Categorieën
Lezen en schrijven

Het nieuwe Donorregister: ook duidelijk voor laaggeletterden

Wat betekent de nieuwe donorwet?

Deze wet geldt voor iedereen van 18 jaar en ouder die ingeschreven staat in een Nederlandse gemeente. De overheid vraagt mensen om in het Donorregister in te vullen of zij wel of niet organen en weefsels aan een patiënt willen geven na hun overlijden. Het ministerie van VWS wil via deze nieuwe wet volwassenen die nog geen keuze in het Donorregister hebben ingevuld, stimuleren om dat wel te doen. Nederlanders die hun keuze nog niet vast hebben gelegd in het Donorregister, krijgen vanaf 1 september een brief met de vraag dit alsnog te doen. Wie na ontvangst van een tweede brief van het ministerie van VWS niets invult in het Donorregister, wordt geregistreerd met ‘geen bezwaar’ tegen orgaan- of weefseldonatie.

Begrijpelijke taal voor laaggeletterden

De brief en het formulier die mensen krijgen om hun keuze in te vullen, zijn geschreven op A2-taalniveau. Toch zullen er mensen zijn die hulp nodig hebben bij het begrijpen van de brief en het formulier en het invullen van hun keuze.  Het doel van de samenwerking met het ministerie is dat ook laaggeletterden alle informatie over de nieuwe donorwet begrijpen. Zodat ook zij hun keuze kunnen invullen in het Donorregister.

Samen zorgen we ervoor dat iedereen kan mee doen

Samen met het ministerie van VWS zorgen we ervoor dat taalvrijwilligers en -docenten alle informatie hebben om laaggeletterden te helpen. Denk bijvoorbeeld aan een instructieblad over de donorwet en het nieuwe Donorregister en video’s waarin mensen uitleggen waarom zij welke keuze maken. Ook verwijzen we naar Steffie-module ‘Hoe werkt orgaandonatie’. Daarnaast houden we contact met de Koninklijke Bibliotheek en Stichting Digisterker, die ook actief zijn op dit vlak.

Aanvullend daarop maken we een lesbrief. Deze lesbrief bestaat uit (digi)taalopdrachten bij de materialen van het ministerie van VWS over de nieuwe donorwet. Met de lesbrief kunnen taalvrijwilligers en -docenten laaggeletterden stap voor stap helpen bij het beter begrijpen van informatie over orgaandonatie en de donorwet. En bij het vastleggen van hun keuze in het nieuwe Donorregister. De lesbrief wordt geschreven rond taalniveau 1F/A2 en is in de zomer voor alle taalvrijwilligers en -docenten beschikbaar. Voor en na de zomervakantie informeren we hen daar verder over.

Stichting Lezen en Schrijven wil laaggeletterden helpen met het vinden en begrijpen van informatie over orgaandonatie en de nieuwe donorwet. Dit doen we zodat laaggeletterden ook hun keuze in het Donorregister kunnen invullen. Stichting Lezen en Schrijven heeft geen mening over orgaan- en weefseldonatie. We respecteren ieders keuze en beïnvloeden deze niet.

Categorieën
Lezen en schrijven Maatschappij

Reactie van Stichting Lezen en Schrijven op Staat van het Onderwijs 2020

Lezen is een uitdaging in alle onderwijssectoren

Het percentage Nederlandse 15-jarigen dat risico loopt om laaggeletterd te worden, blijft fors toenemen. Van 17,9 procent in 2015 naar 24 procent in 2018. Daarnaast daalt de leesmotivatie. Al in groep 5/6 van het basisonderwijs hebben leerlingen een lage leesmotivatie. In het voortgezet onderwijs blijkt zelfs dat ongeveer 60 procent van de 15-jarige leerlingen alleen leest als het moet of om informatie op te zoeken wanneer dat nodig is. Bijna de helft van de 15-jarigen vindt lezen zelfs een tijdverspilling. Deze lijn trekt zich door binnen het mbo. Studenten lezen weinig en doen dit niet graag. Ook is er in het mbo minder aandacht voor leesmotivatie. Jongeren worden bijvoorbeeld weinig gestimuleerd om langere teksten of boeken te lezen.

