Categorieën
Natuurmonumenten

Sterke impuls natuurinclusieve landbouw in Gelderland

Uitbundig bloeiende akkerranden, kruidenrijke graslanden, herstel bodemleven, houtwallen en voedselbossen. Op alle niveaus worden boeren ondersteund en uitgenodigd om mee te doen met de ontwikkeling naar een toekomstbestendige, duurzame manier van landbouw, natuurinclusief en met een goed verdienmodel. Maar liefst 20 organisaties hebben daarvoor op 7 juli 2020 hun handtekening gezet. Provincie Gelderland is één van de partners in het project en stelt 6 miljoen euro beschikbaar voor de uitvoering.

Over 7 jaar is zoveel mogelijk landbouwgrond in Gelderland op basisniveau natuurinclusief. Dat is één van de doelen van Platform Natuurinclusieve landbouw Gelderland, zoals het samenwerkingsverband heet. Of het nu gaat om verbeteren van de bodem, het aanleggen van bloemrijke akkerranden, het ophangen van nestkastjes, kruidenrijk grasland en/of agroforestry. Natuurinclusief kent vele smaken en niveaus, zodat de individuele boer kan kiezen wat het beste past bij zijn of haar bedrijf. Het platform geeft advies, organiseert praktijkonderzoek, zorgt voor kennisdeling, innovatie, ontwikkelt nieuwe instrumenten en neemt drempels weg. Ook wil het platform ervoor zorgen dat burgers meer betrokken zijn bij de landbouw en dat duurzame productie wordt beloond.

Maatschappelijk initiatief

De 20 partners zijn agrarische organisaties, terreinbeheerders, natuurorganisaties, lokale stichtingen en overheden. Door gezamenlijk op te trekken kunnen zij de individuele boer een goede ondersteuning geven bij het zetten van stappen naar natuurinclusieve landbouw. Vorig jaar presenteerden de maatschappelijke organisaties het Actieplan Natuurinclusieve landbouw. De ambities zijn nu vertaald naar een Uitvoeringsprogramma.

Provincie Gelderland besloot op 8 juli het platform te ondersteunen met 6 miljoen euro. Gedeputeerde Peter Drenth: “Ik ben blij met deze samenwerking en de stappen die gezet worden naar een natuurinclusieve kringlooplandbouw met een duurzaam verdienmodel. Hier zijn veel partijen bij betrokken die deze stap willen zetten. En daarbij is het belangrijk dat dit in de praktijk ook wordt gedragen. En dat gebeurt ook: ik zie dat er veel met agrarisch ondernemers zelf het gesprek wordt aangegaan over hoe zij hun bedrijf kunnen omvormen naar een meer natuurinclusief bedrijf. Er zijn nu maar liefst 25 initiatieven. Zo kunnen we samen ontdekken en uitproberen wat er werkt en wat niet, en wat we nodig hebben om verder te komen. Ik ga graag het gesprek aan om te zien welke rol we daarin als provincie kunnen spelen om dat samen met alle partners en de individuele boeren voor elkaar gaan krijgen”.

Toekomstbestendig

Trekker van het Platform, Petra Souwerbren van Natuur en Milieu Gelderland, is verheugd dat het platform van start gaat: “Het platform is er om vanuit gezamenlijke ambitie en verantwoordelijkheid deze omslag te maken. Met elkaar willen we het mogelijk maken dat individuele boeren stappen kunnen zetten naar een toekomstbestendige, natuurinclusieve landbouw. We hebben alle partijen nodig, zodat we samen zowel de biodiversiteit verbeteren, het streekeigen landschap herstellen én het verdienmodel van de landbouw verduurzamen.”

Landbouw en natuur laten samenwerken

De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst vond plaats bij Landwinkel IJsseloord. De familie Lubbers runt hier al jaren een melkveebedrijf met 175 koeien en 100 stuks jongvee en de bijbehorende landwinkel met een divers assortiment aan streekproducten. Bart Lubbers: “Onze boerderij valt in het Rivierklimaatpark IJsseloord, waarin ook de natuur de ruimte krijgt. Bij het opstellen van het plan hiervoor, heb ik gemerkt dat het lang niet altijd gemakkelijk is om natuur- en agrarische organisaties met elkaar te laten samenwerken. Van oudsher zijn het verschillende bloedgroepen. Toch moeten we samen optrekken, zodat we zowel de natuur als de landbouw toekomstbestendig maken. Een platform als dit kan daarin veel betekenen.”

