Categorieën
Kansfonds

Provincie Limburg en Kansfonds lanceren Robin Jung Fonds voor een Krachtig en Vitaal Limburg

Vanaf 18 september 2020 kunnen (kleinschalige) burgerinitiatieven een bijdrage aanvragen van maximaal € 10.000,- bij het ‘Robin Jung Fonds voor een Krachtig en Vitaal Limburg’. Kansfonds en de provincie Limburg werken hierin nauw samen om projecten mogelijk te maken die de situatie van kwetsbare Limburgers verbeteren.

Vanuit het ‘Robin Jung Fonds voor een Krachtig en Vitaal Limburg’ willen Kansfonds en de Provincie Limburg (kleinschalige) burgerinitiatieven steunen die kwetsbare Limburgers helpen om hun situatie te verbeteren. De focus ligt op mensen die in armoede leven, eenzaam zijn, in onveiligheid leven, een taalachterstand hebben, laaggeletterd of digibeet zijn, en op de integratie van nieuwe Limburgers.

De inzet van en in vitale gemeenschappen is een belangrijk uitgangspunt. Daarom steunt het fonds initiatieven gericht op zingeving, sociaal maatschappelijk participeren, dagelijks functioneren en kwaliteit van leven van kwetsbare groepen.

Op weg naar een vitale Limburgse samenleving

Het ‘Robin Jung Fonds voor een Krachtig en Vitaal Limburg’ is ondergebracht als Fonds op Naam bij Kansfonds, waarmee het een krachtig en effectief instrument vormt op weg naar een vitale Limburgse samenleving. Tot en met 2023 stelt de Provincie Limburg € 300.000,- beschikbaar voor dit nieuwe fonds. Maatschappelijke organisaties kunnen een bijdrage aanvragen van maximaal € 10.000,- bij het fonds.

“Wij zijn dankbaar dat we samen met de Provincie Limburg de kansen voor de meest kwetsbare groepen in Limburg kunnen verbeteren. Nog vóór de officiële lancering vandaag hebben we al 2 bijzondere burgerinitiatieven vanuit het Robin Jung Fonds kunnen financieren. Met elkaar blijven we ons inzetten voor de kwetsbaarsten in de samenleving” aldus Henriëtte Hulsebosch (directeur Kansfonds).

Het fonds is vernoemd naar een op jonge leeftijd overleden Limburgse die op geheel eigen wijze een stempel heeft gedrukt op de wereld om haar heen. Gedeputeerde Robert Housmans (Sociale Agenda, Zorg en Veiligheid): “We willen ook laten zien dat iedereen in Limburg meetelt, meedoet en van betekenis kan zijn voor anderen. De meervoudig gehandicapte Robin Jung deed dat met haar onbevangenheid en had daarmee grote impact op het leven van haar ouders en broers.”

Aanvragers kunnen voor meer informatie en de beoordelingscriteria terecht op deze pagina.

Kansfonds en de Provincie Limburg kijken uit naar een vruchtbare samenwerking! Lees hier het nieuwsbericht van Provincie Limburg over de samenwerking.

Dit bericht is oorspronkelijk afkomstige van de website van Kansfonds:

https://www.kansfonds.nl/nieuws/2020/09/18/provincie-limburg-en-kansfonds-lanceren-robin-jung-fonds-voor-een-krachtig-en-vitaal-limburg/

Categorieën
Kansfonds

Alle jongeren een thuis

Thuisloosheid bij jongeren in Nederland

In Nederland leven 12.000 geregistreerde dak- en thuisloze jongeren. Zij zijn een bij uitstek kwetsbare groep. Jong en nog volop in ontwikkeling. Dak- en/of thuisloos zijn wordt vaak geassocieerd met het niet hebben van een dak boven je hoofd en overnachten op straat of in een opvang. Het ligt echter ingewikkelder. Hoewel sommige jongeren inderdaad op straat of in een opvang overnachten, slapen veel jongeren bij vrienden op de bank. Ze noemen zichzelf bankhoppers. Wat beiden gemeen hebben, is dat ze geen eigen huis hebben en worstelen met meerdere complexe problemen tegelijk: schulden, geen opleiding of werk, gebrek aan levensvaardigheden en middelengebruik. De meervoudige problemen van deze jongeren vragen om een integrale aanpak.

Wat heeft Kansfonds al gedaan voor thuisloze jongeren?