Stichting Lezen en Schrijven maakt zich zorgen over de stijging van het aantal jongeren met een leesachterstand. Waar er sinds 2003 al sprake was van schommelingen scoren jongeren nu aantoonbaar en structureel  lager op hun leesvaardigheid. Daarnaast kan de negatieve leeshouding ervoor zorgen dat jongeren weinig lezen. Dat de daling in leesmotivatie doorbroken moet worden, staat al langer op de agenda. Zo kwam in juni 2019 al een oproep tot een leesoffensief door de Raad voor Cultuur en de Onderwijsraad.  

Thuisonderwijs

De publicatie van het rapport valt samen met de coronacrisis. De meeste leerlingen volgen hierdoor thuisonderwijs. Dit kan problemen opleveren voor bepaalde groepen leerlingen. We weten dat 1 op de 9 ouders met schoolgaande kinderen laaggeletterd is. Uit ervaring weet Stichting Lezen en Schrijven dat wanneer ouders moeite hebben met taal zij hun kind minder goed kunnen helpen met huiswerk. Juist de rol van de ouders binnen het thuisonderwijs is van groot belang. Bij sommige leerlingen nemen de achterstanden die ze al hebben verder toe door het thuisonderwijs. Dat stelde ook de Onderwijsraad al in een advies aan minister Slob. Het is duidelijk noodzaak om ook op het gebied van taal ervoor te zorgen dat de achterstanden van kwetsbare leerlingen ingelopen worden.  

Leescoalitie 

Momenteel heeft de samenleving zijn handen vol aan de coronacrisis. De Inspectie van het Onderwijs wil daarom op een later moment het gesprek voeren over wat de inhoud van deze publicatie betekent voor het onderwijs. De inspectie wil dan in gesprek met de onderwijspartners. De Leescoalitie, waar Stichting Lezen en Schrijven partner in is, gaat graag dit gesprek met de Inspectie graag aan. De Leescoalitie maakt zich sterk voor een geletterd Nederland en pakt de handschoen op om er gezamenlijk alles aan te doen om deze trend te keren. De Leescoalitie bestaat uit Stichting Lezen, de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek, Stichting Lezen en Schrijven, het Literatuurmuseum/Kinderboekenmuseum, de Koninklijke Bibliotheek en Vereniging van Openbare Bibliotheken en het Letterenfonds.   

Categorieën
Lezen en schrijven Maatschappij

Naar een regionaal plan in Gorinchem met het Groeimodel Aanpak Laaggeletterdheid

Snel tot de kern van de zaak

Het groeimodel gebruik je in een werksessie met de kernpartners van een taalnetwerk. Deniz: “Voor de werksessie beoordelen deelnemers individueel maar anoniem de lokale aanpak van laaggeletterdheid. Dat zorgt voor een veilige gespreksomgeving. Je komt daardoor ook snel tot de kern. In een korte tijd bespreek je waar de netwerkpartners staan en waar de knelpunten zitten.”

Resultaat, slagkracht en draagvlak

De methode zorgt ervoor de partners in gesprek gaan over resultaat, slagkracht en draagvlak. Deniz: “Slagkracht gaat over effectiviteit. Hoe werken de partners samen? Zijn er voldoende financiën en worden die goed verdeeld? Hoe gaat het met werven en doorverwijzen en wat is de kwaliteit van het aanbod? Draagvlak gaat over betrokkenheid, communicatie en verantwoordelijkheden. Bij resultaat hebben we het over het bereik van deelnemers, het verbeteren van basisvaardigheden en verbetering van de situatie van deelnemers.”

Concrete verbeterpunten

Als resultaat van het gesprek worden gezamenlijk prioriteiten vastgesteld. “Dat kan gaan over het proces, bijvoorbeeld de betrokkenheid van de partners, maar ook over de inhoudelijke keuzes bij de aanpak van laaggeletterdheid. Bo adviseerde de gemeente Gorinchem om met het groeimodel aan de slag te gaan. Bo: “Eén van de uitkomsten is dat het netwerk meer NT1’ers wil bereiken. In werkgroepen gaan we aan de slag met dat doel. Met het groeimodel is ook het vorig jaar afgesloten Taalpact geëvalueerd. Daarnaast gebruikt het netwerk de uitkomsten als input voor het Gorinchemse regioplan.”

