hebben in het gebied. Er zouden er nog wel wat paartjes bij kunnen, maar het is natuurlijk aan de lepelaar waar ze gaan broeden. Er ontstaan meer broedkolonies in Zuid-Holland, dus ze verspreiden zich. En dat is alleen maar goed.”

Visarend Nieuwkoopse Plassen
Tijdens het tellen kwamen we ook de visarend tegen op de Nieuwkoopse Plassen. / Ellen van den Adel

Tekst: Natascha Hokke / Boswachter

Dit bericht is afkomstig van de website van Natuurmonumenten:

https://www.natuurmonumenten.nl/nieuws/36-broedpaartjes-van-de-lepelaar-nieuwkoopse-plassen

Categorieën
Natuurmonumenten

Nederlandse kust opnieuw bedreigd door bouwplannen

De geschiedenis lijkt zich te herhalen. Toen in 2015 een ongebreidelde en ongeregisseerde bouwdrift onze kust bedreigde, kwamen 108.000 Nederlanders in actie. De campagne Bescherm de Kust resulteerde in het Kustpact, waarin 59 betrokken partijen, waaronder de minister en alle kustgemeenten, afspraken maakten over de ontwikkeling van de mooie maar kwetsbare Nederlandse kust. De kern: er is ruimte voor toerisme en recreatie, maar behoud van natuur en landschap staan voorop. Het Kustpact ambieert het behoud van de kust als grootste vrij toegankelijke ruimte van Nederland. Wat ongerept is moet ongerept blijven. Anno 2020 ziet het er opnieuw naar uit dat de bouwsector op een aantal plaatsen vrij spel krijgt, met mogelijk zware gevolgen voor natuur en milieu, maar ook voor de leefbaarheid aan de kust en in het achterland. In een brandbrief herinneren acht natuur- en milieuorganisaties minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de afspraken in het Kustpact, waarvan zij nota bene ambtshalve voorzitter is.

Landschap en leefbaarheid aangetast

Op verscheidene plekken aan onze kust staan bouwprojecten op stapel, die het landschap en de leefbaarheid van de bewoners aantasten. Een voorbeeld is het plan Brouwerseiland: 315 villa’s aan de Brouwersdam. En dat terwijl het plan al eerder door de Raad van State is vernietigd. De villa’s  veroorzaken niet alleen landschappelijk leed, maar nemen ook de plek van dagrecreanten in.

Zo zijn er meer plannen, die landschappelijk én maatschappelijk veel nadelen hebben. In Schagen (Noord-Holland) en Kijkduin (Den Haag) zijn er ambities om strandhuisjes en -paviljoens te bouwen op ongerepte delen van de stranden. In Noordwijk wil de gemeente het Badcentrum Langevelderslag uitbreiden, gelegen in het Natura 2000 gebied Kennemerland Zuid. Ook hier zeggen de natuurorganisaties: er is ruimte voor toerisme en recreatie, maar de schaal van de plannen moet passen binnen de afspraken van het Kustpact en de provinciale uitwerking hiervan.

Afspraak is afspraak

In een brief aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties spreken de acht natuurorganisaties hun zorgen uit en vragen de minister ervoor te zorgen dat de kustgemeenten de afspraken in het Kustpact respecteren en zo nodig te zorgen voor handhaving.

De brief is ondertekend door de , Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, Zeeuwse Milieufederatie, Stichting Duinbehoud, Natuurmonumenten, Het Zeeuwse Landschap, Het Zuid-Hollands Landschap en Landschap Noord-Holland.

Dit bericht is afkomstig van de website van Natuurmonumenten:

https://www.natuurmonumenten.nl/nieuws/nederlandse-kust-opnieuw-bedreigd-door-bouwplannen