Partners

Organisaties die meewerken in het platform zijn Natuur en Milieu Gelderland, LTO Noord, VALA, Collectief Rivierenland, Collectief Veluwe, Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk, de Fruitmotor, Stichting GraanGeluk, Doornik Natuurakkers, Heideboerderij Veluwezoom, De Marke, Geldersch Landschap en Kasteelen, Natuurmonumenten, Stichting Landschapsbeheer Gelderland, IVN Gelderland, Gelders Particulier Grondbezit, gemeente Ede, gemeente Brummen, Staatsbosbeheer, Provincie Gelderland.

Dit bericht is afkomstig van de website van Natuurmonumenten:

Sterke impuls natuurinclusieve landbouw in Gelderland

Categorieën
Natuurmonumenten

Meer stikstofreductie nodig door klimaatverandering

Natuurmonumenten waarschuwt dat door klimaatverandering meer stikstofreductie nodig is dan tot nu toe werd aangenomen. Het warme en droge weer zorgde de afgelopen twee jaar voor verhoogde ammoniakconcentraties in de lucht bij natuurgebieden. Met deze trend wordt geen rekening gehouden in de stikstofreductieplannen van het kabinet.

Ammoniakconcentraties in de lucht bij natuurgebieden waren in 2018 en 2019 hoger dan in de jaren ervoor. Dit blijkt uit metingen van het MAN (Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden). De hogere concentraties komen vooral doordat het beide jaren erg warm, zonnig en droog was. RIVM stelt dat hierdoor veel ammoniak uit mest kon verdampen, die bovendien door het tekort aan regen niet snel neersloeg maar via de lucht verder verspreidde naar natuurgebieden. 

Ook 2020 kende een langdurige periode met warm, zeer zonnig en droog weer. In klimaatvoorspellingen wordt bovendien aangegeven dat droge, warme lentes vaker zullen voorkomen. Het is dus te verwachten dat ook in de toekomst meer ammoniak in natuurgebieden terecht zal komen dan waar nu rekening mee wordt gehouden in de stikstofplannen van minister Schouten. 

Natuurmonumenten maakt zich hier ernstige zorgen over. Niet alleen is de stikstofreductiedoelstelling 50% lager dan de commissie Remkes adviseert, er wordt bovendien uitgegaan van een ‘autonome reductie’ die de veranderingen van ons klimaat niet incalculeert. De kwaliteit van de natuur blijft zo steeds verder achteruit gaan. 

Dit bericht is afkomstig van de website van Natuurmonumenten:

Meer stikstofreductie nodig door klimaatverandering

Categorieën
Natuurmonumenten

Erfgoed status voor traditionele bevloeiing van de Pelterheggen

Eeuwenlang is het bevloeien van graslanden overgedragen van generatie op generatie. Vroeger van boer op zoon, tegenwoordig van boswachter op boswachter. Een oud ambacht dat tegenwoordig nog maar op twee plaatsen in Nederland wordt uitgeoefend. Het specialistische werk is sinds deze week toegevoegd aan de lijst van Nederlands immaterieel erfgoed.

Levend erfgoed

Immaterieel erfgoed bestaat uit culturele fenomenen zoals ambachten, feesten en sociale praktijken. Een dynamische vorm van erfgoed dat een schakel vormt tussen heden, verleden en toekomst. Dit jaar is de traditionele bevloeiing van grasland, dankzij Eric Brinckmann van het vloeiweidencomplex in Lankheet, bijgeschreven op de Nederlandse inventarislijst van immaterieel erfgoed.

 “We zijn trots op deze status” vertelt Joris Hurkmans, boswachter bij Natuurmonumenten. “Sinds 1982 hebben we de Pelterheggen in eigendom en werken we aan instandhouding en beheer van het vloeiweidencomplex. Met een goed werkend systeem en bijzondere flora en fauna als gevolg. Collega Michel Hendrix nam vanuit Natuurmonumenten het initiatief om de bevloeiing op de erfgoedlijst te krijgen. Nu twee jaar later zijn we, mede dankzij betrokkenheid van waterschap, gemeenten, de Groote Heide en voormalig gedeputeerde Anne-Marie Spierings, die het aanvraagtraject hebben gesteund, toegevoegd aan de lijst. We zijn blij met de waardering voor ons werk en de vermelding op de immaterieel erfgoedlijst” besluit Joris zijn verhaal.