Belangrijk en waardevol

De gemeente Gorinchem is positief over het groeimodel. Wendy Springer beaamt dat. “Het was heel fijn om te weten wat er bij elke partner speelt en ieders belangen inzichtelijk te krijgen. In het gesprek merkten we dat we hetzelfde doel voor ogen hebben. Door het groeimodel werd duidelijk in welke fase elke organisatie zit. De onafhankelijke gespreksleider vroeg goed door. Het was nuttig dat hij geen voorkennis van de lokale situatie had. We gaan nu eerst de vastgestelde doelen concreter maken. Het beeldverslag helpt de kernpartners om de overige netwerkpartners te informeren en mee te krijgen.”

Gespreksleider Deniz was ook tevreden. “Het was een goede bijeenkomst. Mensen vonden het belangrijk en waardevol om van elkaar te horen hoe iemand naar de aanpak kijkt. Ik zag herkenning en bevestiging over wat hen bindt. De gestructureerde aanpak motiveert deelnemers om binnen korte tijd keuzes te maken en dat geeft energie.”

Meer weten?

Stichting Lezen en Schrijven ontwikkelde het Groeimodel Aanpak Laaggeletterdheid in samenwerking met het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht (USBO). De inzet van het groeimodel hoort bij de ondersteuning aan gemeenten van Stichting Lezen en Schrijven. Neem voor meer informatie contact op met een van onze adviseurs in uw regio. Of bel 070 – 302 26 60. Of mail naar info@lezenenschrijven.nl.

Hoe ziet de voorbereiding van een werksessie met het groeimodel eruit?

 • Samen met de betrokken beleidsambtenaar bepalen we vooraf de doelen, de deelnemers, en waar en wanneer de sessie plaatsvindt.
 • Daarna vullen de deelnemers een flitspeiling (korte vragenlijst) in.
 • De resultaten van de peiling gebruiken we in de werksessie.
 • De begeleider zorgt ervoor dat de resultaten van de peiling, de achtergronden van de lokale aanpak en de doelen met elkaar worden verbonden tijdens de sessie.
Categorieën
Lezen en schrijven Maatschappij

Gezond eten en bewegen in eenvoudige taal

Waarom informatie in eenvoudig Nederlands?

Ruim één op de drie Nederlanders van 18 jaar en ouder (36%) is beperkt gezondheidsvaardig. Dat wil zeggen dat zij moeite hebben met het vinden, begrijpen, beoordelen en gebruiken van gezondheidsinformatie. Eén op de zes Nederlanders van 16 jaar en ouder (18%) is laaggeletterd. Dat wil zeggen dat zij moeite hebben met taal en/of rekenen. Alle laaggeletterden zijn beperkt gezondheidsvaardig.

Laaggeletterden vinden informatie over gezond eten en bewegen vaak te moeilijk. Daardoor is het voor hen lastiger om gezonder te leven. Laaggeletterden voelen zich dan ook vaker ongezond en zijn dat ook vaker dan niet-laaggeletterden. Voor hen is het dus belangrijk dat er informatie over gezond eten in eenvoudig Nederlands is.  

Waar gaat het materiaal over en waar is het te vinden?

Diëtisten kunnen de informatie aan cliënten geven, die willen werken aan een gezonder gewicht en moeite hebben met taal. Zo vergroten zij hun kennis. In het materiaal staat informatie over:

 • Lekker en gezond eten
 • De Schijf van Vijf
 • Groente en fruit
 • Gezond koken
 • Energie en bewegen

Aan het eind van elk hoofdstuk volgt een woordenlijst, met betekenissen van moeilijke woorden die in de tekst zijn aangegeven met een ‘*’. Ook zijn een eet- en beweegdagboek toegevoegd, die cliënten kunnen gebruiken.

Diëtisten kunnen het informatiemateriaal downloaden op de site van de NVD.