In 2014 is Kansfonds een programma gestart voor thuisloze jongeren. In zes jaar tijd zijn 23 projecten gefinancierd die bouwen aan het geloof in eigen kunnen van jongeren en zijn in samenwerking met Instituut voor Publieke Waarden (IPW) innovatieve projecten gestart, die bijdragen aan structurele oplossingen voor jongeren. In dit programma zijn mooie resultaten bereikt. We hebben veel jongeren kunnen helpen, geleerd wat succesfactoren zijn voor projecten, we zijn ondertussen nauw betrokken bij het Actieprogramma Dak- en thuisloze jongeren van het ministerie van VWS, hebben de problematiek van thuisloze jongeren hoger op de politieke agenda gekregen en hebben veel expertise en netwerk opgebouwd.

Tegelijkertijd verdriedubbelde de afgelopen tien jaar het aantal thuisloze jongeren in Nederland. Het is onmogelijk ons programma een succes te noemen als het probleem alleen maar groter is geworden. Reden genoeg om het vervolg van ons programma over een andere boeg te gooien: met meer ambitie en lef, waarbij we gaan doen wat nodig is om de systemen te veranderen die oplossingen tegenwerken.

Ons ideaal: een thuis voor alle jongeren

Kansfonds heeft de diepgewortelde visie dat elk mens telt. Daaruit vloeit voort dat elk mens het recht heeft op een menswaardig bestaan. Dit is een recht dat altijd blijft bestaan en niet verdiend hoeft te worden. Een recht zonder tenzij of maar. Deze visie wordt ook juridisch gestut door de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Vanuit deze visie is ons ideaal: een samenleving waar voor alle jongeren een thuis is.

Wat is een thuis?

Dak- en thuisloze jongeren geven zelf aan dat een thuis meer is dan alleen een dak boven het hoofd. Het is een stabiele plek waar de kwaliteiten en het toekomstperspectief van de jongeren voorop staan. Een thuis betekent voor hen:

 1. Een dak boven het hoofd
 2. Toekomstperspectief (scholing, werk of dagbesteding)
 3. Bestaanszekerheid (inkomen, geen schulden)
 4. Ondersteuning en zorg (één vast contactpersoon, informeel netwerk)
 5. Talentontwikkeling (zelfvertrouwen, ervaringsdeskundigheid)

Ondanks alle goede bedoelingen van overheid en instanties lijkt ons ideaal soms ver weg. De hulp is vaak versnipperd, er wordt nauwelijks samengewerkt en wet- en regelgeving werkt oplossingen tegen. Daarbij wordt de cultuur van onze verzorgingsstaat gevoed door wantrouwen, terwijl deze jongeren juist een plek nodig hebben waar ze zich veilig voelen, waar zij zich mogen laten horen, waar geluisterd wordt en waar vertrouwen is.

Er is heel veel onderzoek gedaan naar waarom het systeem in Nederland er niet in slaagt alle jongeren een veilig thuis te bieden. Maar alleen wijzen op wat niet werkt, leidt uiteindelijk onvoldoende tot verbetering. Wij zijn ondertussen tot de conclusie gekomen dat het bijsturen van het huidige systeem dak- en thuisloze jongeren niet genoeg vooruit gaat helpen. Er is een structurele verandering nodig: een andere manier van denken en doen. Anders blijft het dweilen met de kraan open. Gelukkig zien we steeds meer mensen en projecten die van de gebaande paden afwijken. Wat als we die innovatieve en alternatieve aanpakken niet meer als losse projecten zien, maar als een gezamenlijke poging het systeem te verbeteren?

Wat gaan we doen?

Verandering komt tot stand door een goed functionerend en breed gedragen perspectief te bieden. Dat gaan we doen door op een gestructureerde wijze te laten zien hoe het wél kan. We gaan voorleven wat er nodig is om een thuis voor alle jongeren te realiseren en vertalen dit in toepasbare kennis voor gemeenten, instanties en maatschappelijke organisaties. Zodat ze niet alleen anders gaan denken, maar met een concreet handelingsperspectief ook anders gaan doen. Wij nemen hierin een stimulerende en verbindende rol en doen wat nodig is.

Verandering vindt plaats als er voldoende mensen achter het nieuwe perspectief staan en als dit perspectief betrouwbaar en stevig genoeg is. Daarom nodigen we iedereen uit, die met anders denken en doen een substantieel aandeel kan leveren in het terugbrengen en voorkomen van dak- en thuisloosheid onder jongeren, om zich aan te sluiten bij dit programma: een community of change.