Traditionele bevloeiing van grasland

Bevloeien is een vorm van landbouwtechniek, waarbij graslanden door stromend water bemest worden met kalk en mineralen uit rivieren, beken en bronnen. Met behulp van de kleinste hoogteverschillen en een ingenieus systeem van sloten en sluizen vloeit het water over de weiden, waardoor een rijk graslandschap ontstaat. Het doel is de grasgroei te stimuleren om uiteindelijk zoveel mogelijk kwalitatief goed gras/hooi te kunnen oogsten. In Nederland wordt dit nog in twee gebieden gedaan: op de ‘Pelterheggen’ in Noord-Brabant en op ‘het Lankheet’ in Twente.

Het vloeiweidencomplex bewonderen? Wandel dan het Vloeiweidenpad of het Tweelandenpad.

Dit bericht is afkomstig van de website van Natuurmonumenten:

Erfgoed status voor traditionele bevloeiing van de Pelterheggen

Categorieën
Natuurmonumenten

Middelste bonte specht in opmars

Tientallen tellers van vogelverenigingen in Twente gaan elk jaar op pad om de vogels te inventariseren. Hoe bijzonder dat deze vrijwilligers op geluid vaak de vogel kunnen traceren. Alsof ze ‘zien’ met hun oren. Na het uitwerkingen van alle tellingen ontvangen we uitgebreide verslagen. Dit jaar staat de middelste bonte specht in de spotlights.

MIBO

De ‘middelste bonte’ heet in de spreektaal van de vogelaars ‘MIBO’. En hoewel voor veel mensen het geroffel van verschillende spechtensoorten hetzelfde klinkt, is de roffel van de ene spechtensoort echt niet hetzelfde als die van een andere soort.  Het vraagt van de vrijwilligers een luisterend oor en veel ervaring. De MIBO lijkt qua uiterlijk op de grote bonte specht maar is iets kleiner. Witte kop, rode pet en zalmroze ‘broek’. De vleugels zijn zwart-wit en hebben een grote witte schoudervlek.

Opwaarts na terugval

De groei was er uit en hier en daar was zelfs sprake van enige teruggang. In 2018 werd het aantal van 292 geldige territoria bereikt en in 2019 waren dat er 355. Maar 2020 overtrof toch nog weer deze aantallen en werden er bijna 400 geldige territoria vastgesteld in Twente. Meer dan 160 territoria vinden we in de gemeente Losser, in de grote oude loofbossen van Egheria, Tankenberg, Paaschberg, Hakenberg, De Riest en het Losserse deel van Singraven.

Dood hout leeft

De middelste bonte specht heeft een grote voorkeur voor oud loofbos, met bomen met ruwe bast, vooral oude eiken. Ook houden ze van open plekken in het bos. In tegenstelling tot de meeste spechten zoekt de MIBO zijn voedsel vaak op de horizontale en ook wel dunne takken. Na 2000 steeg het aantal middelste bonte spechten. De groei startte in het oosten van Nederland.  De vogelbescherming geeft aan dat dit door het klimaateffect kan komen, warmere voorjaren. Ook het bosbeheer is een belangrijke factor. Dode bomen laten we staan, omgevallen bomen laten we liggen. Dood hout is de levensbron voor een heleboel insecten en schimmels maar biedt ook een nest- en schuilplaats voor vogels en andere kleine dieren.

Dit bericht is afkomstig van de website van Natuurmonumenten:

Middelste bonte specht in opmars

Categorieën
Natuurmonumenten

Gespot: Zeldzame moeraswespenorchis

In Twente zijn er verschillende groepen vrijwilligers die ‘monitoren’. Deze groepen ‘tellers’ helpen ons om de bewoners in onze gebieden in kaart te brengen. Meestal gaan ze jaarlijks op pad en tellen dezelfde route op ongeveer dezelfde tijd onder dezelfde weeromstandigheden. Door elke keer onder dezelfde condities te tellen krijgen we een goed beeld over toename of afname van bepaalde dier- en plantensoorten.

Monitoren

Elke vrijwilligersgroep heeft zijn eigen specialisme. We hebben bijvoorbeeld een groep ‘vogelaars’, die zien met hun oren en herkennen aan elk deuntje  de bijbehorende vogel. Maar er zijn ook deskundigen op het gebied van amfibieën of libellen. Misschien kom je ze al struinend en tellend tijdens een wandeling wel eens tegen.