“Diëtist Linda Traa van Diëtist in Den Haag: “Dit nieuwe materiaal, ga ik gebruiken bij iedereen aan wie ik gezonde voeding wil uitleggen en die de Nederlandse taal niet goed beheerst en het prettig vindt om verduidelijking te krijgen met plaatjes.” “

Categorieën
Lezen en schrijven Maatschappij

Stichting Lezen en Schrijven: houd informatie begrijpelijk en taallessen toegankelijk

Samenwerking 

Vanaf nu werkt Stichting Lezen en Schrijven nog meer samen met Oefenen.nl. Cursisten kunnen daarmee hun taallessen voortzetten. Vrijwilligers en docenten begeleiden de deelnemers met het cursusaanbod.

Begrijpelijkheid

Stichting Lezen en Schrijven heeft een video-animatie over het coronavirus in begrijpelijke taal. De video legt de tips van RIVM uit op het laagste taalniveau. Getekende animaties versterken de korte teksten in beeld en geluid. Organisaties en het Nederlandse publiek kunnen de video-animatie downloaden via lezenenschrijven.nl en onbeperkt gebruiken.

Digitaal 

Voor het basis- en voortgezet onderwijs zijn er steeds meer mogelijkheden om lessen digitaal aan te bieden. Ook in het volwassenenonderwijs bestaat vaak die mogelijkheid. Toch werkt men vaak nog veel met papieren boekjes. Deze situatie vraagt nu om creativiteit, zodat ook het leren voor laaggeletterden door blijft gaan. Creativiteit in het organiseren van toegang tot digitale middelen, zoals mobiele telefoons en tablets. Ook is er telefonische hulp van een docent of vrijwilliger nodig bij het leren. Veel laaggeletterden vinden leren lastig en missen digitale vaardigheden om goed om te gaan met online lesprogramma’s. Daarom is het belangrijk om net als bij het andere onderwijs ook volwasseneneducatie toegankelijk te houden.

Geke van Velzen, directeur-bestuurder Stichting Lezen en Schrijven: 

“De crisis waarin Nederland nu verkeert, is ongekend en maakten we nog niet eerder mee. Het is lastig in te schatten hoe de situatie zich verder ontwikkelt. Stichting Lezen en Schrijven blijft laaggeletterden helpen. Met begrijpelijke informatie over het coronavirus. Alle taallessen zijn inmiddels afgezegd. Het is slecht voor laaggeletterden, die aangewezen zijn op volwassenenonderwijs, om voor onbepaalde tijd stil te blijven staan. Wij werken daarom aan digitale mogelijkheden voor laaggeletterden om die taallessen te blijven volgen. Kunnen lezen en schrijven, vergroot je wereld. En de samenleving wordt sterker als iedereen kan meedoen.” 
 

Of bekijk de video-animatie hier (1’15”).

Categorieën
Lezen en schrijven Maatschappij

Corona in begrijpelijke taal

Het kan niemand ontgaan zijn. Via alle media komt de berichtgeving over het coronavirus continu op je af. Maar het is de vraag of al die berichtgeving op een begrijpelijk niveau is voor de 2,5 miljoen mensen in Nederland, die moeite hebben met lezen en schrijven. Om die reden liet Stichting Lezen en Schrijven een video-animatie maken waarin de tips van het RIVM in begrijpelijke taal worden uitgelegd. Getekende animaties versterken de tekst in beeld en geluid. 

Video’s gebruiken

Iedereen mag deze video’s gebruiken en inzetten. Hoe meer mensen we er samen mee bereiken, hoe groter de kans is dat de RIVM-tips worden opgevolgd. Via onderstaande link kan iedereen de animatie downloaden. Stichting Lezen en Schrijven vindt dat iedereen moet kunnen meedoen in de maatschappij. Toegankelijke dienstverlening helpt daarbij.