Hoe gaan we dat doen?

We gaan maximaal 15 projecten financieren die werken aan een thuis voor jongeren. We doen deze selectie in samenwerking met voormalig dak- en thuisloze jongeren. Alle projectpartners in dit programma worden opgeleid tot actieonderzoeker. Daarnaast nodigen we ook andere relevante partners op dit thema uit om actieonderzoeker te worden. Actieonderzoek is een methodiek waarbij er constant gereflecteerd wordt op waarom iets wel of niet werkt en waarin belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding een belangrijk onderdeel zijn. Maar dat is nog niet alles.

Soms is er een breekijzer nodig voor het realiseren van een nieuwe oplossing voor een probleem. Iets wat nog niet eerder gedaan is, maar laat zien hoe het wél kan. Super stoere, vernieuwende ideeën die niemand kan of durft te financieren, maar die wel nodig zijn om een verandering te forceren. Denk hierbij aan het verstrekken van een minimahypotheek aan tienermoeders of het laten ombouwen van leegstaande kantoren tot woningen voor jongeren. Wij gaan elk jaar in overleg met jongeren, projectpartners, beleidsmakers, politici en andere stakeholders om zo’n baanbrekend idee mogelijk te maken.

Om een samenleving te realiseren waarin alle jongeren een thuis hebben, zullen we mensen moeten overtuigen en zal beleid moeten veranderen. Dit doen we door samenwerking met strategische partners. Zwerfjongeren Nederland bijvoorbeeld die gespecialiseerd is in de lobby richting gemeenten. IPW die een kei is in het trainen van beleidsmakers tot actieonderzoekers en zo al veel tegenwerkende systemen heeft weten te veranderen. Maar denk ook aan partners als Housing First, waarbij de toewijzing van een woning de start is van een traject waarbij zelfstandig wonen het doel is. En natuurlijk het ministerie van VWS, waar we nu ook al veel mee samenwerken.

Net als onze (project)partners, stelt ook Kansfonds zich tijdens dit programma op als actieonderzoeker. We gaan met dit programma iets heel nieuws en ambitieus doen en een flinke stap verder dan in onze eerdere programma’s. We gaan onze expertise en netwerken koppelen aan wat we in de praktijk tegenkomen. We kijken waarom sommige dingen wel werken en andere niet. Dat betekent dat we niet helemaal kunnen voorzien hoe het programma precies gaat verlopen en er ruimte moet zijn voor aanpassingen om gaandeweg misschien andere keuzes te maken. Maar één ding is zeker: we staan volledig ten dienste van een oplossing voor de problemen van dak- en thuisloze jongeren. Wie doet er met ons mee?

Dit bericht is oorspronkelijk afkomstige van de website van Kansfonds:

https://www.kansfonds.nl/nieuws/2020/09/14/alle-jongeren-een-thuis/

Categorieën
Kansfonds

Corona legt structurele armoede genadeloos bloot

Sinds het uitbreken van de coronacrisis zien we om ons heen dat een grote groep mensen nog dieper in de problemen raakt dan ze al zaten: mensen die al in de marge van de samenleving leven en overal tussen wal en schip vallen. Bijvoorbeeld mensen in armoede, dak- en thuislozen en mensen zonder papieren.

Uit het hele land komen noodkreten over mensen die nu niet of nauwelijks meer te eten hebben. Reserves die normaal nog voor handen waren raken op, informele hulp die voorheen geboden werd, viel stil. Ongedocumenteerden die altijd voor zichzelf kunnen zorgen, raken banen kwijt en zien geen mogelijkheid om in hun basale levensbehoeften te voorzien.

Gelukkig zijn sinds het begin van deze crisis in het hele land particuliere initiatieven opgestart om mensen van voedsel te voorzien. In de maanden die volgden zijn twee dingen heel duidelijk geworden: de groep mensen die in armoede leeft en afhankelijk is van noodhulp groeit door de gevolgen van de crisis én er is een hele groep mensen in armoede die nooit bereikt werd door enige vorm van hulpverlening. Door het opstarten van vele vormen van kleinschalige (buurt)hulp kwamen mensen in beeld die tot dan toe onzichtbaar bleven in de hulpverlening. Kortom: de coronacrisis heeft de grootte van het probleem van structurele armoede genadeloos blootgelegd.

