Big Broeder cam ‘Kom uit je ei!’

Na het broedproces blijven deze kuikens bij hun moeder. Na tien dagen gaan zij vrij rondscharrelen op de boerderij, waar ze hun hele leven blijven. Op een leeftijd van vijf maanden gaan ze zelf eieren leggen. De cam blijft ongeveer vier weken actief, gedurende het gehele broedproces. Natuur vs. broedmachine Wakker Dier wil met deze cam een inkijkje geven in

Valika Smeulders benoemd tot hoofd geschiedenis Rijksmuseum

Valika Smeulders: Ik ben geboeid door hoe landen met hun geschiedenis omgaan, wat zij daarvan in musea laten zien, welke verhalen wel en niet worden verteld, en waarom. Het gaat mij om de maatschappelijke relevantie van geschiedenis zoals vervat is in het Ghanese woord sankofa: kennis over het verleden helpt ons navigeren richting de toekomst. Taco Dibbits, hoofddirecteur Rijksmuseum: Met

‘Ik geniet veel meer van de kleine dingen.’

Blog: Mijn revalidatie was zwaar, maar heeft mij ook enorm veel gebracht. Totaal onverwachts verloor Fred in twee weken tijd ruim tachtig procent van zijn gezichtsvermogen. Hij bleek glaucoom te hebben, een progressieve oogziekte aan de oogzenuw. In dit blog vertelt hij over zijn revalidatie. Hoe zwaar het was, maar ook hoe hij uit de strijd is gekomen en het

Zorgt Avantium met afbreekbaar PEF echt voor het einde van de plasticsoep?

25 mei 2020 Het Nederlandse technologiebedrijf Avantium hoopt nog dit jaar een fabriek te kunnen bouwen die in 2023 PEF op de markt brengt. Het chemische bedrijf beschikt over de techniek om plantaardige suikers om te zetten in FDCA, een grondstof voor PEF (polyethyleenfuranoaat). PEF biedt voordelen ten opzichte van PET. De multinationals Coca-Cola en Danone investeren al sinds 2014

Bruizt steunt Dokters van de Wereld met mooie actie

25 mei 2020 Wat is hettochmooiomteziendatmensengraaghunkwetsbaremedemensbijstaaninzwaretijden. Alex vanOlst,directeurvan hetUtrechtsebedrijfBruiztis zoiemand.Toendecoronacrisisuitbrakginghetwerkinzijninterieurontwerp-bedrijfgelukkigdoordankzijdeopdrachtendie ze alhaddenstaan. Maarhijrealiseerdezichmaar altegoeddatdatvoorveelanderenniethetgevalis.HijbeslooteenactieoptezettenvoorDoktersvan deWereld. “Ik zagde rest van dewereldomonsheenstilstaanendatveelmensenin deproblemenkwamen. Dezwakkerenwordendan alsnelvergetenen wedachtendaarmoetenweietsvoordoen”,verteltAlex. “Dustoenzijnweeenactiebegonnen.Vooriedereopdrachtdieeenklantonsgeeft,donerenwe 400 euroaanDoktersvan deWereld.”Daarzijnwijnatuurlijkontzettendblijmee. Ineenpaarmaandentijdstaatde teller nu al 4000 euro.Eenprachtigbedragen deactieisnognieteensafgelopen. Alex: “Welatendeactietotaugustusdoorlopen. Dusikverwachtdaternogflinkwat geldbijkomt.Sindsde startvande lockdownzijnertienopdrachtenbijgekomenenalhoewelhet even watrustigerleekteworden,loopthet nu weervlotdoor. Het iseigenlijkbusiness as usual.” EenprachtiginitiatiefvanBruizt. Wil jeookmetjouwbedrijfDoktersvan deWereldsteunen?Datkannatuurlijk!Meerinformatiedaarovervindjehier. Bezoek hun website. Dit bericht is oorspronkelijk

Het nieuwe Donorregister: ook duidelijk voor laaggeletterden

Wat betekent de nieuwe donorwet? Deze wet geldt voor iedereen van 18 jaar en ouder die ingeschreven staat in een Nederlandse gemeente. De overheid vraagt mensen om in het Donorregister in te vullen of zij wel of niet organen en weefsels aan een patiënt willen geven na hun overlijden. Het ministerie van VWS wil via deze nieuwe wet volwassenen die

Een eerbetoon aan onze penningmeester: Dieter Croese

23 mei 2020 Op zaterdag 16 december overleed, volkomen onverwachts, onze penningmeester Dieter Croese. Dit is mijn afscheidsbrief. Dag Dieter, Ineens ben je weg. Voor altijd weg. We kunnen niet eens afscheid van je nemen. Zelfs niet aan je graf. Daarom wil ik je hulde brengen en bedanken voor alles dat je voor ons deed. Toen jij penningmeester werd van

Jaarverslag 2019

The post Jaarverslag 2019 appeared first on ActionAid Nederland. Dit bericht is oorspronkelijk afkomstige van de website van ActionAid: https://actionaid.nl/2020/05/23/jaarverslag-2019/ 2020-05-23 10:58

Vlees is de hete aardappel

Veel dieren-, milieu- en gezondheidsorganisaties zaten vorige week vol verwachting klaar. Er waren al persberichten geschreven die juichend spraken over een doorbraak in Europa. Daar was ook reden toe. In een uitgelekt klimaatplan van ‘onze’ Eurocommissaris Timmermans stond het immers onomwonden: we gaan stoppen met het stimuleren van de productie en consumptie van vlees. Er gaat jaarlijks immers zo’n 28

Laat vervuilers niet wegkomen met een slappe CO2-heffing

We kunnen de klimaatcrisis alleen stoppen als vervuilen duurder wordt. Daarom moet er een ambitieuze CO2-heffing worden ingevoerd voor de industrie. Op dit moment maakt de overheid hiervoor een nieuwe wet. Maar die kan echt stukken beter. Gelukkig kunnen we invloed uitoefenen. Help je mee? Het kost je maar een paar minuten. Ja, ik help graag mee! Probleem: de industrie