Categorieën
Lezen en schrijven

Corona in begrijpelijke taal

Het kan niemand ontgaan zijn. Via alle media komt de berichtgeving over het coronavirus continu op je af. Maar het is de vraag of al die berichtgeving op een begrijpelijk niveau is voor de 2,5 miljoen mensen in Nederland, die moeite hebben met lezen en schrijven. Om die reden liet Stichting Lezen en Schrijven een video-animatie maken waarin de tips van het RIVM in begrijpelijke taal worden uitgelegd. Getekende animaties versterken de tekst in beeld en geluid. 

Video gebruiken

Iedereen mag deze video gebruiken en inzetten. Hoe meer mensen we er samen mee bereiken, hoe groter de kans is dat de RIVM-tips worden opgevolgd. Via onderstaande link kan iedereen de animatie downloaden.

Stichting Lezen en Schrijven vindt dat iedereen moet kunnen meedoen in de maatschappij. Toegankelijke dienstverlening helpt daarbij.

Categorieën
Lezen en schrijven Maatschappij Nieuwsbericht

Succes! Rekenen compleet

Succes! Rekenen is af! In de Bestelportal Taal voor het Leven liggen nu 21 rekenboekjes en 47 rekenkaarten klaar voor iedereen die volwassenen wil helpen met rekenen.

Van de 2,5 miljoen mensen in Nederland die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen, hebben bijna 2,1 miljoen mensen moeite met rekenen. Zij hebben moeite met situaties in hun dagelijks leven waarin getallen, maten of grafieken een rol spelen: Hoeveel korting krijg ik? Welke trein moet ik pakken? Hoeveel verf heb ik nodig?  Laaggecijferd zijn heeft, net als laaggeletterd zijn, grote invloed op iemands dagelijks leven. Zo zijn mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen veel vaker langdurig arm dan niet-laaggeletterden. En mensen die moeite hebben met lezen of rekenen zijn oververtegenwoordigd onder de mensen die zich aanmelden bij schuldhulpverlening. Daarom heeft Stichting Lezen & Schrijven rekenboekjes ontwikkeld. In de training Succes! Rekenen kunnen vrijwilligers leren werken met Succes! Rekenen.

De rekenboekjes van Succes!

De rekenboekjes hebben dezelfde opzet als de lees- en schrijfboekjes. De thema’s van de boekjes sluiten aan op herkenbare situaties voor volwassenen. Daarmee kunnen deelnemers hun rekenvaardigheden verbeteren aan de hand van onderwerpen die ze interessant vinden én die dicht bij hen staan. Er zijn boekjes voor de rekenniveaus: Instroom, 1F en 2F. De boekjes zijn bedoeld voor volwassenen die kunnen lezen op niveau 1F en Nederlands kunnen spreken op niveau B1.

De nieuwe titels zijn:

 • INR6 Koken
 • 1FR6 Werk
 • 1FR7 Hoera, een baby
 • 1FR8 Spelend rekenen
 • 1FR9 Ik leef gezond
 • 2FR3 Voor jezelf beginnen
 • 2FR5 Geld
 • 2FR6 Ouder worden

Ook voor rekenen hebben we een verdiepingsmodule van twee bijeenkomsten die je na de basistraining kan volgen.

Spelend rekenen

Er is één boekje, ‘Spelend rekenen’, dat afwijkt ten opzichte van de andere rekenboekjes omdat het gericht is op ouderbetrokkenheid. Daarbij is niet het beter leren rekenen van de deelnemer het doel, maar het spelenderwijs leren rekenen van het kind of kleinkind. In het boekje kunnen deelnemers in hun rol van ouder oefenen met het spelend leren rekenen met en van hun (klein)kind.

Rekenkaarten

Bij de boekjes is ook een set rekenkaarten beschikbaar. De rekenkaarten geven extra ondersteuning op specifieke rekenonderwerpen zoals rekenen met maten of procenten, maar ook de basisbewerkingen zoals optellen en aftrekken. Op de voorkant van de rekenkaart wordt het rekenprobleem uitgelegd op het niveau van de deelnemer. Op de achterkant staan oefensuggesties voor de rekenbegeleider. In elke boekje zitten standaard korte stukjes uitleg over allerlei rekenonderwerpen. Rekenkaarten zijn bedoeld als uitbreiding of voorkennis bij deze stukjes uitleg. Rekenkaarten zet je dus in als de uitleg in het boekje niet volstaat.