Nachtvlinders

De nachtvlindertellers bivakkeerden pas geleden in de Snippert. Vlak voor het donker verzamelen, frame opbouwen en voorzien van een helderwit laken. Dan een grote lamp erop en kijken wat er komt.  Je zou denken dat alle ‘’motjes’ van die kleurloze bruinbeige vlindertjes zijn. Allemaal een beetje van hetzelfde. Niets is minder waar. Er zijn in Nederland meer dan 900 soorten nachtvlinders. Allemaal met en andere tekening op hun vleugels, andere kleuren en voorkeuren voor voedsel en leefomgeving.

Zeldzaam

In De Snippert trof de vrijwilligersgroep 130 verschillende soorten aan waarvan er twintig nieuw zijn voor dit gebied. Drie soorten zijn zelfs zeer zeldzaam, de tweekleurige tandvlinder, de haagbeukmot en de dennenbandspanner. De tweekleurige tandvlinder heeft de berk nodig. En ‘what’s in a name’ de dennenbandspanner heeft een bandtekening dwars over de vleugels. Om te leven is de dennenbandspanner afhankelijk van dennenbomen. Die zijn er in de Snippert nog volop te vinden, het was immers ooit eens een oud productiebos. Wat de waardplant van de haagbeukmot is mag duidelijk zijn.

Door dood hout nieuw leven

De reden waarom er zoveel nachtvlinders in de Snippert hun plek vonden is vast omdat het er rustig is en natuurlijk ook omdat de juiste bomen en planten voor hen aanwezig zijn. Vroeger was het een productiebos en als je er wandelt zie je het nog aan de oorspronkelijke rechte rijen met bomen. Langzaam maar zeker neemt de natuur het over. Dood hout laten we bijvoorbeeld liggen zodat mossen, schimmels, insecten en andere kleine dieren er een plek vinden. Een minder bekend wandelgebied maar zeker de moeite van het ontdekken waard. Hier download je de wandelroute.

Dit bericht is afkomstig van de website van Natuurmonumenten:

Gespot: Zeldzame moeraswespenorchis

Categorieën
Natuurmonumenten

Vaste vangkraal voor kudde Kettingdijk in Weert

Er komt een vaste vangplaats voor de grazers van Natuurmonumenten aan de Kettingdijk. De komende week bouwt de aannemer een kraal in het natuurgebied aan de Vetpeelweg in Weert. Op deze plek kunnen de runderen ingesloten worden voor bijvoorbeeld een gezondheidscheck of een overplaatsing naar een ander natuurgebied.

Kuddebeheer

De kuddes van het Kempen~Broek leven in natuurlijke sociale kuddes en zijn zelfredzaam. Het aantal dieren van de kudde wordt afgestemd op het gebied en hun gezondheid wordt in de gaten gehouden. Robin Peeters van Natuurmonumenten licht toe: “De grootte van de kudde is onder andere afhankelijk van de beschikbaarheid van voedsel in het terrein. Verder is het belangrijk om inteelt te voorkomen. Daarom is het nodig dat de dieren ingesloten kunnen worden om ze zo te kunnen verhuizen naar andere gebieden. We checken ze dan ook op bijzonderheden”. “In kleine natuurgebieden of bij seizoensbegrazing werken we met een mobiele vangkraal. Hier aan de Kettingdijk leeft jaarrond een flinke kudde taurossen, vandaar dat we op deze plek kiezen voor een permanente vangkraal” aldus de beheerder van het Kempen~Broek.

Sociale kuddes

In het Kempen~Broek leven verschillende sociale kuddes; Schotse Hooglanders, Exmoorpony’s en taurossen. Deze kuddes hebben een natuurlijke leeftijdsopbouw met ongeveer een gelijk deel mannelijke en vrouwelijke dieren. Hechte sociale kuddes beschikken over kwaliteiten als terreinkennis en sociaal gedrag. Zo zijn er koeien- en stierengroepen. In een groep koeien heeft de oudste koe de leiding, ze trekken samen op. Kalfjes groeien op in de koeiengroep en liggen vaak bij elkaar in een crèche. Dominante stierengroepen bezetten territoria waar ook de koeiengroepen zich ophouden. Ze wedijveren onderling door stierenkuilen te graven of met de koppen tegen elkaar te duwen. De dynamiek van het kuddegedrag levert bijzondere en afwisselende natuur op. Zo profiteren warmte minnende insecten van het open zand in de stierenkuilen, kunnen planten kiemen in de open getrapte bodem en verspreiden zaden zich via de vacht van de dieren.