Fondsen hebben de handen ineengeslagen

Daags na de toespraak van premier Rutte half maart heeft een aantal fondsen de handen ineengeslagen en samen naar oplossingen gezocht. In eerste instantie door het oprichten van het platform Kleine Coronahulp o.l.v. de Haella Stichting. Een platform waar 23 (vermogens)fondsen aan meedoen, waaronder Fonds 1818 en de Fundatie Santheuvel Sobbe. Inmiddels zijn hieruit al bijna 200 initiatieven gefinancierd. Kansfonds heeft op eigen kracht inmiddels ook al ruim 100 initiatieven gesteund en is in gesprek gegaan met andere fondsen om tot gezamenlijke oplossingen te komen. Stichting RCOAK is half maart ook gelijk van start gegaan met noodhulp in Amsterdam.

‘Er is dringend behoefte is aan structurele oplossingen’

Onderzoek onder maatschappelijke initiatieven naar voedselnood in Nederland

Nu de crisis langer aanhoudt, is het hoogstnoodzakelijk te zoeken naar oplossingen op de langere termijn. Om de reikwijdte van de voedselnood beter in kaart te brengen, hebben bovengenoemde fondsen in samenwerking met SUNN, het Rode Kruis en Voedselbanken Nederland een onderzoek gedaan.

Op dit moment zijn er twee groepen die het hardst geraakt worden:

 1. De groep mensen die net buiten de criteria van de voedselbank vallen. Als het besteedbaar inkomen (na aftrek van vaste lasten) hoger ligt dan 45% van het benodigde minimum, kom je hiervoor niet in aanmerking. Als je dus de helft aan besteedbaar inkomen hebt, kom je niet in aanmerking.
 2. Mensen zonder papieren, met name de groep die altijd wel voor zichzelf kon zorgen door banen in schoonmaak, horeca, sierteelt, en die nu hun hele inkomen zien wegvallen, geen recht op uitkering hebben en ook niet mogen aankloppen bij de voedselbank.

Doel van het onderzoek is om duidelijk te krijgen hoe groot deze groepen zijn, welke groepen er nog ontbreken en hoe de hulpinitiatieven de noden na 1 september 2020 inschatten. Aan het onderzoek namen 110 initiatieven uit het hele land deel.

Belangrijkste conclusies

 • 42% van de mensen die bereikt werden met voedselhulp vallen net buiten de criteria van de voedselbank;
 • 21% van de mensen die bereikt werden zijn ongedocumenteerd (met name arbeidsmigranten die normaal nooit een beroep doen op voorzieningen). In Amsterdam ligt dit percentage veel hoger, op 67%.

Van de 110 organisaties die de enquête hebben ingevuld, geeft de helft aan dat de voedselhulp nog meer dan 9 maanden nodig is en dat een groot deel van hen de fondsen zien als belangrijkste bron van financiering. Daarbij wordt wel opgemerkt dat na de kortdurende fase van noodhulp, er nu dringend behoefte is aan structurele oplossingen. Hierbij wordt duidelijk een rol gezien voor de overheid, zowel landelijk als lokaal.

Voor de fondsen is het duidelijk dat er actie nodig is op:

 1. De structurele problematiek van mensen die net buiten de voedselbank vallen en die zicht op inkomen en andere inkomsten hebben zien wegvallen door de crisis;
 2. Ongedocumenteerden, met name de arbeidsmigranten die tot nu toe buiten beeld waren omdat ze zichzelf konden redden.

Tegelijkertijd willen de fondsen ervoor waken dat er nieuwe afhankelijkheden worden gecreëerd. Daarom wordt er nauw samengewerkt met Voedselbanken Nederland en het Rode Kruis en wordt samenwerking met gemeenten en andere organisaties op lokaal niveau gestimuleerd. Een aantal fondsen heeft nog steeds financiering openstaan voor coronaprojecten. Er vindt coördinatie en afstemming plaats om zo goed mogelijk initiatieven te kunnen beoordelen en ondersteunen.

Wij maken ons grote zorgen om de groep mensen die verder in armoede zakt. De uitkomsten van de enquête zullen we daarom breed onder de aandacht brengen bij gemeenten, het ministerie van SZW en andere stakeholders.

Dit bericht is oorspronkelijk afkomstige van de website van Kansfonds:

https://www.kansfonds.nl/nieuws/2020/09/11/corona-legt-structurele-armoede-genadeloos-bloot/

Categorieën
Kansfonds

Kansfonds verlengt noodhulp

De noodzakelijke maatregelen die genomen zijn om het coronavirus te bedwingen, zijn inmiddels iets versoepeld. Maar de gevolgen van de corona epidemie zorgen met name bij kwetsbare groepen nog steeds voor veel problemen. Meer mensen raken in nood door de toenemende werkeloosheid en er is nog weinig perspectief voor de groepen die al kwetsbaar waren.