Bestellen nieuw materiaal

Partners kunnen de boekjes en rekenkaarten bestellen in de Bestelportal Taal voor het Leven. De kaarten zijn nu alleen als download beschikbaar. In de loop van 2020 verschijnt de Rekenhulp. Daarin is bijvoorbeeld achtergrondinformatie te lezenover functioneel rekenen en rekenangst. Maar ook over de integratie van rekenen met taal en digitale vaardigheden .

Meer weten?

Heb je vragen? Mail dan naar info@lezenenschrijven.nl. Blijf via onze site en nieuwsbrieven op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Categorieën
Lezen en schrijven Maatschappij

Nieuwe fase in aanpak laaggeletterdheid

Aanpak laaggeletterdheid: voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid

De afgelopen jaren heeft Stichting Lezen & Schrijven samen met tal van partners mooie resultaten behaald. We hebben vele laaggeletterde volwassenen bereikt en taalscholing georganiseerd met de aanpak Taal voor het Leven. Samen zorgden we ervoor dat laaggeletterden in de buurt konden werken aan hun basisvaardigheden. Geke van Velzen: “We zien tegelijkertijd dat het probleem van laaggeletterdheid niet kleiner wordt. We zijn daarom steeds op zoek naar nieuwe manieren om laaggeletterdheid te voorkomen en te verminderen. Naast de ondersteuning van gemeenten in een lokale aanpak van laaggeletterdheid, gaan we de komende jaren nieuwe programma’s ontwikkelen. Dat doen we samen met verschillende partners. We gaan bijvoorbeeld meer werkgevers betrekken, zodat werknemers op de werkvloer kunnen werken aan hun basisvaardigheden. Of we gaan bijvoorbeeld kinderen stimuleren meer te lezen en ouders die moeite hebben met taal bereiken. We maken ons ook zorgen over het feit dat steeds meer jongeren met een taalachterstand van school komen. Dus ook daarvoor werken we samen aan een oplossing. We gaan ons daarnaast met ervaringsdeskundigen hardmaken voor toegankelijke dienstverlening van bijvoorbeeld de overheid.”

Regierol gemeente: advies bij opzetten en uitvoeren

Eén van de Tel mee met Taalmaatregelen is dat er een ondersteuningsprogramma voor gemeenten komt. Hierbij is afgesproken dat gemeenten in regie zijn bij het opzetten van een integrale aanpak laaggeletterdheid. “Wij staan achter die afspraak. Want gemeenten staan dichtbij mensen en zij zijn het beste in staat om de doelgroep te bereiken. De Rijksoverheid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben ons gevraagd gemeenten te helpen bij het opzetten en uitvoeren van een integrale aanpak van laaggeletterdheid. Om ervoor te zorgen dat gemeenten de regierol pakken, werken we hierin vraaggericht. We zijn met gemeenten in overleg hoe we hen het beste kunnen ondersteunen bij beleidsontwikkeling, beleidsuitvoering en kennisontwikkeling.”

Beleids­ontwikkeling: regionaal plan

Gemeenten zijn inmiddels gestart met het ontwikkelen van een regionaal plan. “Een handig instrument hierbij is het Groeimodel Aanpak Laaggeletterdheid. Wij kunnen adviseren over de inzet van dit instrument. Het model helpt gemeenten in beeld te krijgen waar ze staan en hoe ze hun aanpak verder kunnen versterken. Dit kan op zowel lokaal als regionaal niveau. Er zijn al zo’n 30 gemeenten die met het groeimodel aan de slag zijn of hebben aangegeven dat te willen. Het is de bedoeling dat alle arbeidsmarktregio’s in 2020 een beleidsplan opleveren. Op basis daarvan maken we concrete afspraken met gemeenten over onze inzet.”