(Om)kijken naar grazers

De kuddes in het Kempen~Broek staan onder regelmatige controle van de kuddebeheerder en vrijwillige veecontroleurs. Echter 24 uur toezicht is niet mogelijk. Daarom zijn alle extra ogen gericht op de grazers welkom. Mocht u als bezoeker aan het Kempen~Broek een dier in nood zien bel dan het nummer van de kuddeverzorger. Dit nummer is 06-20817385 en staat op de blauwe bordjes bij de ingangen van begraasde gebieden

Dit bericht is afkomstig van de website van Natuurmonumenten:

Vaste vangkraal voor kudde Kettingdijk in Weert

Categorieën
Natuurmonumenten

Geen overeenstemming tussen Natuurmonumenten en ondernemers over samenwerking Fort bij Abcoude

Natuurmonumenten meldt dat het helaas niet is gelukt om te komen tot een lange termijn overeenkomst voor samenwerking met de ondernemers op Fort bij Abcoude. Beide partijen werkten aan een ontwikkelovereenkomst voor de herbestemming van het fort. De bedoeling was de ondernemers na verbouwing het fort zou gaan huren voor de exploitatie van een hotel, winkel, lokale ondernemers en feesten en partijen. Helaas bleek dat er op principiële punten geen overeenstemming bereikt kon worden. Natuurmonumenten betreurt de ontstane situatie. “Het is heel jammer dat het niet gelukt om met deze partij tot een overeenkomst te komen, we hebben er veel energie in gestoken”, vertelt Arjenne Bak, gebiedsmanager Vechtplassen bij Natuurmonumenten.

Gedegen en lang traject

Het exploiteren van een fort is geen sinecure. Daarom is Natuurmonumenten in 2017 een zeer gedegen en lang traject gestart om een geschikte ondernemer te vinden. Na een uitgebreide selectie zijn de betreffende ondernemers op basis van hun concept gekozen met de intentie de herbestemming van het fort gezamenlijk verder uit te werken. Afgelopen twee jaar is hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de nieuwe bestemming. “Er is veel werk verricht: Van het ontwerpen van een systeem voor de installaties, brandveiligheid tot ecologisch onderzoek en indeling en gebruik van de verschillende ruimtes. Wij hebben er vanuit ons voornemen om een langdurige huurovereenkomst te sluiten alles aan gedaan om de herbestemming mogelijk te maken, maar zijn er op principiële punten niet uitgekomen”, aldus Arjenne Bak.

Het voorwerk is niet voor niks geweest; de onderzoeken en extra parkeergelegenheid zijn sowieso nodig voor het fort – ongeacht dit besluit. Het is op korte termijn voor alle partijen vervelend dat we er niet zijn uitgekomen, maar Natuurmonumenten is er van overtuigd dat het voor de instandhouding en ontwikkeling van het fort op lange termijn de beste beslissing is.

Herbestemmen voor de toekomst

De beste manier om cultuurhistorisch waardevolle monumenten te behouden voor de toekomst is door te zorgen dat ze op een passende manier gebruikt worden. Bovendien zorgt exploitatie ervoor dat meer mensen de monumenten kunnen beleven. Natuurmonumenten zal dus verder gaan met het plan om het fort te laten exploiteren. Hoe Natuurmonumenten dat gaat doen zal zij in de komende periode uitwerken. Komende zomer gaan de -door de ondernemers geplande- activiteiten zoals de zomercamping gewoon door. 

Dit bericht is afkomstig van de website van Natuurmonumenten:

Geen overeenstemming tussen Natuurmonumenten en ondernemers over samenwerking Fort bij Abcoude

Categorieën
Natuurmonumenten

Marker Wadden eerste zelfvoorzienende eiland van Nederland

Op Marker Wadden, het nieuwste stukje Nederland, is een geheel duurzame en zelfvoorzienende nederzetting gebouwd.

Op Marker Wadden, het nieuwste stukje Nederland, is een geheel duurzame en zelfvoorzienende nederzetting gebouwd. Elektriciteit wordt ter plekke opgewekt met zonnepanelen en als reservebron een slapende windmolen, water komt uit een lokale bron en wordt ter plekke afgevoerd en gezuiverd. Het eiland is niet aangesloten op het landelijke netwerk van elektriciteit, gas, drinkwater of riolering en is daarmee het eerste off grid eiland van Nederland. Ook bij de bouw en inrichting van de gebouwen staat duurzaamheid voorop. Vandaag is de nederzetting geopend.