De afgelopen tijd hebben we vele initiatieven gesteund die insprongen op de acute nood. Hier zijn veel mensen mee geholpen. Hier lees je meer over de initiatieven die we gesteund hebben. Omdat de nood nog steeds heel groot is, hebben wij voor dak- en thuislozen, ongedocumenteerden en mensen die in grote armoede leven onze noodhulp nu verlengd tot eind 2020. Wij dragen onder andere bij aan leefgeld, menswaardige opvang en voedselvoorziening voor deze kwetsbare groepen. Daarna kijken we opnieuw of extra noodhulp noodzakelijk blijft. Wil je meer weten over de hulp die Kansfonds biedt of een aanvraag indenen? Lees dan hier verder.

Dit bericht is oorspronkelijk afkomstige van de website van Kansfonds:

https://www.kansfonds.nl/nieuws/2020/09/07/kansfonds-verlengt-noodhulp/

Categorieën
Kansfonds

Gewoon Geld Geven

Armoede in Nederland

Er zijn boeken vol geschreven over de gevolgen van armoede. En die gevolgen liegen er niet om. Armoede werkt negatief door op bijna alle levensgebieden. Mensen die leven in armoede hebben doorgaans een slechtere gezondheid, eten en wonen slechter, leven vaker in een sociaal isolement en armoede kan op den duur zelfs het denkvermogen beperken. De gevolgen voor kinderen die opgroeien in armoede zijn nog groter. Dit leidt vaak tot achterstand die nauwelijks is in te lopen.

Schulden

Wat doet Kansfonds aan armoede?

De afgelopen vijf jaar hebben we de aandacht voor opgroeien in armoede in een versnelling gezet. We hebben 54 projecten gesteund die de draagkracht van kinderen in armoede helpen vergroten. Hiermee hebben honderden kinderen geleerd hoe ze tegenwicht kunnen bieden aan de negatieve gevolgen van leven in armoede. En daarmee de kans op een betere toekomst vergroot.

De ontwikkelingen binnen Kansfonds hebben in de tussentijd ook niet stilgestaan. Wij hebben nog meer focus aangebracht in ons werk: wij willen helpen waar niemand anders dat doet of durft. Én vooral doen wat nodig is. Best een beetje stoer dus. En we geloven hierin met hart en ziel omdat we weten dat onze toegevoegde waarde dan het grootst is.

Mensen die in armoede leven hebben veel verschillende problemen, maar één is er gemeenschappelijk: er is te weinig geld. Dit leidt tot stress. Stress zorgt ervoor dat mensen een korte-termijn focus krijgen en dat leidt vaak tot (meer) schulden en nog meer armoede. Het gebrek aan geld zet een voortdurende rem op werken aan een florissantere toekomst. Dit roept een interessante vraag op: wat gebeurt er als je mensen in armoede geld geeft?

In Nederland zijn er nog geen voorbeelden van deze soort interventie. In het buitenland wel en die zijn zeer succesvol. Het dichtst bij huis is een experiment uit 2009 in Londen, waar 15 daklozen ieder £ 3.000,- kregen. Eerdere pogingen om ze onderdak en hulp te geven waren allemaal mislukt. Anderhalf jaar later hadden ze allemaal stappen gezet. Ze accepteerden opvang, volgden cursussen, leerden koken, kickten af, bezochten hun familie en maakten plannen voor de toekomst. De helft had zelfs een dak boven het hoofd. Het succes van deze aanpak werd verklaard door het geven van zelfbeschikking en vertrouwen. The Economist concludeerde: ‘De efficiëntste manier om geld te besteden aan daklozen is het ze gewoon geven.’ Verder is er de Give Directly beweging, die hoog scoort in de top 10 van GiveWell, de organisatie die de impact van goede doelen meet. De OESO (denktank van rijke landen) geven in het boek ‘Just give money to the poor’ uit 2010 verschillende voorbeelden van het succesvol geven van geld. De voordelen zijn onmiskenbaar: de armoede neemt af, er zijn veel lange termijn voordelen in inkomen, gezondheid en belastingopbrengsten én de programma’s zijn goedkoper.