Beleidsuitvoering: advies, materialen en trainingen

Gemeenten kunnen een beroep doen op diensten, producten en expertise van Stichting Lezen & Schrijven. “Onze lokale adviseurs kunnen bijvoorbeeld adviseren waar goede verbindingen te leggen zijn tussen het onderwijs- en educatiedomein, het sociaal domein en het domein van werken en een leven lang ontwikkelen. Of bijvoorbeeld over structureel screenen en het effectief bereiken van specifieke doelgroepen. Ook zijn er lesmaterialen, diverse trainingen voor professionals en vrijwilligers en instrumenten beschikbaar. Zo kan de Taalmeter in de loop van dit jaar nog efficiënter laaggeletterdheid in kaart brengen.”

Kennisontwikkeling: bijeenkomsten, voorbeelden en expertisecentrum

We gaan ons nog meer dan afgelopen jaren inzetten om de opgebouwde kennis en expertise beschikbaar te maken voor alle gemeenten. “We gaan bijeenkomsten organiseren voor gemeenten en andere organisaties, delen praktijkvoorbeelden en richten een klankbordgroep op met gemeenten om elkaar te versterken. Samen met Movisie gaan we een expertisecentrum vormgeven rond basisvaardigheden, zodat we vraagbaak kunnen zijn voor partners in het veld.”

Samen verder aan de slag

Onze lokale adviseurs zijn momenteel met gemeenten in gesprek om hun regionale programma’s vorm te geven. Voor meer informatie over de samenwerking kunt u contact opnemen met uw contactpersoon van Stichting Lezen & Schrijven. Of bel 070 – 302 26 60 of mail naar info@lezenenschrijven.nl.

Categorieën
Lezen en schrijven Maatschappij Nieuwsbericht

Deelnemers VriendenLoterij steunen aanpak laaggeletterdheid

Steuntje in de rug

Margriet Schreuders, hoofd afdeling goede doelen VriendenLoterij: “De VriendenLoterij helpt mensen om een volwaardig en mooi leven te leiden. We steunen goededoelenorganisaties die een extra steuntje in de rug geven aan mensen die dat nodig hebben zodat zij mee kunnen doen in de samenleving. Met de eenmalige toekenningen van dit jaar vragen we aandacht voor urgente en actuele maatschappelijke onderwerpen: armoede in Nederland, schuldenproblematiek en structurele hulp voor mensen met een beperking en kwetsbare mensen”.

Schuldenproblematiek en armoede

Gemiddeld duurt het vijf jaar voordat een huishouden met financiële problemen om hulp vraagt. Daardoor lopen schulden onnodig op. Het betreft vaak mensen met financiële stress en zorgen vanwege ziekte, werkloosheid of eenzaamheid. Hier wil de VriendenLoterij iets aan helpen doen. De grootste schenking is daarom voor SchuldenlabNL, dat 1 miljoen euro ontvangt. Deze stichting verbetert de samenwerking tussen private en publieke partijen op het gebied van schuldhulpverlening. Zij kan zo schulden bij mensen eerder signaleren, voorkomen en mensen met schulden door middel van de juiste interventies helpen. Andere goede doelen werkzaam op het gebied van schuldenproblematiek en armoede die een eenmalige schenking ontvangen, zijn het Jeugdeducatiefonds (440.000 euro), Stichting Move (300.000 euro), Stichting StreetPro (200.000 euro) en de John de Wolf Sportfoundation (100.000 euro).

Structurele inclusie van kwetsbare groepen

Vier organisaties die zorgen voor structurele inclusie van kwetsbare groepen ontvingen een cheque van 200.000 euro. Dit zijn Emma at Work, Everyday Heroes, Stichting Met je hart, en Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan. Met de schenkingen kunnen deze organisaties ertoe bijdragen dat ook kwetsbare groepen structureel mee kunnen doen in de samenleving en een volwaardig leven kunnen leiden.

61,8 miljoen voor het goede doel

Dankzij de loterijdeelnemers gaat van ieder lot tenminste 40% van de inleg naar het goede doel. Daardoor kan de VriendenLoterij in 2020 een totaalbedrag van 61,8 miljoen euro schenken aan goede doelen die werkzaam zijn op het gebied van gezondheid en welzijn.

Meespelen voor Stichting Lezen & Schrijven

Kans maken op mooie prijzen en tegelijk Stichting Lezen & Schrijven steunen? Dat kan!