Bij de aanleg van de nederzetting is vooral de mix van zelfvoorzienende en duurzame voorzieningen uniek. André Rijsdorp, projectleider van de bouw bij Natuurmonumenten: “Het integreren van de verschillende duurzame systemen was een enorme puzzel. Van een geheel zelfvoorzienend systeem zijn geen voorbeelden dus hebben we heel veel zelf moeten uitdokteren. Dat was een flinke uitdaging”.

Passend in duinlandschap

De nederzetting bestaat uit hoogwaardige architectonische gebouwen voor beheer en toezicht, onderzoek door natuuronderzoekers, opvang van bezoekers en vier eilandhuisjes voor de recreatieve verhuur. “Het zijn losse gebouwen die samen een compact geheel vormen en zoveel mogelijk wegvallen in het weidse duinlandschap. Het ontwerp is geïnspireerd op de utopische Sea Ranch in Californië” aldus Franz Ziegler van het architectenbureau Ziegler|Branderhorst. De houten gebouwen zijn gebouwd met hout uit eigen bossen van Natuurmonumenten en zijn grotendeels elders al gebouwd en op transport gezet, zodat er zo min mogelijk verstoring is geweest van de natuur ter plekke. De omvang van de bebouwing van het eiland is beperkt en bedraagt niet meer dan 0.1% van de oppervlakte van de natuureilanden Marker Wadden. De nederzetting ligt op het Haveneiland, het enige van de vijf natuureilanden dat toegankelijk is voor publiek. De andere eilanden zijn natuurgebied.

Marker Wadden

Marker Wadden zijn de nieuwe natuureilanden in het Markermeer en het nieuwste stukje Nederland. Ook de eilanden zijn vooruitstrevend aangelegd met zand, klei, veen en slib uit het Markermeer, een wereldprimeur. De natuurlijk oevers dragen bij aan verbetering van de waterkwaliteit van het meer en de ontwikkeling van nieuwe natuur. Het is een natuurlijk paradijs voor vogels, vissen, insecten en planten en inmiddels ook een unieke recreatiebestemming in het hart van Nederland. Marker Wadden is onderdeel van Nationaal Park Nieuw Land.

Steun

Natuurmonumenten is belangrijkste financier van de nederzetting op Marker Wadden. Dankzij bijdragen van de Nationale Postcode Loterij, Boskalis, het Gieskes-Strijbis Fonds (veldstation voor onderzoekers) en een subsidie vanuit Leader+ met bijdrage van provincie Flevoland en gemeente Lelystad is de nederzetting  gebouwd. IKEA, Forbo Flooring en Cellnex hebben de inrichting en de straalverbinding helpen te realiseren. Landal GreenParks verzorgt de verhuur van de vier eilandhuisjes, 100% van de verhuuropbrengsten komt ten goede aan Marker Wadden.

Foto: Peter Leenen, Straystone

Dit bericht is afkomstig van de website van Natuurmonumenten:

Marker Wadden eerste zelfvoorzienende eiland van Nederland

Categorieën
Natuurmonumenten

Excursies gaan weer van start

Nu de corona-maatregelen vanaf 1 juli verder versoepelen, kunnen ook onze excursies weer van start. Nog niet alles is mogelijk, zo zijn bij een aantal excursies minder deelnemers toegestaan en is vooraf reserveren verplicht. Ook tijdens de excursies vragen we iedereen om voorzichtig te blijven: geef elkaar de ruimte, vermijd drukte en blijf thuis bij griep- en verkoudheidsklachten.

Excursies

Ons aanbod van excursies is zeer gevarieerd. Ga bijvoorbeeld mee met de boswachter om wild te spotten, ontdek het grootste laagveengebied per boot, maak samen met een boswachter een super-de-luxe insectenhuis of bezoek ons cultureel erfgoed onder leiding van gids.

Excursie wild spotten
Geurt Besselink

Meer uitjes

Bekijk de tien favoriete uitjes van onze boswachters of bekijk hier alle excursies en activiteiten die de komende maanden op de planning staan. Handig! In het overzicht zie je gelijk of er nog plaatsen beschikbaar zijn. Oh ja, leden van Natuurmonumenten of van OERRR krijgen altijd korting. 