Doen wat nodig is

Wij gaan een pilot doen waarin we in Nederland mensen in armoede geld geven. Daarmee maken we het mogelijk dat gezinnen in armoede zelf bepalen waar ze het meeste behoefte aan hebben. Een oplossing die simpel en vernieuwend is en uitgaat van een positief mensbeeld. Ingewikkelde problemen vragen niet altijd een ingewikkelde oplossing.

De Hogeschool van Amsterdam onder leiding van armoedelector Roeland van Geuns gaat dit experiment uitvoeren. We beginnen in 2020 met een pilot, omdat er nog veel te leren en onderzoeken valt. Als dit succesvol is, komt er in 2021 een grootschalig twee jaar durend experiment. En met de uitkomsten daarvan hopen we iedereen in Nederland die zich bezig houdt met oplossingen voor armoedeproblemen -van welzijnsorganisaties tot de overheid- te inspireren.

Haken en ogen

Natuurlijk, een innovatief project als dit is spannend. Dat vinden we zelf ook. Het is niet alleen nieuw voor ons, maar ook voor Nederland. Maar is dit een reden om het niet te doen? Wij vinden van niet.

We hebben nog veel uit te zoeken. Op welke manier kunnen we onbelast geld geven, zonder dat gezinnen hun toeslagen kwijtraken? Hoe vindt de selectie van de doelgroep en de controlegroep plaats? Welke AVG uitdagingen zijn er? En als we een coaching traject aanbieden, beïnvloedt dit dan ongewenst de autonomie van de gezinnen? Genoeg om uit te zoeken, maar Rome is ook niet in één dag gebouwd. We gaan gewoon beginnen en stap voor stap een degelijke aanpak ontwikkelen.

Meedoen?

Voor een experiment als dit is natuurlijk geld nodig. Wil je meewerken aan een vernieuwende aanpak voor langdurige armoede in Nederland? Deel je onze mentaliteit van doen wat nodig is? En ben je wel in voor innovatie en het bewandelen van ongebaande paden? We gaan graag met je in gesprek. Neem contact op met Erika van Harten om samen de mogelijkheden te verkennen. Bel 035 624 96 51 of stuur een e-mail naar e.vanharten@kansfonds.nl.

Dit bericht is oorspronkelijk afkomstige van de website van Kansfonds:

https://www.kansfonds.nl/nieuws/2020/07/21/gewoon-geld-geven/

Categorieën
Kansfonds

Blog van hulpverlener Nanda: Wat een fantastische hulp!

Kansfonds werkt samen met het Instituut voor Publieke Waarden aan de 100% ambitie pilots, onderdeel van het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren van het Ministerie van VWS. De gemeente Amsterdam is één van de deelnemende gemeenten.

Het doel van de 100% ambitie pilots is om alle thuisloze jongeren van de straat te krijgen door het bieden van maatwerk. Noodzakelijk voor deze maatwerkaanpak is dat er voor elke jongere bureaucratievrij geld is om de eerste doorbraak te realiseren. Bijvoorbeeld door het afkopen van schulden of huur voor een huis. Kansfonds staat garant voor dit bureaucratievrije geld. 

In deze blog van hulpverlener Nanda Hofstede, coach bij Qpido, lees je welke impact het maatwerktraject heeft op het leven van het meisje dat ze begeleidt.

‘Al jaren heb ik een meisje in begeleiding, laten we haar Kim noemen. Kim (bijna 19) heeft een heftig verleden. Vol trauma’s, ongewenste verhuizingen, incidenten, geweld, verkrachtingen, jeugdzorg en instellingen, slachtoffer van seksueel misbruik en mensenhandel. Al jaren is het zoeken naar de juiste hulp en al jaren lijkt niemand echt een concrete oplossing te kunnen bieden of iets te verzinnen dat in haar ogen ook echt helpend is.

Kim werd bij Qpido aangemeld voor een Nova traject. Dit is een traject voor jongeren die met een half been in de prostitutie zitten of die op een andere manier (vermoedelijk) slachtoffer zijn van een afhankelijkheidsrelatie, denk bijvoorbeeld aan een loverboy/mensenhandelaar. Mijn rol is die van een coach; haar een luisterend oor bieden, begeleiden en haar sturing en ondersteuning geven daar waar nodig. Ik zal altijd naast haar staan. De praktische kant wordt altijd door anderen gedaan, zodat mijn rol en band met haar zuiver en transparant kan blijven. Tijdens de afgelopen jaren heb ik naast haar in deze rol, heel wat andere hulpverleners, leefgroepen en andere organisaties zien komen en gaan. Haar situatie is complex, wat maakt dat het vinden van oplossingen een ingewikkelde taak bleek.

Op het moment dat ik in aanraking kom met de 100%-Ambitie pilot is Kim net weg bij een woongroep. Er is geen vervolgplek en dus woont zij deels bij haar moeder, deels bij vriendinnen/kennissen. Elke nacht ergens anders. Nergens een vaste plek of een plek voor zichzelf. Geplaagd door PTSS is juist een plek voor zichzelf waar zij rust en stabiliteit kan opbouwen van belang!’

‘De financiële situatie zorgt voor veel stress.’

‘Kim heeft schulden. Ze is door verkeerde mensen onder druk gezet, slachtoffer van pinpasfraude geworden; een zogenoemde geldezel. Daarnaast heeft ze nooit goed kunnen leren hoe ze met geld om moet gaan. Haar moeder wil haar dochter behoeden voor haar eigen geschiedenis (prostitutie en verslaving) en heeft de schulden die Kim heeft bij de diverse instanties (zoals verzekeringen) voor haar betaald. Haar moeder is hierdoor zelf weer in de problemen gekomen: huurachterstand, schulden bij andere mensen, telefoonrekeningen die niet meer betaald kunnen worden en dergelijke.

De financiële situatie zorgt op veel fronten voor stress, zo ook in de relatie tussen Kim en haar
moeder. Niet alleen vanwege de schulden zelf, maar ook vanwege de vele spanningen en ruzies die het veroorzaakt tussen Kim en haar moeder. Kim wordt door de financiële situatie ook steeds met haar neus op de feiten gedrukt dat er mensen (weer) misbruik van haar hebben gemaakt. Dit zorgt ervoor dat Kim steeds meer bij haar moeder weg blijft, veel stress ervaart als ze bij haar moeder in de buurt komt en het liefst buiten gaat zwerven. In mijn ogen is dit zeer zorgelijk, gezien haar kwetsbaarheid en verleden. De groep mensenhandelaren waar ze eerder slachtoffer van is geweest, zijn ook nog steeds daarbuiten.

De Doe-groep van de 100%-Ambitie pilot heeft meegedacht en uiteindelijk heb ik met de ondersteuners van het Instituut voor Publieke Waarden (IPW) een plan gemaakt. De moeder van Kim heeft de totale som van alle schulden onder elkaar gezet. Het totaalbedrag komt uit op €1937.- in totaal. IPW heeft deze schulden voor Kim bij haar moeder afbetaald, met geld dat beschikbaar is gesteld door Kansfonds, in samenwerking met de 100%-Ambitie pilot en het landelijke actieprogramma dak- en thuisloze jongeren van Paul Blokhuis.’

‘Het moment dat ik aan Kim en haar moeder vertel dat de schulden zijn afbetaald, is onbetaalbaar.’

‘Het moment dat ik aan Kim en haar moeder vertel dat de schulden zijn afbetaald, is onbetaalbaar. Haar moeder is zo dankbaar en Kim reageert ook vol ongeloof. Voor hun betekent dit de wereld! Haar moeder kan haar huurachterstand wegwerken, andere mensen terugbetalen en openstaande rekeningen weer betalen. Zij ervaart hierdoor zelf veel minder stress. Dit doet hun band zichtbaar goed!

Niet alleen worden moeder en dochter geholpen met de schulden, het Kansfonds en IPW gaan ook maandelijks een bijdrage leveren aan het leefgeld. Kim heeft nog te veel problemen en te veel stress om een baantje aan te kunnen. Een baan vinden gaat haar lukken, maar het volhouden is lastiger. Ze heeft een Wajong uitkering aangevraagd. Maar tot de tijd dat die is toegekend, gaan  Kansfonds en IPW deze jongvolwassen vrouw bijstaan in haar levensonderhoud. Dit zorgt ervoor dat er geen nieuwe financiële problemen komen! Daarnaast krijgt Kim hulp van iemand die haar kan ondersteunen bij de financiën, zodat ze kan leren omgaan met geld.