Spelregels
Het blijft belangrijk om voorzichtig te zijn. Daarom nog even de belangrijkste spelregels:

•Vermijd drukke plekken.
•Houd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar.
•Heb jij of een gezinslid verkoudheid- of griepverschijnselen, blijf dan thuis.
•Het is broedseizoen: blijf op de paden en houd honden aangelijnd.
•Laat papieren zakdoekjes en ander afval niet achter in de natuur.
•Volg de aanwijzingen op borden, posters en van de boswachters ter plekke.

De natuur kan het niet vragen, wij wél

Als iets nóg duidelijker is geworden de afgelopen maanden, is het wel dat natuur onmisbaar is in ons leven. We roepen daarom iedereen op om dit besef om te zetten in steun voor onze natuur. Jij kunt helpen! Door zelf lid te worden, een lidmaatschap cadeau te geven of door producten te kopen in onze bezoekerscentra.

Dit bericht is afkomstig van de website van Natuurmonumenten:

Excursies gaan weer van start

Categorieën
Natuurmonumenten

Nestbescherming Oosterschelde groot succes

De nestbescherming van bontbekplevieren, strandplevieren en scholeksters op strandjes langs de Oosterschelde heeft succes. Afgelopen periode zijn veel van de beschermde nesten uitgekomen waarbij meer dan de helft van de kuikens vliegvlug is geworden. Ook in Kattendijke, waar vorig jaar een nest moedwillig werd vertrapt, zijn drie kuikens groot gebracht.

Vanaf de start van het broedseizoen in april hebben Natuurmonumenten en Nationaal Park Oosterschelde zich ingezet voor de bescherming van kwetsbare grondbroeders langs de Oosterschelde. “De nesten van deze vogels liggen vaak op de grond, tussen de stenen van de dijk, tussen de schelpen op de strandjes of het gras van de dijk”, vertelt boswachter Paul Begijn van Natuurmonumenten. “Dit zijn tevens de plekken waar mensen graag recreëren. Verstoring ligt daarom snel op de loer waardoor nesten steeds vaker mislukken.” Daarom hebben Natuurmonumenten en Nationaal Park Oosterschelde afgelopen tijd op zo’n tien locaties schapenrasters geplaatst op plekken waar bontbekplevieren, strandplevieren en scholeksters broeden. Met succes, want veel van de nesten zijn succesvol uitgekomen.

Hoopgevende resultaten
In totaal zijn binnen het project ruim 90 nesten geteld op strandjes en dijken langs de Oosterschelde. Een groot deel daarvan is goed afgeschermd binnen het raster. Op een aantal plekken werden nesten aangetroffen buiten het raster en op rustigere afgelegen delen langs de Oosterschelde. Boswachter Paul Begijn is positief gestemd bij het opmaken van de tussenbalans. “De resultaten zijn erg hoopgevend en tonen aan dat de genomen maatregelen effect hebben. Gezien de kwetsbare status van de soorten is dit prachtig nieuws. Het geeft moed om het project de komende jaren voort te zetten en waar kan nog breder te trekken.”

Draagvlak omgeving
Volgens Begijn was het ook belangrijk om draagvlak te krijgen bij de omgeving en overheidsinstanties. “Vanaf begin af aan hadden we zowel het waterschap als de gemeentes aan ons zijde. Dit was met name belangrijke voor het kunnen afzetten van de trajecten, die veelal op waterschapsgronden liggen. Maar ook de omgeving heeft goed gereageerd. Mensen respecteerden de afgesloten trajecten en zijn desgewenst een stukje verderop gaan zitten.” Bij Kattendijke werd aanvankelijk zelfs het hele strandje afgezet, waar inwoners graag komen om te genieten van de Oosterschelde. Begijn: “Inmiddels zijn daar drie kuikens succesvol groot gebracht en is een koppel bontbekplevieren zelfs begonnen aan een tweede legsel. Ditmaal wel iets meer in een uithoekje van het strand, waardoor we een deel kunnen vrijgeven voor recreatie.”

Als dank voor de inwoners van Kattendijke en om te laten zien waar we het voor doen, worden de inwoners binnenkort uitgenodigd voor een excursie over kustbroedvogels.

Dit bericht is afkomstig van de website van Natuurmonumenten:

Nestbescherming Oosterschelde groot succes