Ook zijn we druk bezig met het zoeken van een woning voor Kim. Ook al is de relatie tussen Kim en haar moeder beter, het is nog lang niet stabiel. Moeder kampt zelf ook met problemen, dus is het voor hun allebei beter dat er zo snel mogelijk een eigen woonplek komt voor Kim. Momenteel slaapt Kim nog steeds veel op andere plekken. Aangezien zij geen uitkering heeft, en geen vast inkomen, leek een woning zoeken een onmogelijke taak. Ook hierin schieten Kansfonds en IPW te hulp. Zij bieden aan de huur voorlopig (deels) te betalen zodat Kim kan werken aan rust en stabiliteit. Kim is nu, met hulp van haar moeder en mij, op zoek naar een eigen woning. We struinen internet af en ze heeft zich overal ingeschreven. Voor mij is het heel mooi om te zien hoe de band tussen Kim en haar moeder weer verbetert. De grootste stress is voorbij nu er hoop en perspectief is voor de toekomst met een eigen woning voor Kim. We duimen dat dit snel gaat lukken!’

De basis op orde

Kansfonds werkt aan een structurele oplossing voor de problemen waar dak- en thuisloze jongeren tegenaan lopen. Daar is geld voor nodig. Geloof jij dat elke jongere een kans verdient?

‘Tot slot: Kim heeft door alles wat zij heeft meegemaakt, moeite om mensen te vertrouwen. Zij heeft bij voorbaat moeite met hulpverleners. Het heeft mij dan ook meer dan een jaar gekost om haar vertrouwen te winnen. Inmiddels kan ik met haar lezen en schrijven en ook bij haar moeder heb ik het vertrouwen mogen winnen, waar ik hun nog altijd dankbaar voor ben.

Het mooie aan de samenwerking tussen de 100%-Ambitie pilot en het Kansfonds en IPW, is dat Kim niet met een van hen in gesprek hoeft. Geen intake, geen vragenlijsten, niet opnieuw haar verhaal hoeven te vertellen, niet opnieuw toekomstplannen moeten maken met opgestelde doelen die voor haar onbereikbaar lijken. Er is vertrouwen. Zolang Kim met mij in contact blijft en zolang ik met het Kansfonds en IPW in contact blijf, is het goed!’

‘Het geld is dezelfde dag nog overgemaakt.’

‘Niet alleen is Kim geholpen, ook haar moeder ervaart hulp en is hier enorm dankbaar voor. Maar ook ik als hulpverlener ervaar steun. Eindelijk kunnen deze moeder en dochter geholpen worden met concrete stappen.

Toen haar moeder de mail stuurde met de totaalsom van de schulden, is het bedrag diezelfde dag nog naar haar overgemaakt. Geen weken wachten, meteen actie. Ik merk aan deze actie dat het vertrouwen van Kim naar mij nog groter is geworden. Ze appt veel, en als ze nu woningen gaat bekijken en ik kan niet met haar mee, maakt ze filmpjes en vraagt ze om mijn mening. Na zo lang investeren in een vertrouwensband, zijn het deze kleine berichtjes die juist van grote waarde zijn. Moeder en dochter beginnen erin te geloven dat ze echt hulp krijgen en het misschien zelfs allemaal wel goed komt.’

Mijn verlangen

‘Ik wens dat we in de hulpverlening goed naar jongeren blijven luisteren. Dat wij als hulpverleners niet boven de jongeren hoeven te gaan staan, maar er naast. En samen met jongeren kijken wat nodig is, passend bij de situatie. Soms denken we als hulpverleners te weten wat goed is voor een cliënt omdat we de cliënt een ander leven, een betere situatie toewensen. Maar door dingen in te vullen, kunnen we ook onbedoeld de plank misslaan. Jongeren hebben vaak trauma’s en er is over hun grenzen heen gegaan. Als hulpverleners dat ook doen, door bijvoorbeeld weinig rekening te houden met wat zij denken nodig te hebben, is de kans groot dat ze een negatieve ervaring met de hulpverlening krijgen. Goed luisteren naar de hulpvraag van de jongere is belangrijk voor de vertrouwensband en werkrelatie! In het traject met Kim zijn er een aantal keer keuzes gemaakt, die helaas niet helemaal aansloten. Hulpverleners die hard werkten en hun best deden, maar geen resultaten zagen. Voor zowel de hulpverleners als voor Kim frustrerend.

Ik wens dat de hulpverlening te allen tijde nauw met elkaar blijft samenwerken en elkaar weet te vinden waar nodig. Gelukkig hebben wij het tij in de situatie van Kim voor nu even kunnen keren. Daar ben ik heel blij mee.’

Dit bericht is oorspronkelijk afkomstige van de website van Kansfonds:

https://www.kansfonds.nl/nieuws/2020/07/20/blog-van-hulpverlener-nanda/